www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • Cyber security 2020 “CIO World&Business ได้รวบรวม การคาดการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในปี 2563 จาก ผู้ให้บริการระบบการรักษาความปลอดภัยหลายๆ ราย ทั้งจาก พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์, ฟอร์ติเน็ต และ เทรนด์ไมโคร ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อผู้บริหารในสายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง C-Level ในสายงานอื่นๆ ทุกคน”...
  • CIO คือ ผู้นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต “ผลการศึกษาฉบับล่าสุดชี้ให้เห็นว่าซีไอโอจะเป็นบุคคลสำคัญในการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต และความสามารถของซีไอโอในการควบคุมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้าง ขับเคลื่อน จัดการ เชื่อมต่อและปกป้อง คือ ปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจ”...
  • ‘DES’ BIG MISSION DIGITIZING THAI ECONOMY เดินหน้าประเทศไทย สู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล วิสัยทัศน์ 15 คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่ดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม...
  • สร้างกำไรธุรกิจ ยุค Digital Disruption ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลในระบบ eProcurement สัมภาษณ์พิเศษ อภิสิทธิ์ คุปรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พันธวณิช จำกัดกับการเปลี่ยนบทบาทของการจัดซื้อมาเป็นเชิงรุก จะทำให้องค์กรได้รับประโยชน์จากต้นทุนที่ลดลง นั่นหมายถึง Profit Margin ที่สูงขึ้น ถึงแม้ว่ารายได้จะยังคงเดิมก็ตาม...
  • เตรียมความพร้อมองค์กร สร้างมาตรฐานความน่าเชื่อถือระดับโลก รับ พ.ร.บ. ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ฯ “คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเรื่องมาตรการเฝ้าระวังทางไซเบอร์เตรียมความพร้อมองค์กรและหลักการพิจารณาโซลูชั่นระบบการรักษาความปลอดภัยช่วยองค์กรตอบข้อกำหนดของพ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้”...

หลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร

หลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร
April 07
15:33 2015

“ถ้าไม่มีอะไรคลาดเคลื่อนอีกครั้ง ต้นมกราคม ปีหน้า ประเทศไทยและเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การค้าขาย การย้ายถิ่นของแรงงาน กฎระเบียบข้อบังคับในการดำเนินธุรกิจ ทุกอย่างจะเติบโตขึ้นและเป็นสากล ผู้เขียนขอประเมินถึงประเทศไทยยุคหลังเปิด AEC ที่น่าจับตายิ่งนัก”

[block]

ในเวลาอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่ง คือการที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน ในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 คำถามส่วนใหญ่ที่ประชาชนสนใจคือ ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร เมื่อเปิดประชาคมอาเซียน จะส่งผลกระทบมากน้อยเพียงใดทั้งในภาพระดับประเทศ และปัจเจกบุคคล ซึ่งผมขอวิเคราะห์ให้เห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้น กับประเทศไทยในเมื่อเปิดประชาคมอาเซียน ดังต่อไปนี้

เศรษฐกิจขยายตัวมากขึ้น
จากการศึกษาคาดการณ์จากหลายสถาบัน อาทิ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ทำการศึกษาผลกระทบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ต่ออัตราการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของประเทศสมาชิกในปี พ.ศ.2558 พบว่า AEC จะทำให้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยในปี พ.ศ.2558 เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 1.75 จากแนวโน้มอัตราการขยายตัวในกรณีที่ไม่ได้รวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน และเพิ่มขึ้นมากที่สุดเป็นอันดับสองรองจากสิงคโปร์

 

[/block] [block]1ผู้เขียน ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด[/block]

[block]ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวขึ้นมาก เนื่องจากการลดอัตราภาษีนำเข้าระหว่างกันเหลือร้อยละ 0 และการขจัดมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีของประเทศสมาชิกอาเซียน ทำให้มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับอาเซียนขยายตัวสูงขึ้น

นอกจากนี้ การส่งออกของไทยไปยังอาเซียนในปี 2558 จะขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 ต่อปี คิดเป็นมูลค่าที่เพิ่มขึ้น 2.29 หมื่นล้านบาทต่อปี ทำให้การส่งออกของไทยไปยังอาเซียนขยายตัวถึงร้อยละ 39.5 ในปี 2558 และส่วนแบ่งการตลาดของสินค้าส่งออกของไทยในตลาดอาเซียนจะเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 35.8

การเปิดเสรีการลงทุนจะทำให้มีเงินลงทุนโดยตรงจากประเทศสมาชิกอาเซียนเข้ามายังประเทศไทยมากขึ้น โดยเฉพาะการลงทุนในธุรกิจบริการที่อนุญาตให้ต่างชาติเข้ามาถือหุ้นได้สูงถึงร้อยละ 70 เช่น บริการด้านการท่องเที่ยว บริการสุขภาพ และบริการโลจิสติกส์ เป็นต้น รวมถึงการลงทุนจากประเทศนอกกลุ่มอาเซียนมายังประเทศไทยมากขึ้น เนื่องจากภูมิศาสตร์ของไทยอยู่ตรงกลางภูมิภาค จึงเหมาะแก่การลงทุนเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งไปยังประเทศอื่นในภูมิภาค

การเคลื่อนย้ายของแรงงานออกไปทำงานในประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มมากขึ้น ประเทศไทยที่มีความได้เปรียบจากตำแหน่งที่ตั้ง ความหลากหลายของทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว และความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว จึงมีโอกาสได้รับประโยชน์จากจำนวนนักท่องเที่ยวในภูมิภาคที่เพิ่มสูงขึ้น

โครงสร้างเศรษฐกิจมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนอกจากจะทำให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวมากขึ้นแล้ว ยังทำให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นด้วย เนื่องจากการเปิดให้สินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานทักษะสูงสามารถเคลื่อนย้ายภายในภูมิภาคได้อย่างเสรีมากขึ้น ประเทศไทยต้องเผชิญการแข่งขันจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีที่มีความสามารถในการแข่งขันสูง เช่น สิงคโปร์และมาเลเซีย

ในอีกด้านหนึ่งก็ต้องแข่งขันกับประเทศที่มีค่าจ้างราคาถูกและมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ เช่น เมียนม่าร์ ลาว กัมพูชา เวียดนาม เป็นต้น การแข่งขันที่รุนแรงจะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยไปสู่ภาคเศรษฐกิจที่เป็นจุดแข็งของประเทศและภาคเศรษฐกิจที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น

ภาคอุตสาหกรรมของไทยที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ ได้แก่ อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง (เช่น ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์) อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มจากการออกแบบ (เช่น แฟชั่น เฟอร์นิเจอร์) และอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าจำเป็น (เช่น แปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร อุปโภคบริโภค วัสดุก่อสร้าง)

ส่วนภาคบริการที่จะได้ประโยชน์ คือ การท่องเที่ยว บริการสุขภาพและความงาม บริการธุรกิจ และการก่อสร้างและออกแบบ ส่วนสินค้าภาคเกษตรที่ได้รับประโยชน์มีบางส่วน เช่น มันสำปะหลัง ยาง และผลไม้

ส่วนภาคเศรษฐกิจที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ คือ สินค้าขั้นต้นในภาคการเกษตร เช่น ข้าว น้ำมันปาล์ม ถั่วเหลือง โคเนื้อ โคนม ชา กาแฟ หอม กระเทียม ไหมดิบ สินค้าประมง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตรที่ประเทศไทยเคยมีมาตรการปกป้อง อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขันให้แก่ประเทศที่มีค่าจ้างแรงงานต่ำกว่าไทย

ขณะที่ภาคบริการที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญพิเศษหรือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพหรือเทคโนโลยีชั้นสูง เช่น การเงิน ธนาคาร ประกันภัย โทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์ ค้าปลีก–ค้าส่ง และโลจิสติกส์ ไทยอาจสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดให้กับคู่แข่งจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะสิงคโปร์ที่มีศักยภาพในด้านบริการสูงที่สุดในอาเซียน

กฎระเบียบและมาตรฐานเป็นสากลมากขึ้น
การรวมตัวเป็นประชาคมจะทำให้ประเทศสมาชิกจำเป็นต้องปรับปรุงกฎระเบียบ แนวปฏิบัติและมาตรฐานด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกันมากขึ้นเพื่อความสะดวกในการดำเนินธุรกรรมระหว่างประเทศ เช่น มาตรฐานของสินค้าและการให้บริการ มาตรฐานด้านคุณวุฒิวิชาชีพ กฎระเบียบและพิธีการทางศุลกากรและการตรวจคนเข้าเมือง กระบวนการการจัดตั้งและจดทะเบียนธุรกิจ การคุ้มครองสิทธิแรงงานและสิทธิผู้บริโภค บรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น ทั้งนี้มาตรฐานสินค้าฮาลาลเป็นหนึ่งในมาตรฐานที่สำคัญสำหรับภาคการผลิตในภูมิภาคนี้

เนื่องจากประชากรของอาเซียนที่นับถือศาสนาอิสลามมีจำนวนมาก เฉพาะอินโดนีเซียเพียงประเทศเดียวก็มีประชากรมุสลิมสูงถึง 209 ล้านคนแล้ว กฎระเบียบและมาตรฐานใหม่จะส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจในประเทศ ทำให้ภาคธุรกิจมีต้นทุนในการปรับตัวให้สอดคล้องกับกฎระเบียบและมาตรฐานเหล่านี้มากขึ้น ซึ่งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะได้รับผลกระทบมาก

สังคมมีความหลากหลากเชื้อชาติและวัฒนธรรมมากขึ้น
ประชาคมอาเซียนจะทำให้ความสัมพันธ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมภายในภูมิภาคเพิ่มมากขึ้น ประชาชนในภูมิภาคอาเซียนมีความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นและมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันมากขึ้น โดยเป็นผลจากการเปิดเสรีทางการค้าการลงทุนและการเปิดเสรีการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพที่จะทำให้มีการเคลื่อนย้ายของบุคลากรชาวต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศไทยมากขึ้น

การอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการผ่านแดนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมระหว่างประเทศที่จะทำให้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมากขึ้น การเปิดเสรีบริการด้านการศึกษาและการแลกเปลี่ยนทางด้านเทคโนโลยี วัฒนธรรมและองค์ความรู้ จะทำให้มีนักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาในประเทศมากขึ้น และมีการแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรระหว่างกันมากขึ้น ซึ่งทำให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมมากขึ้น

สิ่งที่กล่าวข้างต้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นหลังจากประเทศไทย เข้าเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สิ่งที่สำคัญของคนไทย คือ การเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น เพื่อฉกฉวยโอกาสและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้

[/block]

Tags
AEC

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BannerWeb_CIOworld_3

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com