www.cioworldmagazine.com

 Breaking News

ยุทธศาสตร์การบริหารประสิทธิสภาพ 8E Excellence: กระบวนการบริหารงานที่ดีเลิศ

ยุทธศาสตร์การบริหารประสิทธิสภาพ 8E Excellence: กระบวนการบริหารงานที่ดีเลิศ
November 08
13:22 2016
ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

ประธานสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (IFD) นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เชี่ยวชาญในสาขา เศรษฐศาสตร์ นโยบายการศึกษา การต่างประเทศ สังคม การเมือง การศึกษา kriengsak@kriengsak.com

“ยุทธศาสตร์การบริหารประสิทธิสภาพ 8Eในบทความนี้ผมขอกล่าวถึงE ตัวที่ 2 คือ Excellence หรือ กระบวนการบริหารทีดีเลิศ หรือประสิทธิการ ที่จะสอดประสานกันทั้ง 8E ทำให้เกิดความสำเร็จในการบริหาร โดยยกตัวอย่างประสิทธิการในการบริหารจัดการการบริโภคน้ำจากโครงการรณรงค์น้ำเพื่อชีวิต ที่เมืองคุมะโมโตะประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้รับรางวัลกระบวนการบริหารจัดการน้ำดีเลิศจากองค์การสหประชาชาติ”

Banner_CIO_big one_version2

ในฉบับก่อนหน้า ผู้เขียนได้เปิดประเด็นถึงแนวคิดในการวางแผนยุทธศาสตร์การบริหารที่เรียกว่า8E โมเดล ซึ่งคือ กลยุทธ์การบริหารแนวใหม่ เป็นแนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ทางการบริหารที่ครบวงจร และเสนอเป็นทางเลือกให้กับการบริหารบ้านเมือง องค์กรธุรกิจ หรือกระทั่งหน่วยงานขนาดเล็กก็สามารถนำไปปรับใช้ได้

8E โมเดล ประกอบด้วย Efficiency (Input Management strategy),Excellence(Process Management Strategy),Effectiveness(Output Management Strategy),Esteemed Valuableness (Outcome Management Strategy)Esthetic Worthiness (Outdo Management Strategy),Exponentiality(Outburst Management Strategy),Externality(Outbound Management Strategy)และEschatonicty(Outlast Management Strategy)

8 E ยุทธศาสตร์การบริหาร ซึ่งผมได้กล่าวถึง Eตัวที่หนึ่ง ได้แก่ Efficiency หรือประสิทธิภาพ การบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในบทความนี้ผมขอกล่าวถึง กระบวนการบริหารทีดีเลิศ หรือขอเรียกว่าประสิทธิการ

ประสิทธิการ คือ Process หรือกระบวนการดีเลิศ (Excellence) แยกได้เป็น 2 คำ คือ คำว่า ประสิทธิ + การ โดย คำว่าประสิทธิ หรือ ประสิทธิ์ หมายถึง การทำให้สำเร็จหรือเกิดความสำเร็จ และการหมายถึง การดำเนินกระบวนการ กิจกรรมงาน

ด้วยเหตุนี้ ผมจึงให้ความหมายของยุทธศาสตร์การบริหารอย่างมีประสิทธิการว่า เป็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการกระบวนการดำเนินงาน (Process Management Strategy) ให้เกิดความสำเร็จ ด้วยมีลักษณะกระบวนการที่ดีเลิศ ทำทุกขั้นตอนการปฏิบัติการอย่างดีที่สุด (Best Practices)ตามมาตรฐานและความถูกต้องของหลักสากลที่เรียนรู้ต่อยอดสะสมกันมา จากการค้นคว้า ศึกษาหาวิธีการที่ดีที่สุดในระดับโลก แล้วนำมาปรับประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการให้เหมาะสมกับบริบทและวิถีชีวิต ในกระบวนการของเรื่องที่เราทำ

ยกตัวอย่างเช่น หากประเทศไทยต้องการสร้างระบบการบริหารจัดการน้ำ เพื่อให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอในช่วงวิกฤตภัยแล้ง อาจไปศึกษาวิธีการจากเมืองคุมะโมโตะ (Kumamoto) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้รับรางวัลกระบวนการบริหารจัดการน้ำดีเลิศ (Best Water Management Practices) ภายใต้โครงการรณรงค์น้ำเพื่อชีวิต2005 – 2015 (Water for Life 2005 – 2015) จากองค์การสหประชาชาติ ในงานวันน้ำโลก ปี 2013 (World Water Day 2013) ที่จัดขึ้น ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์

เมืองคุมะโมโตะ ตั้งอยู่บนเกาะคิวชู (Kyushu) เกาะทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่น สิ่งท้าทายของเมืองนี้ คือ ไม่มีทางแหล่งทรัพยากรน้ำทางเลือกอื่น นอกจากน้ำบาดาล ด้วยการเติบโตของสังคมเมืองอย่างรวดเร็วในช่วงต้นศตวรรษปี 1970 ทำให้ปริมาณน้ำบาดาลซึมผ่านได้น้อยลง ในขณะที่ประชากรมีความต้องการใช้น้ำมากขึ้น จนนำมาซึ่งปัญหาในที่สุด

2เมืองคุมะโมโตะได้ดำเนินการโครงการต่างๆ เพื่อการอนุรักษ์น้ำ สิ่งหนึ่งที่ค้นพลจากการศึกษาวิจัย คือ ระดับน้ำบาดาลขึ้นอยู่กับพื้นที่การเกษตรและป่าไม้ทางตอนบนและตอนกลางบริเวณอ่างเก็บน้ำ เมื่อทราบต้นเหตุของปัญหาและปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ความร่วมมือในโครงการต่างๆ จากทุกเมืองจึงได้เริ่มต้นขึ้นในปี 2004 ทั้งการประกาศข้อบังคับและข้อตกลงในการอนุรักษ์และเพิ่มระดับน้ำบาดาล รวมถึงการดำเนินโครงการทำให้แปลงนาข้าวมีน้ำท่วมขังสลับกับนาแห้ง เพื่อเร่งเพิ่มการสะสมระดับน้ำบาดาล

นอกจากนี้ ยังมีการสร้างตราสินค้า (Brand) ของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ชื่อว่าของขวัญจากน้ำ (Gift of Water) รวมถึงเพิ่มความตระหนักให้กับประชาชนทุกคนในเมืองให้ร่วมกันปกป้องและอนุรักษ์ป่าไม้อันเป็นต้นน้ำของแม่น้ำลำธารในเมือง ผ่านการดำเนินโครงการต่างๆ

ในปี 2008 ได้เริ่มต้นโครงการเดือนแห่งการประหยัดน้ำ (Water Saving Month) โดยจะมีการเปิดเผยปริมาณการใช้น้ำของทุกคนต่อวันและส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ที่ช่วยประหยัดน้ำ

ในปี 2012 ได้ริเริ่มก่อตั้งองค์กรใหม่ที่ทุ่มเทให้กับการบริการจัดการน้ำบาดาลอย่างยั่งยืน เพื่อประสานการใช้น้ำของทั้งชุมชนให้มีประสิทธิภาพ ปรับปรุงระบบการบำรุงรักษาคุณภาพและการไหลเวียนของน้ำบาดาลโดยใช้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมและเทคโนโลยีมากขึ้น รวมทั้งการเพิ่มและสร้างความตะหนักว่าน้ำบาดาลเป็นทรัพยากรที่สำคัญของเมืองคุมะโมโตะ

จากผลจากความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของทุกคนในเมืองคุมะโมตะ จึงทำให้เมืองคุมะโมโตะได้รับรางวัลระดับโลกที่น่าภาคภูมิใจ อันเป็นการสะท้อนการเห็นคุณค่าของแหล่งน้ำอย่างเป็นรูปธรรม และกลับมาได้รับฉายาว่า ดินแดนแห่งป่าสวยน้ำใสบริสุทธิ์ (City of Woods and Fresh Water) อีกครั้ง

จะเห็นว่า กระบวนการทำงานของเมืองคุมะโมโตะ เป็นระบบที่มีขั้นตอนแต่ละขั้นที่ดีเลิศ มีปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา ทั้งคน ระบบ และบริบทไปพร้อมๆ กัน ทำให้ผลที่ได้รับกลับมามีคุณค่าและความเลอค่ายิ่ง นั่นคือ ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ

ข้อดีของการมีกระบวนการดีเลิศ คือ ทำให้ได้สิ่งที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย มั่นคง มีเสถียรภาพและความยั่งยืน รวมถึงเป็นการประหยัดต่อปัจจัยนำเข้าที่มีอย่างจำกัด โดยไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นใหม่จากศูนย์ เพราะกระบวนการดีเลิศช่วยลดความผิดพลาด ความสูญเสีย เนื่องจากได้รับการยอมรับและพิสูจน์มาแล้วในระดับหนึ่ง และเมื่อทำอย่างดีเลิศในทุกขั้นตอน ย่อมต้องให้ผลลัพธ์ในที่สุดที่ดีกว่าเดิม

ทั้งนี้ประสิทธิการ จะเกิดขึ้นได้ จักต้องมีการศึกษาต่อเพื่อลงรายละเอียดและพัฒนาต่อยอดจากกระบวนการดีเลิศที่เคยทำหรือมีอยู่แล้วในโลก เพื่อจะได้ทราบว่ายังมีปัจจัยอื่นใดที่เกี่ยวข้องอีกบ้าง การบริหารที่ดีควรมองปัจจัยที่เกี่ยวข้องทุกด้าน ทุกมิติอย่างครบถ้วน ครอบคลุม และชัดเจน

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BannerWeb_CIOworld_3
SDWAN NSS Lab
CEBIT 300x250

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Categories

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com