www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • 3 เรื่องด่วนที่ CIO ต้องจัดการ รับมือ COVID-19 การ์ทเนอร์แนะ 3 เรื่องด่วน CIO เร่งจัดการรับมือสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ชี้ต้องมีแผนและการเตรียมตัวที่ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจทั้งหมดและพร้อมนำมาใช้ทันที...
  • Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 “Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 ภายใต้การเกิดขึ้นของ People-Centric Smart Space ตัวกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคม และการดำเนินการทั้งหมดขององค์กร”...
  • Cyber security 2020 “CIO World&Business ได้รวบรวม การคาดการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในปี 2563 จาก ผู้ให้บริการระบบการรักษาความปลอดภัยหลายๆ ราย ทั้งจาก พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์, ฟอร์ติเน็ต และ เทรนด์ไมโคร ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อผู้บริหารในสายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง C-Level ในสายงานอื่นๆ ทุกคน”...
  • CIO คือ ผู้นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต “ผลการศึกษาฉบับล่าสุดชี้ให้เห็นว่าซีไอโอจะเป็นบุคคลสำคัญในการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต และความสามารถของซีไอโอในการควบคุมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้าง ขับเคลื่อน จัดการ เชื่อมต่อและปกป้อง คือ ปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจ”...
  • ‘DES’ BIG MISSION DIGITIZING THAI ECONOMY เดินหน้าประเทศไทย สู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล วิสัยทัศน์ 15 คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่ดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม...

สร้างความเป็นมืออาชีพให้ข้าราชการไทย

สร้างความเป็นมืออาชีพให้ข้าราชการไทย
February 26
16:13 2016
ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

ประธานสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (IFD) นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เชี่ยวชาญในสาขา เศรษฐศาสตร์ นโยบายการศึกษา การต่างประเทศ สังคม การเมือง การศึกษา kriengsak@kriengsak.com

“ข้อเสนอเรื่องการสร้างความเป็นมืออาชีพให้ข้าราชการไทยจากมุมมองของผู้เขียน ซึ่งที่ผ่านมาในมุมของประชาชนและนักวิชาการต่างมองว่า ข้าราชการไทยยังขาดเรื่องนี้”

ระบบราชการเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ ถ้าระบบราชการไม่ได้ทำหน้าที่ของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ทำงานอย่างมืออาชีพ ประเทศย่อมไม่ต่างอะไรกับคนพิการ ไม่สามารถผลักดันภารกิจของประเทศให้บรรลุเป้าหมายได้ที่ผมกล่าวเช่นนี้ เพราะผมเห็นความสำคัญของข้าราชการ ผู้เป็นกุญแจหลักในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลให้สำเร็จเป็นรูปธรรม

shutterstockจากการจัดทำ ดัชนีประสิทธิผลประเทศไทย หรือ Thailand Effectiveness Index (TE Index) จัดทำโดยสภาปัญญาสมาพันธ์ที่ผมเป็นประธาน โดยได้ทำการสำรวจการรับรู้ของประชาชนและผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ด้านที่ภาครัฐควรมีการปรับปรุง หนึ่งในนั้นคือ การขาดความเป็นมืออาชีพของข้าราชการ

ความเป็นมืออาชีพในที่นี่ หมายถึง บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐมีความเป็นมืออาชีพ มีความรู้ ความเข้าใจในงาน และมีหลักจรรยาบรรณในวิชาชีพ

ผลการสำรวจ พบว่า ในส่วนของสถาบันภาครัฐ ความเป็นมืออาชีพของบุคลากรได้คะแนนต่ำสุด สะท้อนให้เห็นว่า การทำงานของข้าราชการ ควรมีการปรับปรุง โดยในส่วนของประชาชนให้คะแนนผ่านเกณฑ์มาเล็กน้อย คือ 51.01 ในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญให้คะแนนอยู่ที่ 41.14 ซึ่งหมายถึงความเป็นมืออาชีพของข้าราชการในสายตาของผู้เชี่ยวชาญนั้นสอบตก ซึ่งผมเห็นว่าถึงเวลาแล้ว ที่ข้าราชการควรปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ความคิดให้มีความเป็นมืออาชีพ ซึ่งผมมีข้อเสนอดังนี้

เปลี่ยนจาก “ข้าราชการเป็นผู้ปกครองประชาชน”
เป็น “ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประชาชน”
แท้จริงแล้ว วัตถุประสงค์ของงานราชการ คือ เพื่อประโยชน์ของประชาชนหรือสาธารณะโดยทั่วไป แต่ที่ผ่านมา ข้าราชการจำนวนไม่น้อยยังขาด “ใจให้บริการ” ประชาชนอย่างเต็มที่ เนื่องจากกระบวนทัศน์ในสังคมศักดินายังตกทอดมา ทำให้ข้าราชการมีลักษณะของการเป็นเจ้านายประชาชนเป็นผู้ออกคำสั่งหรือผู้ปกครองประชาชน ไม่เห็นว่าประชาชนเป็นเจ้าของประเทศ แต่กลับคิดว่าการที่ประชาชนมาติดต่อขอความช่วยเหลือเป็นการมารบกวน

ดังนั้น การมาขอรับบริการจากหน่วยราชการจึงกลายเป็นการมาอ้อนวอน ขอร้อง ทั้งๆ ที่ข้าราชการควรมีจิตสำนึกว่ามีหน้าที่รับใช้ประชาชน การทำงานต้องมุ่งประโยชน์ประชาชนโปร่งใสและประชาชนตรวจสอบได้

อ่านต่อหน้า 2

Pages: 1 2

Tags
IFD

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com