www.cioworldmagazine.com

 Breaking News

Hyper customized economy

Hyper customized economy
August 23
16:18 2019

“ในบริบทเศรษฐกิจแบบใหม่ มีคำถามว่า คำกล่าวที่ว่าลูกค้าคือพระเจ้ายังเป็นจริงอยู่หรือไม่ ในความเห็นของผมแล้ว คำกล่าวนี้ยังคงเป็นจริงและความต้องการของลูกค้ายิ่งมีความสำคัญมากขึ้นไป

โลกกำลังอยู่ในช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงและรวดเร็ว โดยมีตัวขับเคลื่อนที่สำคัญ คือ เทคโนโลยีใหม่ที่นำโดยเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงคุณค่าและโมเดลของการทำธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และบริการ ช่องทางและวิธีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นต่างๆ ในอุตสาหกรรมและโครงสร้างและสายโซ่แห่งคุณค่า (value chain) ของอุตสาหกรรมต่างๆ

ปัจจุบัน ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ได้ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนในหลายอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมสื่อและบันเทิง การค้าส่งและค้าปลีก อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การเงินและการธนาคารการบริการสุขภาพ และอุตสาหกรรมการผลิต โดยทั่วโลกกำลังพูดถึงการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4

ดร.เกรียงศักดิ์เทคโนโลยีใหม่จะทำให้การตอบสนองความต้องการลูกค้ามีความยืดหยุ่นมากขึ้น โดยช่วยปรับปรุงการเชื่อมโยงและการเข้าถึงข้อมูลระหว่างผู้ผลิต ลูกค้า และซัพพลายเออร์ (เช่น อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT)เซ็นเซอร์อัจฉริยะ อุปกรณ์ตรวจวัดที่สวมใส่ได้) ช่วยเพิ่มความสามารถในการรวบรวม ประมวลผล และใช้ประโยชน์จากข้อมูล (เช่น ข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big data) และช่วยให้กระบวนการผลิตมีความยืดหยุ่นมากขึ้น (เช่น เครื่องพิมพ์สามมิติ)

การปฏิวัติทางเทคโนโลยีดังกล่าว จะเปลี่ยนวิธีการผลิตจากการผลิตสินค้าเหมือนกันเป็นจำนวนมาก (mass production) เป็นการผลิตสินค้าตามความต้องการเฉพาะกลุ่มคน (mass customization)และในที่สุด การผลิตจะพัฒนาไปสู่รูปแบบที่ผมเรียกว่า hyper customization คือ การผลิตสินค้าตามความต้องการเฉพาะปัจเจกบุคคลซึ่งรวมความถึง การตอบสนองความต้องการลูกค้าในแบบต่างๆอาทิ

• Personalization คือ การตอบสนองโดยวิเคราะห์จากข้อมูลที่มีอยู่ โดยลูกค้าไม่ได้ร้องขอเช่นการนำเสนอสินค้าไปยังลูกค้า โดยวิเคราะห์ประวัติการเข้าชมในอินเทอร์เน็ต
• Customization คือ การตอบสนองตามการร้องขอของลูกค้า
• Commoditization คือ การทำให้สินค้าที่ไม่มีสเปกแน่นอน กลายเป็นสินค้าที่หาซื้อได้ทั่วไป

แนวโน้มของ Hyper customized economy เริ่มปรากฏชัดเจนมากขึ้น โดยภาคธุรกิจทั่วโลกมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และประสบการณ์แก่ลูกค้า โดยพยายามตอบสนองความต้องการเฉพาะตัวของลูกค้าในรูปแบบต่างๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

Prosumption คือ กระบวนการผลิตที่นิยามระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคเริ่มทับซ้อนกันมากขึ้นเนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลจะทำให้ผู้บริโภคทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนในการผลิตสินค้าได้โดยการสร้างและส่งข้อความเพื่อให้ความเห็น หรือกำหนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการที่พวกเขาต้องการซื้อ

ดังตัวอย่างของบริษัทไนกี้ ที่เปิดโอกาสให้ลูกค้าออกแบบรองเท้าที่ต้องการซื้อผ่านทางเว็บไซต์เช่นเดียวกับ บริษัท chocri ที่ให้ลูกค้าออกแบบช็อกโกแลตแท่งที่ต้องการซื้อผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

Proactive customer experiences คือ การมอบประสบการณ์เชิงรุกให้แก่ลูกค้า ซึ่งเป็นผลจากการที่ผู้ผลิตกับผู้บริโภคสามารถเชื่อมต่อข้อมูลกันแบบเวลาจริง (real time)และเชื่อมต่อกันตลอดเวลา(all time)เนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นความเร็วของการเชื่อมต่อที่เพิ่มขึ้น การพัฒนาของอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง และการพัฒนาเซ็นเซอร์อัจฉริยะ

การเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคดังกล่าว ทำให้เกิดการพัฒนาบริการรูปแบบใหม่ๆ เช่น บริการติดตามข้อมูลสุขภาพของบุคคลตลอดเวลา โดยให้ผู้ที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพ สวมใส่อุปกรณ์ตรวจวัดภาวะสุขภาพด้านต่างๆและส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังศูนย์พยาบาลตลอดเวลา

อีกตัวอย่างหนึ่ง คือ การพัฒนารถยนต์ที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง ซึ่งเซ็นเซอร์อัจฉริยะในรถยนต์จะตรวจวัดการทำงานของรถยนต์ และส่งข้อมูลกลับไปยังศูนย์บริการตลอดเวลา เพื่อตรวจสอบความผิดปกติของรถยนต์และแจ้งเตือนหรือให้คำแนะนำในการแก้ไขหรือซ่อมแซมได้ทันที เมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้น

Peer-to-peer marketplaces คือ แพลตฟอร์มตลาดที่เอื้อให้เกิดการซื้อและขายสินค้าและบริการระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจะทำให้มีการเสนอขายสินค้าและบริการที่หลากหลายมากขึ้น และช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการที่ต้องการอย่างเฉพาะเจาะจงได้มากขึ้น

แพลตฟอร์มตลาดแบบออนไลน์ และตลาดระหว่างบุคคลกับบุคคล จะทำให้เกิด long-tail marketing หรือการเสนอขายสินค้าที่มียอดขายต่ำ (สินค้าที่ขายดีมีสัดส่วนร้อยละ 20 แต่สินค้าที่อีกร้อยละ 80 เป็นสินค้าที่ยอดขายต่ำ) ระบบตลาดออนไลน์จะทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าที่มียอดขายน้อยและหาซื้อได้ยาก ทำให้สามารถหาสินค้าและบริการที่ตรงกับความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของแต่ละคนได้ง่ายขึ้น

Tailor made คือ การผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะตัวของลูกค้าแต่ละคน ซึ่งมีความเป็นไปได้มากขึ้น เพราะต้นทุนการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคต่ำลง และเทคโนโลยีการผลิตตามความต้องการเฉพาะบุคคลมีต้นทุนลดลง ขณะที่ระยะเวลาตั้งแต่การสั่งซื้อจนถึงการส่งมอบสั้นลงซึ่งเป็นผลจากการนำหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการผลิตมากขึ้น ทำให้กระบวนการผลิตมีความยืดหยุ่นสูง และปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็ว

นอกจากนี้ การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล โดยเฉพาะเทคโนโลยีการแสดงภาพเสมือนจริง (Virtual Reality) และการซ้อนภาพเสมือนจริงบนภาพในโลกจริง (Augmented Reality) จะทำให้ผู้บริโภคสามารถมองเห็นหรือทดลองสินค้าได้ก่อน โดยที่ยังไม่มีการผลิตสินค้านั้นจริงๆ ซึ่งทำให้ผู้ผลิตสามารถผลิตสินค้าได้ตรงความต้องการที่เจาะจงได้มากขึ้นเช่น การแสดงการออกแบบและตบแต่งบ้านแบบเสมือนจริง การให้ลูกค้าลองชุดเสื้อผ้าแบบเสมือนจริง เป็นต้น

ในบริบทเศรษฐกิจแบบใหม่ มีคำถามว่า คำกล่าวที่ว่า “ลูกค้าคือพระเจ้า” ยังเป็นจริงอยู่หรือไม่ ในความเห็นของผมแล้ว คำกล่าวนี้ยังคงเป็นจริงและความต้องการของลูกค้ายิ่งมีความสำคัญมากขึ้นไปอีกในอนาคต แต่ประเด็นที่สำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่า เราจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างไรเท่านั้น แต่เราจะทำให้พระเจ้า (ลูกค้า) กลายเป็นเพื่อนของเราได้อย่างไรต่างหาก

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.