www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • เริ่มแล้วเวทีแสดงเทคโนโลยีดิจิทัลระดับโลก CEBIT ASEAN Thailand อิมแพ็ค ร่วม ดอชเช่อ เมสเซ่ เอจี จัดใหญ่ งาน CEBIT ASEAN Thailand ครั้งแรกในประเทศไทย ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลกว่า 200 แบรนด์ ทั้งไทย จีน เกาหลี ไต้หวัน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ อินเดีย มาเลเซีย และบังกลาเทศ ร่วมจัดแสดงเทคโนโลยี นำโดยกระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) คาดมีผู้สนใจเข้าร่วมชมงานกว่า 8,000...
  • เมสเซ่ แฟรงค์เฟิร์ต พร้อมเปิดเวที ซีเคียวเทค ไทยแลนด์ 2018 เตรียมขนทัพผู้ผลิตสินค้า เจ้าของเทคโนโลยีแบรนด์ชั้นนำจากนานาประเทศ ด้านระบบรักษาความปลอดภัย ป้องกันอัคคีภัยและเทคโนโลยีอัจฉริยะ...
  • บิ๊กดาต้า เพื่อเดินหน้าสู่ระบบขนส่งอัจฉริยะแห่งอนาคต “ปัจจุบัน บิ๊กดาต้า ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มขีดขั้นความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม ทว่า การนำข้อมูลจำนวนมากเหล่านี้มาใช้แก้ปัญหาด้าน ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการนำข้อมูลบิ๊กดาต้าจากแอพพลิเคชั่นเรียกรถโดยสารมาใช้พัฒนาระบบขนส่งและแก้ไขปัญหาการจราจร”...
  • แนวคิดในการยกระดับสำนักงานในยุคดิจิทัล “ฟูจิ ซีร็อกซ์ เสนอแนวคิดในการยกระดับสำนักงานในยุคดิจิทัลบนเทคโนโลยีคลาวด์และโมบายล์ที่สามารถเข้าถึงได้จากอุปกรณ์หลายรูปแบบสามารถกระทำกิจกรรมในเชิงธุรกิจต่างๆ ได้อย่างสะดวกและมีความปลอดัยสูงสุด”...
  • ผลสำรวจความก้าวหน้าการปฏิรูปสู่ดิจิทัลในประเทศไทย “ผลสำรวจดัชนีชี้วัดการปฏิรูปสู่ดิจิทัลของเดลล์เทคโนโลยีส์พบมีเพียงแค่ 7% ของธุรกิจในไทยที่เป็นผู้นำทางด้านดิจิทัล96 เปอร์เซ็นต์ของธุรกิจในไทยในปัจจุบัน เผชิญกับอุปสรรคกีดขวางการปฏิรูปสู่ดิจิทัล ขาดวิสัยทัศน์ ทักษะ และความร่วมมือในองค์กร”...

จะพัฒนากระบวนการพิจารณา งบประมาณแผ่นดินได้อย่างไร

จะพัฒนากระบวนการพิจารณา งบประมาณแผ่นดินได้อย่างไร
August 10
13:13 2016
ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

ประธานสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (IFD) นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เชี่ยวชาญในสาขา เศรษฐศาสตร์ นโยบายการศึกษา การต่างประเทศ สังคม การเมือง การศึกษา kriengsak@kriengsak.com

“ข้อเสนอแนะบางประการเพื่อพัฒนากระบวนการพิจารณางบประมาณประจำปีของประเทศในอนาคต ที่เข้ามาสร้างความสมดุลในระบบตรวจสอบถ่วงดุลของประเทศ ระหว่างเพราะฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และการยึดโยงกับประชาชนมากขึ้น การใช้งบประมาณน่าจะมีประสิทธิผลมากขึ้น”

HPE1 662x190

1ปัจจุบัน สภานิติบัญญัติแห่งชาติกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 มีกรอบการใช้จ่ายอยู่ที่ 2.733 ล้านบาท แบ่งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำอยู่ 2.104 ล้านบาท สูงถึง 77% ของงบประมาณรายจ่ายประจำ ที่เหลือใช้ในการลงทุน และชำระเงินกู้ กระทรวงที่เสนอใช้งบประมาณสูงสุดได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ 498,000ล้านบาท กระทรวงกลาโหม 211,659 ล้านบาท กระทรวงมหาดไทย 73,519 ล้านบาท

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 อยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 6 ยุทธศาสตร์ และ 1 รายการ โดยยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตจากภายใน ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และ 1 รายการ คือ ค่าดำเนินการภาครัฐ

ในฐานะที่ผมเคยเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายของแผ่นดิน ในบทบาทผู้แทนราษฎร ผมจึงขอแบ่งปันข้อเสนอแนะบางประการเพื่อพัฒนากระบวนการพิจารณางบประมาณประจำปีของประเทศในอนาคต

1. การสร้างความเข้มแข็งของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
กระบวนการจัดเตรียมงบประมาณ จะเริ่มต้นจากการทบทวนงบประมาณ การวางแผนงบประมาณ และการจัดทำงบประมาณ ซึ่งจะดำเนินการโดยสำนักงบประมาณและหน่วยงานราชการต่างๆ ซึ่งกว่าจะออกมาเป็นร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ต้องผ่านการศึกษาวิเคราะห์โดยบุคลากรจำนวนมากที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการจัดทำงบประมาณ รวมทั้งมีข้อมูลที่เพียงพอสำหรับการจัดเตรียมงบประมาณโดยอยู่ภายใต้การกำกับและต้องผ่านการอนุมัติของคณะรัฐมนตรี

แต่เมื่อ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ มาสู่ขั้นตอนการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร สภาผู้แทนฯ กลับมีผู้เชี่ยวชาญไม่เพียงพอในการสนับสนุนงานของ ส.ส. ในขณะที่ สส.ส่วนใหญ่ซึ่งไม่ได้อยู่ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ก็ไม่มีโอกาสได้ซักถามเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการต่างๆ เกี่ยวกับที่มาที่ไปของงบประมาณแต่ละโครงการ

ผมเคยเสนอให้มีการสร้างความเข้มแข็งของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยเฉพาะในด้านวิชาการ โดยการจัดจ้างนักวิชาการที่เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์งบประมาณแผ่นดินด้านต่างๆ การจัดให้มีระบบฐานข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงพอสำหรับการวิเคราะห์งบประมาณ และการจัดให้มีงบประมาณสำหรับการศึกษาวิจัยในเรื่องที่จำเป็นสำหรับการทำงานของสภาผู้แทนราษฎร

อ่านต่อหน้า2

Pages: 1 2

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BannerWeb_CIOworld_2

Like Us On Facebook

Categories

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com