www.cioworldmagazine.com

 Breaking News

พัฒนาธุรกิจครอบครัว สู่ธุรกิจระดับโลก

พัฒนาธุรกิจครอบครัว สู่ธุรกิจระดับโลก
August 01
11:09 2017

“ขอนำเสนอ ยุทธศาสตร์สำหรับธุรกิจครอบครัว เพื่อการสร้างชาติ ซึ่งเป็นมุมมองที่จะสะท้อนไปยังหลักการสำคัญของการบริหารธุรกิจครอบครัว การสร้างธรรมาภิบาล การวางแผนสืบทอดองค์ความรู้ แหล่งเงินทุน และการสนับสนุนจากภาครัฐ โดยเฉพาะเรื่องมาตรการทางภาษี”

1บทความครั้งที่แล้ว ผมได้นำเสนอยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตของธุรกิจครอบครัวเพื่อการสร้างชาติไปส่วนหนึ่งว่า ควรมีการจัดตั้งองค์กรเครือข่ายสำหรับธุรกิจครอบครัว การวิจัยและจัดหลักสูตรเฉพาะสำหรับการบริหารธุรกิจครอบครัว ในบทความนี้ ผมจะขอนำเสนอ ยุทธศาสตร์เพิ่มเติมสำหรับธุรกิจครอบครัวเพื่อการสร้างชาติ

HPE1 662x190

การพัฒนาระบบสถิติและฐานข้อมูลธุรกิจครอบครัว
ปัจจุบัน ข้อมูลสถิติธุรกิจไม่ได้ให้ความสำคัญกับข้อมูลในมิติธุรกิจครอบครัว สถิติธุรกิจส่วนใหญ่จำแนกข้อมูลตามมิติขนาดของธุรกิจ การจ้างงาน เงินทุน ยอดขาย ภาคการผลิต เนื่องจากนโยบายธุรกิจที่เป็นกระแสหลักของโลก คือ การส่งเสริม SMEs
การขาดข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ของธุรกิจครอบครัว ทำให้ขาดความเข้าใจความสำคัญของธุรกิจครอบครัวที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคม ขาดความเข้าใจโครงสร้างภาพรวมของธุรกิจครอบครัว ขาดความเข้าใจลักษณะเฉพาะและปัญหาของธุรกิจครอบครัวไม่ทราบผลกระทบของนโยบายและสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่มีต่อธุรกิจครอบครัว

หากผู้กำหนดนโยบายและผู้มีส่วนได้เสีย ไม่สามารถกำหนดนโยบายที่ดี เพื่อสนับสนุนการขยายตัวและความมั่งคั่งของธุรกิจส่วนใหญ่ในประเทศ จะมีผลต่อการนำประเทศไปสู่เศรษฐกิจฐานความรู้ได้ จึงมีความจำเป็นต้องจัดระบบการเก็บข้อมูลธุรกิจครอบครัว

ตัวอย่างข้อมูลที่ควรมีการจัดเก็บเพื่อประโยชน์ในการวิจัยและการกำหนดนโยบายส่งเสริมธุรกิจครอบครัว เช่น ธุรกิจครอบครัวมีจำนวนเท่าไร โครงสร้างธุรกิจครอบครัวจำแนกตามขนาดเป็นอย่างไร ธุรกิจครอบครัวมีอายุเท่าไร และอยู่ภายใต้การบริหารของคนรุ่นใด แหล่งเงินทุนของธุรกิจครอบครัว ผู้บริหารระดับสูงของธุรกิจครอบครัวเป็นคนในหรือนอกครอบครัว ระบบการบริหารและการกำกับดูแลในธุรกิจครอบครัว เป็นต้น

การพัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการสืบทอดธุรกิจ
ภาครัฐควรกำหนดมาตรการสนับสนุนให้ธุรกิจครอบครัวเตรียมการสืบทอดธุรกิจได้ดีขึ้น เช่น มาตรการเพิ่มความตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนการถ่ายโอนธุรกิจ การจัดเก็บข้อมูลสถานการณ์การถ่ายโอนธุรกิจ การแพร่กระจายความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีด้านการสืบทอดธุรกิจ การจัดทำคู่มือและเครื่องมือสำหรับการวางแผนสืบทอดธุรกิจ การสนับสนุนให้มีที่ปรึกษาด้านการวางแผนสืบทอดธุรกิจ การจัดการฝึกอบรมการวางแผนการสืบทอดธุรกิจ และทายาทธุรกิจ อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ภาครัฐควรสนับสนุนให้เกิดตลาดผู้บริหารมืออาชีพ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีทางเลือกในการแสวงหาผู้บริหารมืออาชีพจากภายนอก ในกรณีที่ไม่มีทายาท หรือทายาทยังขาดความพร้อม หรือจัดให้มี exit strategy สำหรับธุรกิจที่ไม่มีทายาท เพื่อเอื้อสำหรับการขายหุ้น หรือขายทอดกิจการ เป็นต้น

การพัฒนามาตรฐานบรรษัทภิบาลสำหรับธุรกิจครอบครัว
การจัดทำมาตรฐานหรือแนวปฏิบัติที่ดีในการกำกับดูแลธุรกิจครอบครัว โดยเฉพาะมาตรฐานในการกำกับดูแลครอบครัว (family governance) ทั้งมาตรฐานสำหรับธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัททั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์
ประเด็นที่ควรมีในมาตรฐานการกำกับดูแลของธุรกิจครอบครัว เช่น

การจัดตั้งสมัชชาครอบครัว (Family Assembly) เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างสมาชิกครอบครัว ทั้งการสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องภายในครอบครัว และเรื่องธุรกิจ เพื่อเตรียมสมาชิกครอบครัวให้มีความเข้าใจและพร้อมเข้าร่วมธุรกิจในอนาคต
การแต่งตั้งสภาครอบครัว (Family Council) ประกอบด้วยตัวแทนของสมาชิกครอบครัวในการกำกับดูแลครอบครัวและธุรกิจครอบครัว ถ่ายทอดคุณค่าและวิสัยทัศน์ และวางแผนร่วมกัน ร่างและแก้ไขธรรมนูญและกฎระเบียบขึ้นใช้ในครอบครัว รวมไปถึงการกำหนดพันธกิจและวางแผนกลยุทธ์ของธุรกิจครอบครัว
การกำหนดธรรมนูญครอบครัว (Family Constitution) เป็นข้อตกลงร่วมของสมาชิกครอบครัว เช่น หลักเกณฑ์และโครงสร้างการกำกับดูแลครอบครัวและธุรกิจ หลักเกณฑ์การตั้งผู้นำครอบครัวและผู้นำธุรกิจดังตัวอย่างครอบครัว Bonnier ซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจสื่อชั้นนำในสวีเดน มีผู้นำครอบครัวและผู้นำธุรกิจคนละคนกัน

1การสนับสนุนการบริหารการเงินที่เหมาะกับธุรกิจครอบครัว
ด้วยเหตุที่การเงินและการลงทุนในธุรกิจครอบครัวมีลักษณะเฉพาะตัว จึงจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนด้านการบริหารการเงินอย่างเฉพาะเจาะจง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การส่งเสริมการพัฒนาระบบบัญชีที่โปร่งใส และแยกบัญชีธุรกิจและครอบครัวออกจากกัน กล่าวคือ มีการจัดการการเงินอย่างเป็นทางการ เนื่องจากการบริหารการเงินในธุรกิจครอบครัวส่วนใหญ่มีความซับซ้อน หลายบริษัทไม่มีการแบ่งแยกบัญชีครอบครัวและธุรกิจออกจากกัน ทำให้ไม่สามารถบริหารการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และขาดความโปร่งใส

นอกจากนี้ การจัดหาและส่งเสริมให้มีแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับธุรกิจครอบครัวเป็นสิ่งจำเป็น เนื่องจากธุรกิจครอบครัวต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยไม่สูญเสียอำนาจการควบคุมกิจการ และสอดคล้องกับเป้าหมายในระยะยาว

แนวทางการจัดสรรแหล่งเงินทุนสำหรับธุรกิจครอบครัว คือการเพิ่มทางเลือกทางการเงิน นอกเหนือจากเงินกู้จากธนาคาร ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมให้มีนักลงทุนสถาบัน ที่ต้องการลงทุนระยะยาวที่ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ และไม่ต้องการเข้ามาร่วมบริหารจัดการธุรกิจ การส่งเสริมให้ธุรกิจครอบครัวออกหุ้นกู้ การส่งเสริมให้มีแหล่งเงินทุน อย่างเช่น angle fund ที่เข้ามาลงทุนในธุรกิจโดยไม่แทรกแซงการบริหาร เป็นต้น

การกำหนดมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมธุรกิจครอบครัว
ภาครัฐควรออกแบบระบบภาษีหรือเงินอุดหนุน โดยคำนึงถึงลักษณะเฉพาะของธุรกิจครอบครัว เช่น
– ภาษีสนับสนุนการนำกำไรหรือเงินปันผลกลับไปลงทุน เนื่องจากธุรกิจครอบครัวมีแนวโน้มเริ่มต้นและขยายธุรกิจโดยอาศัยเงินทุนของครอบครัว และกำไรหรือเงินปันผลที่ได้จากธุรกิจนั้นเอง แต่ธุรกิจที่กู้เงินมาลงทุนสามารถนำรายจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้มาคำนวณเป็นค่าใช้จ่าย เพื่อลดหย่อนภาษีได้ ขณะที่ธุรกิจที่ลงทุนโดยใช้กำไร เงินปันผล หรือทุนของตนเอง ไม่ได้รับประโยชน์ทางภาษี
– มาตรการทางภาษีเพื่อสนับสนุนการสืบทอดทอดธุรกิจ เพื่อให้มาตรการทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนธุรกิจหรือทรัพย์สิน ไม่เป็นการเก็บภาษีซ้ำซ้อน ไม่ส่งผลกระทบต่อบุคคลและธุรกิจมากนัก เจ้าของธุรกิจครอบครัวไม่ต้องขายกิจการ เป็นหนี้ ลดขนาดหรือปิดกิจการ

ผู้กำหนดนโยบายการคลังและภาษีควรพิจารณา Total Efficient Tax Rate ซึ่งจำเป็นต้องมีข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างธุรกิจครอบครัวและไม่ใช่ครอบครัว เช่น ธุรกิจทั้งสองประเภทเสียภาษีแตกต่างกันอย่างไร ธุรกิจทั้งสองประเภทสามารถลดหย่อนภาษีแตกต่างกันอย่างไร และอัตราภาษีที่ธุรกิจครอบครัวต้องเสีย เมื่อมีการถ่ายโอนสู่รุ่นถัดไปเปรียบเทียบกับทางเลือกอื่นๆ เช่น การขายกิจการ การขายหุ้น การปิดกิจการ เป็นต้น

ธุรกิจครอบครัวมีจุดแข็งที่มุ่งสร้างความยั่งยืนในระยะยาว ด้วยเพราะส่วนใหญ่จะเป็นการลงทุนผ่านเงินทุนครอบครัว การบริหารความเสี่ยงจึงทำอย่างระมัดระวัง รวมไปถึงผู้ประกอบการมีอำนาจสิทธิขาดในการตัดสินใจ ทำให้ลดปัญหาตัวแทน (Agency problem) ธุรกิจครอบครัวยังมุ่งเน้นสร้างและรักษาความสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร อันก่อให้วัฒนธรรมองค์กรที่มีลักษณะเป็นครอบครัว มีความยืดหยุ่น และรับผิดชอบต่อสังคม

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

BannerWeb_CIOworld_3

Like Us On Facebook

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com

Categories