www.cioworldmagazine.com

 Breaking News

5 ปีในการขับเคลื่อนประเทศไทย

5 ปีในการขับเคลื่อนประเทศไทย
April 12
11:44 2018

“ลองพิจารณาถึงเหตุผลว่า ทำไมประเทศไทยต้องเร่งการพัฒนาและดำเนินโครงการต่างๆ ภายใน 5 ปีต่อจากนี้ หากเราต้องการจะขับเคลื่อนประเทศให้เป็นประเทศรายได้สูง และได้รับการยอมรับในเวทีโลก”

หลายปีที่ผ่านมา มีการนำเสนอยุทธศาตร์ในการขับเคลื่อนประเทศในหลายยุทธศาสตร์ เสนอให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาในหลายประเด็น อาทิ ยุทธศาสตร์โลจิสติกส์การสร้างคนในชาติให้มีคุณภาพ การปฏิรูปการเมือง เป็นต้น

ผมเห็นว่าวงเสวนาส่วนใหญ่มักให้ความสำคัญในเรื่อง“ความเหมาะสมของนโยบาย”หรือ “ขนาดของโครงการ” ว่าประเทศไทยควรดำเนินนโยบายอะไร อย่างไร มากน้อยเพียงใด ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี ต้องคิดให้รอบคอบและมีข้อเสนอแนะมากมายในหลายเรื่องจากหลายฝ่าย

1อย่างไรก็ตามผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่พูดถึงกันไม่มากนักและเป็นเรื่องที่ควรให้ความสำคัญไม่แพ้กัน คือ “ความรวดเร็วในการดำเนินนโยบาย”ซึ่งผมเชื่อและได้กล่าวไว้ในหลายโอกาสว่า “ประเทศไทยเหลือเวลา 5 ปีในการขับเคลื่อนประเทศ ไม่เช่นนั้นจะเป็นการเข็นครกขึ้นภูเขา”

กล่าวคือ หากเราต้องการจะขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นประเทศรายได้สูง และเป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับในเวทีโลก ประเทศไทยต้องเร่งการพัฒนาและดำเนินโครงการต่างๆ ภายใน 5 ปีต่อจากนี้ เนื่องจากหลายเหตุผล เช่น

1. ไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์
ประเทศไทยเป็นสังคมสูงอายุ ตั้งแต่ปีพ.ศ.2548 เนื่องจาก มีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด และในปีพ.ศ.2558 ประชากรไทยมีจำนวน 65.1 ล้านคน เป็นประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป 11 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 16 ของประชากรทั้งหมด มากเป็นอันดับ 2 ของอาเซียน (ในเชิงจำนวนผู้สูงอายุรองจากอินโดนีเซีย และในเชิงสัดส่วนผู้สูงอายุรองจากสิงคโปร์) และมีการคาดการณ์ว่าในอีก 4 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2564)ไทยจะกลายเป็นสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ โดยมีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปร้อยละ 20 ซึ่งมีผลทำให้การขยายตัวของประชากรในวัยทำงานเริ่มลดลง

 

การกลายเป็นประเทศผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ทำให้การขับเคลื่อนประเทศยากขึ้น เนื่องจากสวัสดิการสังคมและงบประมาณรัฐต้องถูกจัดสรรเพื่อดูแลคนกลุ่มนี้มากขึ้น หากรัฐไม่สามารถหารายได้เพิ่มขึ้น รัฐจะต้องไปเบียดบังงบประมาณการลงทุนของประเทศในส่วนอื่นมาใช้ ทำให้โอกาสในการลงทุนเพื่อพัฒนาประเทศในด้านอื่นลดลง

นอกจากนี้จำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น ทำให้สัดส่วนกำลังแรงงานในประเทศลดลง ในช่วง 5 ปีต่อจากนี้ การปันผลทางประชากร (Demographic Dividends) หรือ ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุของประชากรจะลดลง เป็นเหตุให้ภาคการผลิตของประเทศชะลอตัวและอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศชะลอตัวลงด้วย เป็นต้น

3หากสถานการณ์เป็นเช่นที่ผมคาดการณ์ไว้ นัยทางนโยบายที่สำคัญสำหรับรัฐบาลไทยในเวลานี้ คือ การเร่งดำเนินนโยบายต่างๆ ให้รอบคอบและรวดเร็วขึ้น การเบิกจ่ายงบประมาณต่างๆ ต้องมีประสิทธิภาพ ไม่ใช่เพียงผลักดันเฉพาะช่วงปลายปีงบประมาณเท่านั้น นอกจากนี้ยังต้องรีบหาทางใช้ประโยชน์จากอาเซียนให้มากที่สุด คิดวาระที่จะเป็นประโยชน์กับประเทศและเป็นผู้ริเริ่มความร่วมมือต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์กับไทยทั้งในอาเซียนและในเวทีโลกผ่านทางอาเซียน

ประเทศไทยต้องเตรียมตัวรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ โดยแสวงหาแนวทางเพิ่มอุปทานแรงงานในประเทศ คลี่คลายปัญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยการดึงดูดแรงงานมีฝีมือจากต่างประเทศ และปรับปรุงระบบสวัสดิการของประเทศให้ประชาชนลดการพึ่งพาภาครัฐลง เป็นต้น

2. ไทยกำลังสูญเสียอิทธิพลในอาเซียน
จากการวิเคราะห์ของผม ปัจจัยที่ทำให้ประเทศมีอิทธิพลต่อการดำเนินการของกลุ่มในภูมิภาค คือ ความร่ำรวย (GDP per capita) ความเติบโตทางเศรษฐกิจ(GDP growth)และขนาดของเศรษฐกิจ(Size of GDP) ซึ่งหากพิจารณาประเทศไทยในช่วง 5 ปีข้างหน้านี้เทียบกับประเทศอื่นในอาเซียนจะพบว่า

– ในแง่ความร่ำรวย ไทยอยู่อันดับที่ 4 ของอาเซียน ในปีพ.ศ.2561ต่อเนื่องไปอีกอีก 5 ปี (พ.ศ.2565)
– ในแง่ความเติบโตทางเศรษฐกิจ ไทยอยู่อันดับที่ 8ในปีพ.ศ.2561 แต่อีก 5 ปีข้างหน้า ไทยจะมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นอันดับที่ 9 ซึ่งถือว่าแย่ลงเมื่อเทียบกับประเทศอื่น
– ในแง่ขนาดของเศรษฐกิจ ไทยอยู่อันดับที่ 2 ในปีพ.ศ.2561 รองจากอินโดนีเซีย แต่ในอีก 5 ปี มีความเป็นไปได้ว่าไทยอาจจะกลายเป็นอันดับที่ 3 โดยจะถูกฟิลิปปินส์แซงหน้า และหากแนวโน้มยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไป ไทยอาจถูกเวียดนามและมาเลเซียแซงหน้าในที่สุด
2เมื่อเทียบกับประเทศอื่นในอาเซียน ความร่ำรวยของไทยมีอันดับคงที่ ความเติบโตทางเศรษฐกิจมีอันดับถดถอยลง และขนาดเศรษฐกิจไทยมีอันดับลดลงเป็นเหตุให้ใน 5 ปีนี้ไทยจะสูญเสียอิทธิพลในอาเซียนไปทีละน้อย 

การสูญเสียอิทธิพลในอาเซียนนั้นทำให้การขับเคลื่อนประเทศไทยเป็นไปอย่างยากลำบาก เนื่องจากไทยเป็นประเทศเล็ก ซึ่งโดยตัวเองไม่มีความน่าสนใจในเวทีโลกมากนักไทยจะได้ประโยชน์จากการเกาะติดไปกับอาเซียน ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงกว่าส่วนอื่นของโลก

อย่างไรก็ตามการเกาะติดไปกับอาเซียน โดยไม่มีอิทธิพลมากเพียงพอ ไม่สามารถกำหนดวาระที่จะเป็นประโยชน์กับไทย ต้องเป็นฝ่ายรับประโยชน์เล็กน้อยหรือประโยชน์ทางอ้อมที่อาจเกิดขึ้นทำให้ไทยไม่ได้ประโยชน์เต็มที่เท่าที่ควร

ดังนั้นเมื่อไม่มีเครื่องมือที่ช่วยในการสร้างอำนาจต่อรองและสร้างความน่าสนใจในเวทีระหว่างประเทศและไทยต้องพึ่งพาตัวเองเป็นหลักในการขับเคลื่อนประเทศ การจะทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงจึงเป็นเหมือนการเข็นครกขึ้นภูเขา
ผมเชื่อว่าในเวลา 5 ปีนี้หากเราทำได้เช่นนี้ การขับเคลื่อนประเทศให้เป็นประเทศรายได้สูงในอนาคตจะเป็นเหมือนการ “ปอกกล้วยเข้าปาก” มากกว่าการ “เข็นครกขึ้นภูเขา” ครับ

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.