www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • 3 เรื่องด่วนที่ CIO ต้องจัดการ รับมือ COVID-19 การ์ทเนอร์แนะ 3 เรื่องด่วน CIO เร่งจัดการรับมือสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ชี้ต้องมีแผนและการเตรียมตัวที่ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจทั้งหมดและพร้อมนำมาใช้ทันที...
  • Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 “Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 ภายใต้การเกิดขึ้นของ People-Centric Smart Space ตัวกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคม และการดำเนินการทั้งหมดขององค์กร”...
  • Cyber security 2020 “CIO World&Business ได้รวบรวม การคาดการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในปี 2563 จาก ผู้ให้บริการระบบการรักษาความปลอดภัยหลายๆ ราย ทั้งจาก พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์, ฟอร์ติเน็ต และ เทรนด์ไมโคร ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อผู้บริหารในสายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง C-Level ในสายงานอื่นๆ ทุกคน”...
  • CIO คือ ผู้นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต “ผลการศึกษาฉบับล่าสุดชี้ให้เห็นว่าซีไอโอจะเป็นบุคคลสำคัญในการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต และความสามารถของซีไอโอในการควบคุมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้าง ขับเคลื่อน จัดการ เชื่อมต่อและปกป้อง คือ ปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจ”...
  • ‘DES’ BIG MISSION DIGITIZING THAI ECONOMY เดินหน้าประเทศไทย สู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล วิสัยทัศน์ 15 คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่ดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม...

สร้างสภาพแวดล้อม เพื่อสร้างนวัตกรรม

สร้างสภาพแวดล้อม เพื่อสร้างนวัตกรรม
March 19
11:52 2019

“เรียนรู้และทำความเข้าใจ การสร้างบริบทในการสร้างนวัตกรรม ที่จะเอื้อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นธรรมชาติและยั่งยืนรวมทั้งทำให้นวัตกรรมเกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง การสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมจึงต้องทำอย่างครบองค์ประกอบ ทั้งการสร้างคน การพัฒนาระบบนวัตกรรม และการสร้างบริบทที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรม”

ในบทความที่ผ่านมา ผมได้กล่าวถึงแนวทางการสร้างนวัตกรรมในหลายประเด็น อาทิ การสร้างบุคลากรเพื่อการสร้างนวัตกรรม การจัดทำโครงการขนาดใหญ่เพื่อการสร้างนวัตกรรม การสร้างแรงจูงใจเพื่อการสร้างนวัตกรรม และการสร้างระบบนิเวศน์เพื่อการสร้างนวัตกรรม ในบทความนี้ ผมจะขอกล่าวถึง ประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การสร้างบริบทเพื่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรม ซึ่งประกอบด้วย

1. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
เศรษฐกิจดิจิทัลกำลังเป็นกระแสหลักของเศรษฐกิจโลก และเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการสร้างนวัตกรรมในปัจจุบัน สังเกตได้จากการจัดอันดับ 50 บริษัทที่มีนวัตกรรมมากที่สุดในโลก มีบริษัทที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลอยู่เกือบครึ่งหนึ่งอาทิ แอปเปิ้ล กูเกิล ไมโครซอฟท์ ซัมซุงอเมซอนฯลฯ

เหตุผลที่ทำให้การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลมีผลต่อการสร้างนวัตกรรม เนื่องจากการที่ผู้เล่นต่างๆ ในระบบเศรษฐกิจเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากขึ้น จะทำให้เกิดการเชื่อมโยง และการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยเสรี อินเทอร์เน็ตจะกลายเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการสร้างนวัตกรรม เป็นพื้นที่ในการสร้างสรรค์ และแลกเปลี่ยนแนวคิดอย่างกว้างขวางซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมมากขึ้น

ดร.เกรียงศักดิ์อีกเหตุผลหนึ่ง คือ การที่ธุรกิจพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data)จะทำให้องค์กรธุรกิจมีความสามารถในการจัดการข้อมูลจำนวนมากทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร และทำให้สามารถจัดระบบข้อมูล ประมวลผล และแปลงข้อมูลเป็นความรู้ ซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการสร้างนวัตกรรม ได้ดีกว่าองค์กรที่ขาดความสามารถในการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ

แนวทางการผลักดันให้เกิดเศรษฐกิจดิจิทัล ได้แก่ การสนับสนุนให้ภาคธุรกิจเข้าสู่ระบบดิจิทัล การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เช่น อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ โครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะ (smart infrastructure) และอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of Thing)การส่งเสริมการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของประชาชน การสนับสนุนให้ภาคธุรกิจลงทุนในระบบข้อมูลขนาดใหญ่และการพัฒนาทักษะและความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลขององค์กรธุรกิจ

2. การสนับสนุนการแพร่กระจายนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจำนวนมากไม่ประสบความสำเร็จในเชิงพาณิชย์ เนื่องจากไม่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าซึ่งอาจเกิดจากหลายสาเหตุเช่น ความไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้คนนวัตกรรมซับซ้อนเกินไปในมุมมองของผู้ใช้การไม่สามารถสาธิตให้เห็นหรือทดลองใช้ได้ทำให้ผู้บริโภคไม่สามารถสังเกตเห็นได้ ทำให้ไม่เกิดการสื่อสารนวัตกรรม

การสร้างบริบทที่เอื้อต่อการแพร่กระจายนวัตกรรมนั้น จำเป็นต้องเข้าใจกระบวนการแพร่กระจายนวัตกรรมโดยนวัตกรรมที่จะได้รับการยอมรับจะต้องมีผู้ที่ยอมรับนวัตกรรมมากถึงระดับวิกฤต(critical point) กล่าวคือ นวัตกรรมต้องถูกยอมรับโดยกลุ่มผู้สร้างนวัตกรรมและกลุ่มผู้ใช้กลุ่มแรก (early adopters) เสียก่อน

แทรก แผนภูมิกระบวนการแพร่กระจายนวัตกรรม

การแพร่กระจายนวัตกรรมจำเป็นต้องใช้ต้นทุนและเวลาค่อนข้างมาก การผลิตสินค้านวัตกรรมในช่วงเริ่มต้นมีต้นทุนสูง เพราะผลิตจำนวนน้อย และยังมีต้นทุนในการสร้างการรับรู้แก่ผู้บริโภค และใช้เวลาในการสร้างการยอมรับ ซึ่งอาจทำให้ธุรกิจนวัตกรรมขาดสภาพคล่องได้

แนวทางการสนับสนุนการแพร่กระจายนวัตกรรม ได้แก่ การจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษา เพื่อการพัฒนาสินค้าต้นแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค การสร้างช่องทางในการเผยแพร่แนวคิดและสาธิตสินค้าต้นแบบ เพื่อรับผลตอบรับจากกลุ่มผู้บริโภคและกลุ่มนวัตกรหน่วยงานภาครัฐควรให้ความสำคัญกับการจัดซื้อสินค้าและบริการนวัตกรรมที่ผลิตในประเทศการลดภาษีหรือยกเว้นภาษี เพื่อทำให้สินค้านวัตกรรมมีราคาต่ำลงและการรณรงค์ค่านิยมการใช้สินค้านวัตกรรมที่ผลิตในประเทศ

3. การสร้างวัฒนธรรมที่สนับสนุนนวัตกรรม
การพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนาปรัชญาต้องสอดประสานกันวัฒนธรรมจึงเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาขีดความสามารถด้านนวัตกรรมเพราะการกำหนดนโยบายและมาตรการด้านเทคโนโลยีเพียงด้านเดียว ไม่เพียงพอจะทำให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมอย่างยั่งยืนจำเป็นต้องส่งเสริมให้เกิดค่านิยมและวัฒนธรรมที่สนับสนุนนวัตกรรมควบคู่ไปด้วยทั้งในระดับองค์กรและในภาพรวมของสังคมตัวอย่างของวัฒนธรรมที่ควรสนับสนุนให้เกิดขึ้นอาทิ

กราฟวัฒนธรรมแบ่งปันความรู้ คือ การส่งเสริมให้คนกระจายความรู้ มิใช่เก็บรักษาความรู้ไว้กับตัว โดยการจัดโครงสร้าง แพลตฟอร์มหรือสร้างบริบททั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการเช่น การเปิดโอกาสให้พนักงานในองค์กรได้พูดคุยกัน และรับฟังความคิดเห็นกันมากขึ้น เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีและความไว้วางใจระหว่างกันซึ่งจะทำให้การถ่ายทอดความรู้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง ดังตัวอย่างวัฒนธรรมองค์กรของญี่ปุ่นที่ผู้บริหารสนับสนุนให้มีการใช้เวลาร่วมกันหลังเลิกงานหรือบริษัทกูเกิลที่สร้างสภาพแวดล้อมในสำนักงานให้พนักงานมีการปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น

วัฒนธรรมเรียนรู้จากความผิดพลาด โดยการสร้างค่านิยมให้คนในองค์กรไม่กลัวความผิดพลาดและไม่มองว่าเป็นความล้มเหลวแต่สร้างวัฒนธรรมการแบ่งปันและเรียนรู้บทเรียนจากความผิดพลาดซึ่งกันและกันส่วนในระดับประเทศ เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นสังคมควรแสวงหานวัตกรรมในการแก้ไขและป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นอีก

วัฒนธรรมสนับสนุนความคิดที่แตกต่าง เพราะความคิดที่แตกต่างจะทำให้เกิดมุมมองใหม่ๆ และเป็นที่มาของการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ดังนั้นผู้บริหารองค์กรควรเปิดโอกาสให้คนในองค์กรคิดและทำในสิ่งใหม่ๆ โดยใช้เครื่องมือต่างๆ ในการระดมความคิดเห็นที่แตกต่างเช่น การประชุมระดมความคิดเห็น กิจกรรมข้อเสนอแนะ ฟอรั่มสำหรับการนำเสนอนวัตกรรมทางความคิด เป็นต้น

วัฒนธรรมที่เน้นเป้าหมาย เนื่องจากอุปสรรคของการพัฒนานวัตกรรมหลายครั้งเกิดจากความคิดว่าไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ดังนั้นองค์กรควรสร้างวัฒนธรรมที่เน้นเป้าหมาย เพื่อปรับเปลี่ยนข้อจำกัดให้เป็นโอกาสสนับสนุนบุคลากรในองค์กรให้ไม่หยุดคิดหาทางออกสำหรับปัญหาและนำเสนอสิ่งใหม่โดยมีเป้าหมายเป็นตัวตั้ง และผลักดันโดยวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมาย

การสร้างบริบทในการสร้างนวัตกรรม จะเอื้อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นธรรมชาติและยั่งยืนรวมทั้งทำให้นวัตกรรมเกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง การสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมจึงต้องทำอย่างครบองค์ประกอบ ทั้งการสร้างคนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างนวัตกรรม การพัฒนาระบบนวัตกรรม และการสร้างบริบทที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรม

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com