www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • RISE เปิดตัวโปรแกรม AI Accelerator RISE เปิดตัวโปรแกรม AI Accelerator เป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โปรแกรมที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม ในการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อพัฒนานวัตกรรมองค์กร...
  • HPE วางแผนสนับสนุนงานวิจัย AI และ Big Data ให้ฟีโบ้ บริษัท ฮิวเลตต์แพคการ์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) ผนึกกำลัง ฟีโบ้ สร้างขุมกำลังปัญญาประดิษฐ์ของประเทศ ตอบสนองการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกพร้อมสนับสนุนเทคโนโลยีชั้นสูงในการประมวลผลข้อมูล ปลอดภัย และทรงประสิทธิภาพ...
  • สำรวจพฤติกรรม นักช้อปออนไลน์ในประเทศไทย “CIO World&Business ได้นำรายงานของ Picodi.com ที่ได้วิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานของปี 2018 ในหลายๆ ประเด็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของคนไทย ทั้งการเลือกใช้อุปกรณ์ในการเชื่อต่อการซื้อสินค้าออนไลน์ อายุเฉลี่ยของผู้ซื้อสินค้า ช่วงเวลาของการใช้บริการรวมถึงหมวดหมู่สินค้าที่ได้รับความนิยม ข้อมูลทั้งหมดจะกลายเป็นตัวแปรสำคัญให้การซื้อขายในอุตตสาหกรรมนี้ปรับตัว”...
  • ลูกค้าดีแทค จ่ายทุกบริการของแอปเปิ้ลผ่านบิลของดีแทคได้แล้ว ลูกค้าดีแทค สามารถชำระเงินสำหรับทุกบริการของ App Store, Apple Music และ iTunes ผ่านบิลของดีแทคได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2562 เป็นต้นไป...
  • แพลตฟอร์ม HR ในยุค Digital Transformation องค์กรสมัยใหม่จำเป็นต้องมองหาแพลตฟอร์ม HR ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความแตกต่างการขับเคลื่อนงานด้านทรัพยากรบุคคลในโลกดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ 60% กำลังวางแผนลงทุนเทคโนโลยีใหม่ใน 12-24 เดือน...

ปัจจัยความสำเร็จของการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรัฐเป็นผู้ชี้นำ

ปัจจัยความสำเร็จของการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรัฐเป็นผู้ชี้นำ
February 06
12:01 2015

“ผู้เขียนได้เขียนถึงการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรัฐเป็นผู้ชี้นำมาต่อเนื่อง 2 บทความก่อนหน้า ทั้งเหตุผล วิเคราะห์ข้อดี จุดอ่อน ในฉบับนี้จะพูดถึงปัจจัยความสำเร็จของแนวคิดดังกล่าว ผ่านประสบการณ์และการวิเคราะห์ในสายตาผม”

Banner_CIO_big one_version2

การพัฒนาเศรษฐกิจโดยรัฐเป็นผู้ชี้น้ำ เป็นทิศทางในการพัฒนาประเทศแนวทางหนึ่งที่ประเทศไทยให้ความสนใจ เพราะเห็นหลายประเทศที่นำแนวทางนี้มาใช้แล้วประสบความสำเร็จ เช่น ประเทศในเอเชียตะวันออก อาทิ ญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลีใต้ อย่างไรก็ตาม มีอีกหลายประเทศที่ดำเนินนโยบายในลักษณะดังกล่าวกลับล้มเหลว เช่น ประเทศในแอฟริกาและละตินอเมริกา ซึ่งสาเหตุที่ทำให้แต่ละประเทศประสบความสำเร็จ และล้มเหลว เมื่อวิเคราะห์แล้ว ผมพบ “ปัจจัยความสำเร็จของการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรัฐเป็นผู้ชี้นำ” 4 ประการ ดังนี้

ประการที่หนึ่ง ความเข้มแข็ง ชัดเจน และมุ่งมั่น จะทำให้เป้าหมายสำเร็จของผู้นำทางการเมือง

ประเทศที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาโดยรัฐเป็นผู้ชี้นำนั้นมีองค์ประกอบที่สำคัญ ได้แก่ (1) กระบวนการพัฒนาและทิศทางการพัฒนาได้รับการชี้นำโดยรัฐ ที่มีความชัดเจน (2) แผนการพัฒนาประเทศได้รับการพิจาณาอย่างมีเหตุมีผล (rational) เน้นที่ผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลัก และ (3) รัฐบาลต้องมีความเข้มแข็ง ไม่เกิดความแตกแยกกันภายในของผู้นำทางการเมือง เพื่อให้การดำเนินนโยบายเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

ประการที่สอง การมีสมรรถนะและมีอิสระของระบบราชการ

ความสำเร็จของการพัฒนาที่รัฐเป็นผู้ชี้นำเกิดจากการมีระบบราชการที่มีสมรรถนะและมีอิสระ กล่าวคือ (1) ข้าราชการเป็นนักวิชาการด้านนโยบายเศรษฐกิจหรือเทคโนแครต และข้าราชการที่อยู่ในระบบราชการ มีบทบาทหลักอย่างเต็มที่ในการกำหนดนโยบายและดำเนินการเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายของการพัฒนา และ (2) ระบบราชการไม่เปิดช่องให้กลุ่มผู้ถืออำนาจรัฐสามารถแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน แต่สามารถปรับเปลี่ยนผลประโยชน์ของผู้ถืออำนาจรัฐให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศ

ตัวอย่างหน่วยงานดังกล่าว เช่น กระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรม (Ministry of International Trade and Industry: MITI) ของประเทศญี่ปุ่น คณะกรรมการวางแผนเศรษฐกิจ (Economic Planning Board: EPB) ของประเทศเกาหลีใต้ สภาพัฒนาและวางแผนเศรษฐกิจ (Council of Economic Planning and Development: CEPD) และสำนักงานพัฒนาอุตสาหกรรม (Industrial Development Bureau: IDB) ของประเทศไต้หวัน เป็นต้น

ประการที่สาม ความเป็นเอกภาพที่ปราศจากการครอบงำ

การพัฒนาเศรษฐกิจโดยรัฐเป็นผู้ชี้นำมีแบบแผนและการดำเนินนโยบายที่สอดคล้องและผสานกันกับภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นเอกภาพ โดยผู้นำทางการเมืองควรมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นแนวทางหรือมุมมองตลอดจนการรับฟังคำปรึกษาจากภาคธุรกิจ

ในขณะเดียวกันกระบวนการการกำหนดนโยบายของรัฐต้องเป็นอิสระจากการครอบงำของกลุ่มผลประโยชน์หรือแรงกดดันจากบางกลุ่ม อาทิ ภาคธุรกิจเอกชนที่ประสงค์ขอความช่วยเหลือจากรัฐ โดยเฉพาะในรูปแบบของการอุดหนุนและการขอยกเว้นกฎระเบียบหรือการหลีกเลี่ยงกฎหมาย เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันในการทำงานของภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม ตามเป้าหมายและนโยบายการพัฒนาได้อย่างมีอิสระแท้จริง

ประการที่สี่ นโยบายอุตสาหกรรมแบบก้าวหน้า

การพัฒนาเศรษฐกิจโดยรัฐเป็นผู้ชี้นำมีนโยบายอุตสาหกรรมที่แน่นอน และกำหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมตามลำดับขั้น (sequencing) ดังตัวอย่างการพัฒนาอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น ไต้หวัน และเกาหลีใต้ ที่มีลักษณะเด่น คือ (1) รัฐสามารถกำหนดขั้นตอนในการพัฒนาอุตสาหกรรม การพัฒนาจากอุตสาหกรรมทดแทนการนำเข้าไปสู่อุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นการส่งออก

และการพัฒนาจากอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นไปสู่อุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีและความรู้เข้มข้น เช่น การเปลี่ยนจากอุตสาหกรรมสิ่งทอสู่อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ เหล็กกล้า การต่อเรือ ปิโตรเคมี เป็นต้น และ (2) รัฐมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและยกระดับเทคโนโลยีในการผลิตของภาคอุตสาหกรรม

1

 

จะเห็นได้ว่า การที่ประเทศจะประสบความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจ ไม่ได้เกิดจากกลุ่มคนกลุ่มใดเพียงกลุ่มหนึ่ง แต่ละภาคส่วนต้องมีส่วนช่วยกันในการผลักดัน และสนับสนุน ทำบทบาทของตนเองอย่างเต็มที่ โดยเห็นแก่ผลประโยชน์ของประเทศ มากกว่าผลประโยชน์ของพวกพ้องใกล้ชิด

1

ผู้เขียน ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส

มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

Banner (660x80 Pixel)

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BannerWeb_CIOworld_3
Banner (320x250 Pixel) EDIT
CEBIT_webbanner_320x250pxl_TH

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Categories

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com