www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • 3 เรื่องด่วนที่ CIO ต้องจัดการ รับมือ COVID-19 การ์ทเนอร์แนะ 3 เรื่องด่วน CIO เร่งจัดการรับมือสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ชี้ต้องมีแผนและการเตรียมตัวที่ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจทั้งหมดและพร้อมนำมาใช้ทันที...
  • Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 “Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 ภายใต้การเกิดขึ้นของ People-Centric Smart Space ตัวกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคม และการดำเนินการทั้งหมดขององค์กร”...
  • Cyber security 2020 “CIO World&Business ได้รวบรวม การคาดการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในปี 2563 จาก ผู้ให้บริการระบบการรักษาความปลอดภัยหลายๆ ราย ทั้งจาก พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์, ฟอร์ติเน็ต และ เทรนด์ไมโคร ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อผู้บริหารในสายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง C-Level ในสายงานอื่นๆ ทุกคน”...
  • CIO คือ ผู้นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต “ผลการศึกษาฉบับล่าสุดชี้ให้เห็นว่าซีไอโอจะเป็นบุคคลสำคัญในการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต และความสามารถของซีไอโอในการควบคุมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้าง ขับเคลื่อน จัดการ เชื่อมต่อและปกป้อง คือ ปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจ”...
  • ‘DES’ BIG MISSION DIGITIZING THAI ECONOMY เดินหน้าประเทศไทย สู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล วิสัยทัศน์ 15 คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่ดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม...

ภาคธุรกิจจะมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมได้อย่างไร

ภาคธุรกิจจะมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมได้อย่างไร
October 30
15:42 2015
ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

ประธานสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (IFD) นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เชี่ยวชาญในสาขา เศรษฐศาสตร์ นโยบายการศึกษา การต่างประเทศ สังคม การเมือง การศึกษา kriengsak@kriengsak.com

ขอพูดถึง ปรัชญาที่แท้จริงของการเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งความเข้าใจที่แท้จริงจะทำให้ภาคธุรกิจมีมุมมองและวิธีการเข้าไปมีส่วนร่วมในสังคมที่เปลี่ยนไป เกิดการบูรณาการภาพรวมของปัญหาสังคมที่ต้องการแก้ไข และมีการจับมือร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง”

ปัจจุบันภาคธุรกิจขนาดใหญ่ล้วนแต่มีการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility-CSR) ซึ่งรูปแบบในการดำเนินงานมีความหลากหลาย อาทิ การบริจาคเพื่อช่วยเหลือสังคม การทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีฯลฯ

อย่างไรก็ตาม ภาคธุรกิจบางส่วนมีความเข้าใจผิดต่อการเข้าไปมีส่วนร่วมในสังคม อาทิ ความเข้าใจผิดประการแรก คือ ความคิดที่ว่าปัญหาสังคมเป็นหน้าที่ของภาครัฐไม่ใช่หน้าที่ภาคธุรกิจ เพราะภาคธุรกิจมองว่าเป็นผู้จ่ายภาษีเพื่อเป็นค่าจ้างให้คนในภาครัฐเป็นผู้ทำงานแทนตน รวมถึงคนที่เข้ามาทำงานในภาครัฐเป็นผู้ที่อาสาตัวเข้าไปทำหน้าที่จัดการปัญหา พัฒนาและดูแลปัญหาส่วนรวมของสังคม ภาคธุรกิจมีหน้าที่หลักในการรับผิดชอบธุรกิจ หากทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จถือเป็นการช่วยสังคมอยู่แล้ว ภาคธุรกิจจึงมองว่าการเข้าไปมีส่วนแก้ปัญหาสังคมเป็นเพียงของแถมเท่านั้น

ความเข้าใจผิดประการต่อมา คือ ความคิดว่าการเข้าไปมีส่วนร่วมในสังคมเป็นหน้าที่ของภาครัฐเป็นหลัก โดยมีภาคประชาชนทำหน้าที่เสริม ช่วยเหลือในสิ่งที่ภาครัฐทำไม่ดีหรือมีช่องโหว่ส่วนภาคธุรกิจไม่จำเป็นต้องมีส่วนร่วม จากความเข้าใจผิดดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ ซึ่งทำเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของธุรกิจเท่านั้น ไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

จากมุมมองที่ผิดต่อการเข้ามีส่วนร่วมในสังคม จึงทำให้เกิดคำถามว่า แล้วภาคธุรกิจควรมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมอย่างไร มากหรือน้อยเพียงใด ซึ่งมีข้อถกเถียงในหลายแนวทางในการมีส่วนร่วม อาทิความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นหน้าที่แต่เพียงลำพังของภาคธุรกิจใช่หรือไม่?

ผมคิดว่า ไม่ใช่ เพราะหากภาคธุรกิจเป็นผู้รับผิดชอบทั้งธุรกิจและเป็นผู้รับผิดชอบต่อสังคมแบบเต็มที่ จะทำให้เกิดปัญหาการขัดกันในเชิงเป้าหมายขององค์กร ระหว่างเป้าหมายกำไรสูงสุดของบริษัท กับผลประโยชน์สูงสุดของคนในสังคม และที่สำคัญ คือ ไม่มีใครสามารถแก้ปัญหาสังคมทุกเรื่องได้ตามลำพัง ภาครัฐเองควรมีส่วนเกี่ยวข้องที่จะต้องรับผิดชอบด้วยเช่นกัน

2ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นหน้าที่แค่บางส่วน หรือเป็นส่วนเพิ่ม หรือเป็นทางเลือกหนึ่งของภาคธุรกิจใช่หรือไม่?ผมคิดว่า ไม่ใช่ ภาคธุรกิจคือส่วนหนึ่งของสังคม ไม่สามารถตัดความรับผิดชอบต่อสังคมแยกจากธุรกิจได้ แต่เป็นหน้าที่หนึ่งที่ต้องทำ เนื่องจากการอยู่ร่วมกันเป็นการทำสัญญาประชาคม (Social Contract) ดังที่จอห์น สจ๊วตมิลล์ ได้กล่าวเอาไว้ คนในสังคมมีสัญญาประชาคมร่วมกันอยู่ แม้จะไม่ได้ถูกเขียนออกมาอย่างชัดเจน โดยสัญญาประชาคมนี้ ไม่ใช่เพียงแค่สัญญาในการจำหน่ายหรือผลิตสินค้าบริการเท่านั้น แต่เป็น “สัญญาใจ” ในการที่จะต้องผลิตสิ่งดีในสังคม (Social Goods or Common Goods) หากเราเชื่อเช่นนี้แล้ว ภาคธุรกิจจึงต้องมีส่วนในการรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นความรับผิดชอบร่วมของภาคธุรกิจหรือไม่?ผมคิดว่าใช่ การเข้าไปมีส่วนแก้ปัญหาสังคมไม่ใช่หน้าที่ที่ภาคธุรกิจรับผิดชอบลำพังคนเดียว แต่ต้องร่วมกันอย่างเป็นระบบและบูรณาการ เป็นความรับผิดชอบร่วมกันกับภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชนที่ต้องร่วมกัน

รูปแบบที่ภาคธุรกิจมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมอาจอยู่ในลักษณะเป็นผู้ตาม (Secondary) โดยให้ภาครัฐเป็นผู้นำ (Primary) กล่าวคือ ภาคธุรกิจจะจับจ้องไปยังเป้าหมาย คือ การมีกำไรสูงสุดแต่ธุรกิจจะต้องชำเลืองสังคมและรับผิดชอบต่อสังคมด้วย โดยร่วมมือตามจุดแข็ง จุดแกร่งของแต่ละภาคส่วน อาทิ

ภาครัฐกิจมีจุดแกร่ง คือ มีอำนาจตามกฎหมาย มีกำลังคน คือ ข้าราชการกว่า 2 ล้านคน มีงบประมาณให้สามารถจัดสรรใช้ได้ 2.7 ล้านล้านบาท ข้าราชการและนักการเมืองทั้งหลาย มาจากการยินยอมมอบอำนาจให้โดยประชาชน จึงมีความชอบธรรมในการดูแลภาพรวมของประเทศได้เต็มที่

ภาคประชาชน คือ องค์กรพัฒนาเอกชน ประชาสังคม ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งต่างมีจุดแกร่ง คือ มีความยืดหยุ่นในการทำงาน มีอุดมการณ์ในการขับเคลื่อน มีความรู้สึกร่วมกับประชาชนในปัญหาที่เกิดขึ้น มีความปรารถนาที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในประเด็นที่สังคมประสบอยู่ รวมทั้งมีความใกล้ชิดกับปัญหามาก

ภาคธุรกิจมีจุดแกร่ง คือ มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ มีความเข้าใจภาพรวมและข้อเท็จจริงทางเศรษฐกิจ มีบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถในระดับสูงจำนวนมาก

ดังนั้น ความเข้าใจปรัชญาที่แท้จริงของการเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม จะทำให้ภาคธุรกิจมีมุมมองและวิธีการเข้าไปมีส่วนร่วมในสังคมที่เปลี่ยนไป ซึ่งจะทำให้เกิดการบูรณาการภาพรวมของปัญหาสังคมที่ต้องการแก้ไข และมีการจับมือร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ไม่ใช่เพียงแค่ใช้นิ้วแตะกัน แต่จับมือกันอย่างเหนียวแน่น ทำให้ทุกประเด็นปัญหาในสังคมได้รับการพิจารณาและถูกแก้ไขอย่างแท้จริง

Tags
CSR

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com