www.cioworldmagazine.com

 Breaking News

AEC กับการพัฒนาประเทศไทย

AEC กับการพัฒนาประเทศไทย
May 12
16:10 2016
ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

ประธานสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (IFD) นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เชี่ยวชาญในสาขา เศรษฐศาสตร์ นโยบายการศึกษา การต่างประเทศ สังคม การเมือง การศึกษา kriengsak@kriengsak.com

“ประเทศไทยต้องเปลี่ยนทิศทางการพัฒนา เมื่อเราเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเต็มตัวในการรวมกันครั้งนี้มีแง่มุมหลายเรื่องที่ต้องพิจารณา ผู้เขียนขอหยิบเอาประเด็นขอบเขตของการพัฒนา และทิศทางการพึ่งพาต่างประเทศมาจุดประเด็นให้เห็นว่าประเทศ จะเดินอย่างไรครั้งนี้”

1ถึงเวลานี้ อาเซียนรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) อย่างเป็นทางการ ซึ่งรวมถึงประเทศไทยที่ก้าวเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ AEC ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับการเปลี่ยนผ่านของการพัฒนาในหลายด้านของไทย ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ประเด็นที่น่าสนใจ คือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนส่งผลต่อการพัฒนาประเทศของไทยในอนาคตอย่างไร?ซึ่งมีประเด็นในการพิจารณา คือ

ประการแรก การเปลี่ยนแปลงขอบเขตของการพัฒนาการเข้าสู่ AEC ทำให้ภาคส่วนต่างๆ ในประเทศไทย ต้องปรับมุมมองในการดำเนินงานให้มีขอบเขตกว้างมากขึ้น จากมุมมองภายในขอบเขตประเทศสู่มุมมองระหว่างประเทศ อาทิ

ขอบเขตของกฎระเบียบ การออกกฎระเบียบต่างๆ ในประเทศ จะต้องให้ความสนใจข้อตกลงของ AEC และปรับปรุงกฎระเบียบให้มีความสอดคล้องกับข้อตกลงและกฎระเบียบในอาเซียนมากขึ้น
ขอบเขตการดำเนินธุรกิจ ผู้ประกอบการต้องเปลี่ยนแปลงขอบเขตการดำเนินธุรกิจ จากการมุ่งเพียงตลาดภายในประเทศ เป็นการมองหาตลาดที่กว้างขึ้นในระดับภูมิภาค การผลิตสินค้าและบริการต้องคำนึงถึงความต้องการของประเทศในกลุ่มอาเซียนมากขึ้น
ขอบเขตของการจ้างงานภาคแรงงานในประเทศไทยมีโอกาสออกไปทำงานในประเทศอาเซียนมากขึ้นเนื่องจากอาเซียนได้ลงนามยอมรับร่วมกันในเรื่องคุณสมบัติมาตรฐานในแต่ละวิชาชีพ (Mutual Recognition Arrangement: MRA)ซึ่งหมายความว่า หากต้องการไปทำงานในอาเซียน จะต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพของประเทศที่ต้องการเข้าไปทำงานด้วย

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะส่งผลทำให้มุมมองของการพัฒนาประเทศมีขอบเขตที่กว้างขวางขึ้น เช่น ภาครัฐต้องส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศ ผู้ประกอบการต้องพัฒนาให้มีศักยภาพในการทำตลาดและลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น รวมถึงระบบการศึกษาที่ต้องสามารถพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นพลเมืองอาเซียน มีคุณสมบัติที่พร้อมจะออกไปทำงานในประเทศเพื่อนบ้าน เป็นต้น

ประการที่สองการเปลี่ยนแปลงทิศทางของการพึ่งพาต่างประเทศจากเดิมประเทศไทยเน้นการพึ่งพาประเทศพัฒนาแล้วสู่การพึ่งพาเศรษฐกิจเกิดใหม่มากขึ้น (from North to South) และ จากการพึ่งพาตะวันตกสู่การพึ่งพาตะวันออกมากขึ้น (from West to East)กล่าวคือ

2

การพึ่งพาทางการค้าจากอาเซียนและเอเชียมากขึ้น
ในอนาคต ไทยจะพึ่งพาทางการค้ากับเอเชียมากขึ้น เพราะปัจจุบัน อาเซียนและจีนเป็นคู่ค้าอันดับ 1 และ 2 ของไทยขณะที่การค้ากับสหรัฐอเมริกาสหภาพยุโรปและญี่ปุ่นมีสัดส่วนลดลงรวมถึง ตลาดเกิดใหม่ในเอเชียจะมีส่วนแบ่งในจีดีพีโลกเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 22 ในปี 2015 เป็นร้อยละ 46 ในปี 2050

นอกจากนี้ เอเชียจะมีชนชั้นกลางเป็นจำนวนมาก โดยชนชั้นกลางทั่วโลกจะเพิ่มขึ้น 2-3 พันล้านคนในอีก 20 ปีข้างหน้า ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในเอเชีย

การพึ่งพาทางการลงทุนจากอาเซียนและเอเชียมากขึ้น
การเปิด AEC จะทำให้ไทยพึ่งพาการลงทุนจากเอเชียมากขึ้นเนื่องจากการลดข้อจำกัดด้านการเคลื่อนย้ายการลงทุนและเงินทุนระหว่างกันมากขึ้น AECทำให้นักลงทุนนอกภูมิภาคสนใจอาเซียนมากขึ้นเพราะอาเซียนจะกลายเป็นตลาดเดียวที่มีขนาดใหญ่การเข้ามาลงทุนในอาเซียนจะสามารถเข้าถึงผู้บริโภคที่มีจำนวนถึง 600 ล้านคน

ปัจจุบัน การลงทุนโดยตรงในประเทศกำลังพัฒนา 1 ใน 3 มาจากประเทศกำลังพัฒนาด้วยกันเอง ในอนาคต กระแสการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศจากประเทศกำลังพัฒนามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น บริษัทในประเทศกำลังพัฒนาออกไปทำการค้าและร่วมลงทุนในเศรษฐกิจเกิดใหม่อื่นๆ มากขึ้น

หากพิจารณาในแง่ภูมิรัฐศาสตร์ อาเซียนอยู่ในภูมิศาสตร์ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจของโลก ประเทศมหาอำนาจจึงพยายามขยายอิทธิพลมาในภูมิภาคนี้ สังเกตได้จากการที่รัฐบาลจีนให้เงินช่วยเหลือและเงินลงทุนแก่ประเทศในภูมิภาคนี้ โดยเฉพาะการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ One Belt One Road ของจีนหรือรัฐบาลอินเดียที่พยายามเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมกับอาเซียนดังนั้นประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์กลางอาเซียน จะมีโอกาสรับนักลงทุนจากเศรษฐกิจเกิดใหม่มากขึ้น

การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้ประเทศไทยต้องเปลี่ยนทิศทางการพัฒนา เพื่อมุ่งสู่ตะวันออกมากขึ้น จากเดิมที่ให้ความสำคัญกับตะวันตก เช่น การส่งนักเรียนทุนรัฐบาลอาจต้องกระจายทุนไปสู่ประเทศตะวันออกมากขึ้น การเรียนภาษาต่างประเทศต้องให้ความสำคัญกับภาษาของประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น เป็นต้น

การเปลี่ยนแปลงของขอบเขต และทิศทางการพัฒนาที่เกิดขึ้น ส่งผลให้ประเทศไทยต้องเตรียมความพร้อม ปรับมุมมอง เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น เพื่อที่เราจะสามารถก้าวไปสู่การเป็นผู้นำในอาเซียนได้

Tags
AEC

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.