www.cioworldmagazine.com

 Breaking News

กลยุทธ์การปรับตัวของ SME ในยุค 5G

กลยุทธ์การปรับตัวของ SME ในยุค 5G
June 18
12:12 2019

“ในอนาคต SMEs จำเป็นต้องเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากระบบคลาวด์ ซึ่งไม่ต้องลงทุนวางระบบด้วยต้นทุนสูง แต่สามารถใช้ (หรือเช่า) ระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์จากระบบคลาวด์ ซึ่งมีความยืดหยุ่น เพราะสามารถลดหรือเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้รวดเร็ว”

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การปรับตัวของธุรกิจไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นภาคบังคับ เพราะธุรกิจที่ไม่ปรับตัวจะถูกแทนที่ด้วยธุรกิจรูปแบบใหม่ สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งมีข้อจำกัด ทั้งด้านเงินทุน ความรู้ จะมีแนวทางปรับตัวอย่างไร ผมมีข้อเสนอเชิงกลยุทธ์ในการปรับตัวของ SMEs ในยุค 5G ดังนี้

การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัล (Digital transformation)

SMEs ที่จะอยู่รอด ต้องมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีใหม่ โดยการเรียนรู้และนำเทคโนโลยีใหม่มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับองค์กร ซึ่งอาจเริ่มจากมาตรฐานทั่วไปด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของธุรกิจก่อน เช่น การติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกบริษัทด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) หรือไลน์ (line) การจัดทำเว็บไซต์ (website) และเฟซบุ๊ก (Facebook) ของบริษัท เป็นต้น

ดร.เกรียงศักดิ์รวมทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่มาพัฒนาระบบบริหารภายในองค์กร เช่น ระบบบัญชี และระบบบริหารคลังสินค้า การทำตลาดโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น ไลน์แอด (line@) เฟซบุ๊ก (Facebook) กูเกิลแอดเวิร์ด (Google Adwords) ตลอดจนการพัฒนาระบบการขายและการชำระเงินออนไลน์ เป็นต้น เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาต่อยอดสู่ยุค 5G ต่อไป

ในอนาคต SMEs จำเป็นต้องเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากระบบคลาวด์ (cloud computing) ซึ่งจะช่วยให้ SMEs ไม่ต้องลงทุนวางระบบด้วยต้นทุนสูง แต่สามารถใช้ (หรือเช่า) ระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์จากระบบคลาวด์ ซึ่งมีความยืดหยุ่น เพราะสามารถลดหรือเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้รวดเร็ว และยังสามารถแสวงหาบริการทางเทคโนโลยี ที่บริษัทไม่มีความเชี่ยวชาญได้จากระบบคลาวด์อีกด้วย

การพัฒนาระบบจัดการความรู้ (Knowledge management)

องค์กรธุรกิจในยุค 5G มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลและความรู้จำนวนมากจากหลากหลายช่องทาง แต่องค์กรที่จะแข่งขันได้ในยุคนี้ ต้องมีความสามารถในการเปลี่ยนข้อมูลเป็นความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไม่เช่นนั้นอาจต้องเผชิญกับสถานการณ์ข้อมูลท่วมท้น หรือเสียโอกาสได้รับประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารจำนวนมาก

องค์กรจึงต้องพัฒนาศักยภาพในการจัดการความรู้ ซึ่งในความคิดของผู้เขียน กระบวนการจัดการความรู้ควรมีองค์ประกอบ ดังนี้

2(1) การรวบรวมความรู้ (Collection of Knowledge)

(2) การจำแนกและจัดหมวดหมู่ความรู้ (Categorization and Classification of Knowledge)

(3) การสร้างความรู้ใหม่ (Creation of Knowledge)

(4) การประยุกต์ความรู้ (Application of Knowledge) ซึ่งทำให้ความรู้กลายเป็นเทคโนโลยี

(5) การประยุกต์เทคโนโลยี (Application of Technology) ซึ่งทำให้เทคโนโลยีกลายเป็นนวัตกรรม

(6) การเผยแพร่ความรู้และอนุพันธ์ของความรู้ (Distribution of Knowledge and Knowledge Derivatives)

(7) การส่งมอบและบริโภคความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Delivery and Consumption of Knowledge, Technology and Innovation)

การจัดการความรู้ในยุค 5G เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น เพราะมีเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ช่วยในการจัดการความรู้ในขั้นตอนต่างๆ เช่น การรวบรวมข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT) การจัดหมวดหมู่และการสร้างความรู้ใหม่ด้วยข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการจัดระบบ ประมวลผล และการวิเคราะห์ข้อมูล

ขณะที่การเผยแพร่และการส่งมอบความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สามารถดำเนินการโดยการค้นหาและเข้าถึงความรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และการแสดงผลผ่านเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง เป็นต้น

1องค์กรธุรกิจควรเตรียมความพร้อมในการจัดการความรู้ โดยการจัดหาและพัฒนาระบบฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ที่ช่วยในการจัดการความรู้ การจัดหาบุคลากรที่ทำหน้าที่จัดการความรู้ โดยเฉพาะในส่วนที่เทคโนโลยียังทำไม่ได้เช่น การสร้างความรู้ใหม่ การประยุกต์ความรู้ และการประยุกต์เทคโนโลยี

ประการสำคัญ คือ การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ เช่น การจัดการฝึกอบรมและการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การออกแบบสำนักงานให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และการพัฒนาระบบจูงใจให้เกิดการเรียนรู้

โลกและประเทศไทยกำลังเปลี่ยนแปลงไปในสู่เศรษฐกิจดิจิทัล องค์กรจึงถูกบังคับให้เปลี่ยนแปลงไปด้วย การเตรียมความพร้อมจึงกำหนดความสำเร็จในการบริหารงาน ดังคำกล่าวของเบนจามินแฟรงคลินที่ว่า “ความล้มเหลวที่จะเตรียมตัวในปัจจุบัน เท่ากับเราเตรียมตัวที่จะล้มเหลวในอนาคตที่จะมาถึง”

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.