www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • RISE เปิดตัวโปรแกรม AI Accelerator RISE เปิดตัวโปรแกรม AI Accelerator เป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โปรแกรมที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม ในการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อพัฒนานวัตกรรมองค์กร...
  • HPE วางแผนสนับสนุนงานวิจัย AI และ Big Data ให้ฟีโบ้ บริษัท ฮิวเลตต์แพคการ์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) ผนึกกำลัง ฟีโบ้ สร้างขุมกำลังปัญญาประดิษฐ์ของประเทศ ตอบสนองการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกพร้อมสนับสนุนเทคโนโลยีชั้นสูงในการประมวลผลข้อมูล ปลอดภัย และทรงประสิทธิภาพ...
  • สำรวจพฤติกรรม นักช้อปออนไลน์ในประเทศไทย “CIO World&Business ได้นำรายงานของ Picodi.com ที่ได้วิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานของปี 2018 ในหลายๆ ประเด็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของคนไทย ทั้งการเลือกใช้อุปกรณ์ในการเชื่อต่อการซื้อสินค้าออนไลน์ อายุเฉลี่ยของผู้ซื้อสินค้า ช่วงเวลาของการใช้บริการรวมถึงหมวดหมู่สินค้าที่ได้รับความนิยม ข้อมูลทั้งหมดจะกลายเป็นตัวแปรสำคัญให้การซื้อขายในอุตตสาหกรรมนี้ปรับตัว”...
  • ลูกค้าดีแทค จ่ายทุกบริการของแอปเปิ้ลผ่านบิลของดีแทคได้แล้ว ลูกค้าดีแทค สามารถชำระเงินสำหรับทุกบริการของ App Store, Apple Music และ iTunes ผ่านบิลของดีแทคได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2562 เป็นต้นไป...
  • แพลตฟอร์ม HR ในยุค Digital Transformation องค์กรสมัยใหม่จำเป็นต้องมองหาแพลตฟอร์ม HR ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความแตกต่างการขับเคลื่อนงานด้านทรัพยากรบุคคลในโลกดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ 60% กำลังวางแผนลงทุนเทคโนโลยีใหม่ใน 12-24 เดือน...

ระบบนิเวศน์นวัตกรรมช่วยชาติสร้างนวัตกรรม

ระบบนิเวศน์นวัตกรรมช่วยชาติสร้างนวัตกรรม
February 08
16:30 2019

“ผู้เขียนขอเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือเพื่อให้เกิดระบบนิเวศน์นวัตกรรมทำให้เกิดการเชื่อมโยง และพื้นที่ทับซ้อนของหลายระบบคือ ระบบนิเวศน์ธุรกิจ ระบบนิเวศน์ความรู้ และระบบนิเวศน์สนับสนุนนวัตกรรมจะช่วยให้เกิดการสร้างนวัตกรรมเพิ่มขึ้น เป็นการสร้างบริบทที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรมอย่างยั่งยืน”

การสร้างให้ประเทศเป็นประเทศแห่งนวัตกรรม จะประสบความสำเร็จและเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าแต่ละหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชนไม่มีการสร้างความร่วมมือต่อกันเพื่อสร้างระบบนิเวศน์ทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีให้เกิดขึ้น เพราะลักษณะของนวัตกรรมและเทคโนโลยีมีความซับซ้อนมากขึ้น

Banner_CIO_big one_version2

เนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีต่างๆ โดยเทคโนโลยีดิจิทัลและการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 เกิดจากการผสมผสานของเทคโนโลยีและความรู้จากศาสตร์ต่างๆ รวมถึงการแพร่ขยายของห่วงโซ่อุปทานโลกการผลิตและการสร้างนวัตกรรมกระจายไปอยู่ในหลายประเทศเกิดการมีส่วนร่วมของผู้เล่นที่กว้างขวางและขยายออกไป จำเป็นที่ต้องร่วมมือกันเพื่อสร้างระบบนิเวศน์นวัตกรรม

ดร.เกรียงศักดิ์ระบบนิเวศน์นวัตกรรม คือ โครงสร้างเพื่อให้หน่วยงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างนวัตกรรมได้มีการปฏิสัมพันธ์กัน เนื่องจาก นวัตกรรมมีความเป็นระบบ แต่ละหน่วยงานไม่สามารถสร้างนวัตกรรมโดยลำพัง ต้องร่วมมือและพึ่งพากันและกันในหลากหลายด้าน อาทิ ด้านเทคโนโลยี การพาณิชย์ กฎหมาย สังคม การเงิน ฯลฯ

เมื่อพิจารณา สถานการณ์ระบบนิเวศน์นวัตกรรมในประเทศไทยยังขาดความสมบูรณ์ ส่วนใหญ่เป็นเพียง ระบบนิเวศน์ธุรกิจ แม้รัฐบาลกำหนดนโยบายการรวมกลุ่มของอุตสาหกรรมต่างๆแต่เป็นเพียงการรวมตัวของธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือในห่วงโซ่อุปทานเดียวกันขาดการปฏิสัมพันธ์ข้ามอุตสาหกรรม การช่วยเหลือต่อยอด รวมถึงหน่วยงานที่จะสนับสนุนขาดความเชี่ยวชาญเฉพาะเจาะจง และความไม่สะดวก เพราะอยู่คนละพื้นที่

ผมขอเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือเพื่อให้เกิดระบบนิเวศน์นวัตกรรมการจะทำให้เกิดระบบนิเวศน์นวัตกรรม เกิดจากการเชื่อมโยง และพื้นที่ทับซ้อนของหลายระบบคือ ระบบนิเวศน์ธุรกิจ ระบบนิเวศน์ความรู้ และระบบนิเวศน์สนับสนุนนวัตกรรม

2

ระบบนิเวศน์ธุรกิจประกอบด้วย ธุรกิจในอุตสาหกรรม ซัพพลายเออร์ และลูกค้า ซึ่งมีบทบาทในการใช้ทรัพยากรเพื่อสร้างคุณค่าแก่ลูกค้า
ระบบนิเวศน์ความรู้ได้แก่ มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย นวัตกร และผู้ประกอบการเทคโนโลยีมีบทบาท สร้าง ปรับปรุง และแพร่กระจายความรู้และเทคโนโลยีใหม่
ระบบนิเวศน์สนับสนุนนวัตกรรม ประกอบด้วย ผู้กำหนดนโยบายนวัตกรรม ตัวกลางในท้องถิ่น นายหน้านวัตกรรม และหน่วยงานให้ทุนมีบทบาท ในการสนับสนุน การร่วมสร้างนวัตกรรม การรับรองความสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เล่นต่างๆ ในระบบนิเวศน์

การพัฒนาระบบสนับสนุนนวัตกรรมเฉพาะทางการกระจายอำนาจในระบบนวัตกรรมของประเทศเพื่อให้แต่ละท้องถิ่นมีความยืดหยุ่นในการดำเนินนโยบายนวัตกรรมเช่น การพัฒนาองค์กรรัฐ แหล่งเงินทุนในท้องถิ่น ให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะอุตสาหกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางส่งเสริมความร่วมมือของมหาวิทยาลัยกับภาคเอกชนในท้องถิ่น การประกันคุณภาพการศึกษา โดยให้น้ำหนักกับความร่วมมือของสถาบันกับภาคเอกชนผูกโยงงบประมาณที่จัดสรรให้มหาวิทยาลัย กับศูนย์นวัตกรรมและงานวิจัยที่ทำร่วมกับเอกชน

ใช้การจับคู่แหล่งเงินทุน โดยการอุดหนุนงบประมาณแก่ภาคเอกชนที่ดำเนินโครงการวิจัยที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานวิจัยภาครัฐ

การสร้างความเชื่อมโยงกับระบบนิเวศน์นวัตกรรมในต่างประเทศระบบนิเวศน์นวัตกรรมในประเทศไทยยังขาดความสมบูรณ์ค่อนข้างมากจำเป็นต้องพึ่งพาองค์ประกอบและผู้เล่นต่างๆ ที่อยู่ในต่างประเทศเช่น การเปิดเสรีทางการค้า และการลงทุน เพื่อส่งเสริมการเชื่อมต่อกับห่วงโซ่อุปทานโลกเพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจนวัตกรรม ออกไปสู่ตลาดโลกดึงดูดการลงทุนจากบริษัทที่อยู่ที่พรมแดนนวัตกรรมของโลกส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรม กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศส่งเสริมความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยระดับโลก และสถาบันวิจัยใช้ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศมาประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานและโครงการด้านศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม

3การร่วมมือกับอาเซียนทำศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม เนื่องจากการสร้างนวัตกรรมมีต้นทุนสูง โดยเฉพาะนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการลงทุนจะคุ้มค่าต่อเมื่อ ตลาดมีขนาดใหญ่มากพอบริษัทนวัตกรรมมักเป็นบรรษัทข้ามชาติ หรืออยู่ในประเทศใหญ่ประเทศไทยควรร่วมมือกับต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในอาเซียนพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่มีความสนใจและประโยชน์ร่วมกันพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่ใช้เงินลงทุนสูง และตลาดขนาดใหญ่เช่น การวิจัยยา ซึ่งต้องการตลาดขนาดใหญ่จึงจะคุ้มทุนการวิจัยที่เป็น โครงการทางวิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่ เช่น อวกาศ นิวเคลียร์ การถอดรหัสยีนส์มนุษย์

ตัวอย่าง ความร่วมมือระหว่างประเทศเช่น สถานีอวกาศนานาชาติ เป็นโครงการร่วมกันระหว่างหน่วยงานอวกาศ 5 หน่วยงานได้แก่นาซา ของสหรัฐฯ, รอสคอสมอส ของรัสเซีย,องค์การอวกาศแคนาดา, องค์กรสำรวจอวกาศญี่ปุ่น และองค์การอวกาศยุโรปหรือบริษัทแอร์บัสที่ขอความร่วมมือจากบริษัทผลิตเครื่องบินในยุโรปหลายบริษัทเพื่อแข่งขันกับอุตสาหกรรมเครื่องบินสหรัฐฯ เช่น โบอิ้ง, ล็อคฮีต

ผมเชื่อว่าการสร้างนิเวศน์ทางนวัตกรรมจะช่วยให้เกิดการสร้างนวัตกรรมเพิ่มขึ้น เป็นการสร้างบริบทที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรมอย่างยั่งยืน

Banner (660x80 Pixel)

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BannerWeb_CIOworld_3
Banner (320x250 Pixel) EDIT
CEBIT_webbanner_320x250pxl_TH

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Categories

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com