www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • Cyber security 2020 “CIO World&Business ได้รวบรวม การคาดการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในปี 2563 จาก ผู้ให้บริการระบบการรักษาความปลอดภัยหลายๆ ราย ทั้งจาก พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์, ฟอร์ติเน็ต และ เทรนด์ไมโคร ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อผู้บริหารในสายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง C-Level ในสายงานอื่นๆ ทุกคน”...
  • CIO คือ ผู้นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต “ผลการศึกษาฉบับล่าสุดชี้ให้เห็นว่าซีไอโอจะเป็นบุคคลสำคัญในการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต และความสามารถของซีไอโอในการควบคุมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้าง ขับเคลื่อน จัดการ เชื่อมต่อและปกป้อง คือ ปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจ”...
  • ‘DES’ BIG MISSION DIGITIZING THAI ECONOMY เดินหน้าประเทศไทย สู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล วิสัยทัศน์ 15 คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่ดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม...
  • สร้างกำไรธุรกิจ ยุค Digital Disruption ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลในระบบ eProcurement สัมภาษณ์พิเศษ อภิสิทธิ์ คุปรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พันธวณิช จำกัดกับการเปลี่ยนบทบาทของการจัดซื้อมาเป็นเชิงรุก จะทำให้องค์กรได้รับประโยชน์จากต้นทุนที่ลดลง นั่นหมายถึง Profit Margin ที่สูงขึ้น ถึงแม้ว่ารายได้จะยังคงเดิมก็ตาม...
  • เตรียมความพร้อมองค์กร สร้างมาตรฐานความน่าเชื่อถือระดับโลก รับ พ.ร.บ. ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ฯ “คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเรื่องมาตรการเฝ้าระวังทางไซเบอร์เตรียมความพร้อมองค์กรและหลักการพิจารณาโซลูชั่นระบบการรักษาความปลอดภัยช่วยองค์กรตอบข้อกำหนดของพ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้”...

กทปส. นำร่อง Digital Literacy สู่เมืองแห่งการท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ “ปิล็อก กาญจนบุรี”

กทปส. นำร่อง Digital Literacy สู่เมืองแห่งการท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ “ปิล็อก กาญจนบุรี”
February 11
13:46 2020

กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ กทปส. สานต่อแนวทางการพัฒนาชุมชนภายใต้โครงการจากสำนักงาน กสทช. USO Net ชายขอบ อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเน็ตประชารัฐ

โดยมอบทุนสนับสนุนในการพัฒนาการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่คนในชุมชนและส่งเสริมโอกาสทางการค้า ตลอดจนมุ่งหวังให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ของชุมเมือง ตำบลปิล็อกอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรีผ่านโครงการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างโอกาสและการค้าให้แก่ชุมชนในพื้นที่ USO Net ชายขอบ

นิพนธ์ จงวิชิต ผู้อำนวยการกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ กล่าวว่าการพัฒนาประเทศในยุคปัจจุบัน ต้องให้ความสำคัญในส่วนของพัฒนาพื้นที่ทั่วประเทศไทยอย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะความสำคัญในพื้นที่ชุมชนในต่างจังหวัด หรือ พื้นที่ห่างไกล หรือ อาจเรียกว่าชุมชนชายขอบของประเทศ ซึ่งการพัฒนาพื้นที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่มีบทบาทสำคัญ โดยที่ผ่านมาภาครัฐ สำนักงาน กสทช. เดินหน้าพัฒนาโครงการอินเทอร์เน็ตชายขอบมาแล้วกว่า 3,920 หมู่บ้าน มุ่งหวังให้ประชาชนในพื้นที่ชายขอบได้รับการเข้าถึงการบริการด้านโทรคมนาคม เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้อย่างทั่วถึง เกิดการใช้ประโยชน์ทั้งภาคการศึกษา การสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และการท่องเที่ยวในพื้นที่

นิพนธ์ จงวิชิต ผู้อำนวยการกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ

นิพนธ์ กล่าวอีกว่า โครงการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างโอกาสและการค้าให้แก่ชุมชนในพื้นที่ USO Net ชายขอบ ในพื้นที่ชุมชนตำบลปิล็อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ถือเป็นการเดินหน้าผลักดันศูนย์ต้นแบบ Digital Literacy ของชุมชน พร้อมทั้งออกแบบให้เหมาะสมกับพื้นที่ สังคมในชุมชน ตอบโจทย์การใช้ชีวิต เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการสร้างโอกาสทางศึกษาให้คนในพื้นที่ พร้อมกันในชุมชนปิล็อกในปัจจุบันยังถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งใหม่ของประเทศไทย ซึ่ง กทปส. มั่นใจว่าศูนย์ต้นแบบ Digital Literacy ของชุมชนจะสามารถผลักดันให้เทคโนโลยีและระบบอินเทอร์เน็ตสร้างโอกาสให้กับชุมชน ประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร ตลอดจนศูนย์ดังกล่าวจะเป็นการเชื่อมสังคมในชุมชนเข้าถึงกัน เกิดการรวมกลุ่มเกิดการฝึกอบรมมีผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง และสามารถเดินหน้าในด้านต่าง ๆ ให้ชุมชนได้ด้วยตัวเองผ่านกระบวนการเรียนรู้ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยวัตถุประสงค์หลักของโครงการฯ นี้ คือ มุ่งให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อเป็นเครื่องมือในการเปิดโอกาสในการเรียนรู้ขยายศักยภาพในทางเศรษฐกิจของคนให้กับชุมชนประชาชนในพื้นที่สามารถให้บริการ USO Net อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการพัฒนาความรู้เข้าถึงโอกาสในการสร้างรายได้ผ่านอินเทอร์เน็ตขยายช่องทางการค้าขายสินค้า สามารถสานต่อธุรกิจต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เพียงเท่านั้นศูนย์ต้นแบบ Digital Literacy ของชุมชนตำบลปิล็อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรีจะเป็นแบบอย่างที่สามารถนําไปพัฒนาหมู่บ้านอื่น ๆ ที่อยู่ภายในเขตบริการ USO Net ได้ในอนาคต

“ศูนย์ต้นแบบ Digital Literacy ของชุมชนตำบลปิล็อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี จัดตั้งขึ้นจำนวน 1 แห่ง ได้ส่งเสริมการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ความเร็วที่ อย่างน้อย 30/5mbs) พร้อมจัดให้มีบุคลากรประจําศูนย์ อย่างน้อย 2 คน วางแผนจัดทำสื่อการเรียนรู้ประกอบการฝึกอบรมในแต่ละเรื่องในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียหรือสื่ออินโฟกราฟฟิคจำนวนอย่างน้อย 20 สื่อ เผยแพร่ในเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ต่างๆ พร้อมทั้งฝึกอบรมผู้นำชุมชน จํานวนไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง เพื่อสร้างการพัฒนาด้าน Digital Literacyให้เข้าถึงการศึกษาและการค้าบริการด้านการท่องเที่ยวให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งโครงการฯ ในครั้งนี้ ถือเป็นประตูสู่โอกาสในการเดินหน้าพัฒนาชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ และในอนาคตจะเป็นต้นแบบที่สมบูรณ์สู่พื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศไทยในพื้นที่ห่างไกลและเข้าถึงยากอย่างแน่นอน” นิพนธ์ กล่าวสรุป

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BannerWeb_CIOworld_3

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com