www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • 3 เรื่องด่วนที่ CIO ต้องจัดการ รับมือ COVID-19 การ์ทเนอร์แนะ 3 เรื่องด่วน CIO เร่งจัดการรับมือสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ชี้ต้องมีแผนและการเตรียมตัวที่ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจทั้งหมดและพร้อมนำมาใช้ทันที...
  • Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 “Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 ภายใต้การเกิดขึ้นของ People-Centric Smart Space ตัวกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคม และการดำเนินการทั้งหมดขององค์กร”...
  • Cyber security 2020 “CIO World&Business ได้รวบรวม การคาดการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในปี 2563 จาก ผู้ให้บริการระบบการรักษาความปลอดภัยหลายๆ ราย ทั้งจาก พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์, ฟอร์ติเน็ต และ เทรนด์ไมโคร ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อผู้บริหารในสายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง C-Level ในสายงานอื่นๆ ทุกคน”...
  • CIO คือ ผู้นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต “ผลการศึกษาฉบับล่าสุดชี้ให้เห็นว่าซีไอโอจะเป็นบุคคลสำคัญในการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต และความสามารถของซีไอโอในการควบคุมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้าง ขับเคลื่อน จัดการ เชื่อมต่อและปกป้อง คือ ปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจ”...
  • ‘DES’ BIG MISSION DIGITIZING THAI ECONOMY เดินหน้าประเทศไทย สู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล วิสัยทัศน์ 15 คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่ดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม...

‘DES’ BIG MISSION DIGITIZING THAI ECONOMY

‘DES’ BIG MISSION DIGITIZING THAI ECONOMY
December 10
12:40 2019

โปรย1พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ อดีตรองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ถือว่าเป็น“คนไอที” ระดับมันสมองของประเทศ ที่ก้าวเข้ามาทำงานการเมืองเพื่อขับเคลื่อนไอซีทีและดิจิทัล ในบทบาท รองประธานคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กมธ.ดีอีเอส)สภาผู้แทนราษฎร รวมถึง ประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตามและตรวจสอบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และโฆษกพรรคภูมิใจไทย

โปรย2พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ กล่าวถึงการพัฒนาไอซีทีและดิจิทัลไว้ว่า “ประเทศไทยไม่สามารถปฏิเสธและหลีกพ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมที่รวดเร็วได้ เนื่องจากประเทศไทยจะต้องก้าวไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ในยุคดิจิทัลพร้อมกับประเทศต่างๆทั่วโลก ทั้งนี้ เพราะทุกประเทศทั่วโลกได้เชื่อมโยงกันด้วยระบบอินเทอร์เน็ต และการค้าระหว่างประเทศได้ขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจดิจิทัลมากขึ้นเรื่อยๆ ทุกวินาที”

“ในการพัฒนานั้น ทุกภาคส่วนของประเทศจำเป็นต้องมีการปรับตัวในเรื่องนี้ไปตามภารกิจของตัวเอง เช่น ภาครัฐก็ต้องมีการพิจารณาออกกฎเกณฑ์ต่างๆ อย่างฉับไวและสอดคล้องกับความต้องการให้แข่งขันได้ ต้องมีแผนการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลให้สามารถรองรับการใช้งานของทั้งธุรกิจและประชาชน โดยที่ทั้งธุรกิจและประชาชนก็ต้องปรับตัวเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และมีความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์”

“การขับเคลื่อนไอซีทีและดิจิทัล มีหลายมิติที่ต้องเร่งดำเนินการกมธ.ดีอีเอส เองเป็นส่วนหนึ่งที่จะเข้ามาช่วยผลักดัน แก้ไขข้อปัญหาต่างๆให้คลี่คลาย โดยยึดกรอบการทำงานของคณะกรรมาธิการฯ ที่ได้ตั้งไว้ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการฯ มองถึงรายละเอียดของภารกิจที่สำคัญในการติดตามการดำเนินตามนโยบายของรัฐบาลในหลายๆ

ดร

พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธานคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กมธ.ดีอีเอส) สภาผู้แทนราษฎร, ประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตาม และตรวจสอบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และโฆษกพรรคภูมิใจไทย

ประเด็น อาทิ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่การเป็นประเทศอัจฉริยะ, การใช้งานเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายในระบบ 5G, โครงการสมาร์ทซิตี้, การค้าอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งจะได้มีการทบทวนกฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยไซเบอร์ การคุ้มครองผู้บริโภค”

รวมถึง ล่าสุดที่ พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ เข้ารับหน้าที่ ประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตามและตรวจสอบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ซึ่งมีประเด็นสำคัญที่คณะอนุกรรมาธิการฯ ต้องดำเนินการ เช่น โครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงพื้นที่ชายขอบ ที่ต้องติดตามและตรวจสอบการประมูลให้เกิดความถูกต้องยุติธรรม โปร่งใส เพื่อให้ประชาชนได้ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงโดยเร็ว และทั่วถึงอย่างเท่าเทียม รวมถึงเรื่องการติดตามตรวจสอบการรักษาวงโคจรดาวเทียมของไทย เพื่อให้สามารถทำงานและให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

อยากเห็น 5G ขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยส่วนตัวแล้ว พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ เชื่อมั่นว่า เทคโนโลยี 5G จะเป็นหัวใจสำคัญต่อการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม การเข้าสู่ 5G โดยเร็วจะทำให้ประเทศไทยไม่เสียโอกาสที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เศรษฐกิจและสังคมให้เท่าทันนานาอารยประเทศ

“จากสถานการณ์ล่าสุดของเรื่อง 5G ของไทยมีประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ประกอบด้วย 1.การจัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขับเคลื่อน 5G 2. แผนงาน 5G ที่ชัดเจน เพื่อรองรับการเปิดให้บริการ 5G บนระบบนิเวศ 5G ในการใช้งานจริง และ3. เงื่อนเวลาการประมูล 5G ที่ควรเริ่มเปิดประมูลให้เสร็จสิ้นในเร็ววันและเมื่อกระบวนการทุกอย่างจบ ก็จะมีการนำไปใช้งานอย่างจริงจังไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐ ทั้งกระทรวงดีอีเอส กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข ผู้ประกอบการเอกชน และประชาชนก็จะได้ประโยชน์”

“จะเห็นได้ว่าเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัล มีความสำคัญในชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนอย่างมาก มีความเกี่ยวข้องในทุกกิจกรรมในรอบวันยืนยันว่า คณะกรรมาธิการฯ จะเดินหน้าทำงานเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง ด้วยคุณภาพ และมีความปลอดภัย ในราคาที่ยุติธรรม” พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ กล่าว

อ่านต่อหน้า6

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com