www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • ดีแทค ไม่หยุดมอบสิทธิพิเศษให้ลูกค้า เปิดตัว Platinum Blue Member ดีแทคยกระดับความสุขให้กับสิทธิพิเศษใหม่ครั้งแรกในไทยด้วยบริการล้างรถฟรี ที่มาพร้อมที่จอดในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ทั่วประเทศพร้อมตอกย้ำผู้นำความพิเศษให้กิน-ดื่มมากที่สุดทั่วไทย กับแคมเปญ “ตามใจปากทุกวันศุกร์” ตลอดทั้งปี 2563...
  • สามารถประกาศกลยุทธ์ปี 63 เป้ารายได้ 2 หมื่นล้าน กลุ่มสามารถ เดินหน้ากลยุทธ์ ปี 63 Unlimited Solutions เสนอโซลูชั่นและเทคโนโลยีหลากหลาย ตั้งเป้ารายได้ 2 หมื่นล้านบาท...
  • อีซี่มันนี่เลือกยูไอเอชทรานส์ฟอร์มระบบไอที อีซี่มันนี่ เลือกยูไอเอช ทรานส์ฟอร์มโครงสร้างพื้นฐานระบบไอทีทั้งหมดเข้าสู่ระบบคลาวด์เต็มตัว พร้อมเชื่อมต่อโครงข่ายความเร็วสูง 50 สาขาทั่วประเทศ รองรับการให้บริการลูกค้าที่สาขาและออนไลน์ได้อย่างมั่นใจ ปลอดภัยรับยุคดิจิทัล...
  • NOSTRA จับมือ จส.100 พัฒนา “SOS API Premium Service” NOSTRA ผู้ให้บริการข้อมูลแผนที่ดิจิทัล และโซลูชั่นด้าน IoT โดยบริษัท โกลบเทค จำกัดร่วมกับ จส.100 ประกาศพร้อมให้บริการ “SOS API Premium Service” แพลตฟอร์มเชื่อมต่อศูนย์ประสานงานให้ความช่วยเหลือลูกค้าผ่านแอพพลิเคชั่นของธุรกิจตลอด 24 ชั่วโมง...
  • เนทติเซนท์ ได้รับแต่งตั้งเป็น SAP Platinum Partner “เนทติเซนท์ ได้รับแต่งตั้งเป็น SAP Platinum Partner และยังได้รับการคัดเลือกสู่การเป็นสมาชิก United VARs พันธมิตรของ SAP เพียงรายเดียวในประเทศไทยและเป็นตัวแทนจากเอเชีย พร้อมเดินหน้าโซลูชั่น ERP เต็มที่”...

‘DES’ BIG MISSION DIGITIZING THAI ECONOMY

‘DES’ BIG MISSION DIGITIZING THAI ECONOMY
December 10
12:40 2019

เดินหน้าประเทศไทย สู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล วิสัยทัศน์ 15 คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่ดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม

ปัจจุบันเห็นได้ชัดว่า แนวโน้มการพัฒนาด้านเทคโนโลยีด้านไอซีทีของนานาประเทศในโลก เป็นไปในทิศทางแบบก้าวกระโดดมีนวัตกรรมเกิดขึ้นมากมาย ประเทศไทยก็คงหนีไม่พ้นจากผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์ที่เกิดขึ้น ซึ่งจะต้องมีการวางยุทธศาสตร์ กรอบการดำเนินงาน รวมถึงกฎระเบียบต่างๆเพื่อเตรียมรับมือ รวมถึงแนวทางการใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ที่ผ่านมา จะเห็นได้จากการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 ที่ให้มีการเตรียมความพร้อมของกำลังคนในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพราะพลังอำนาจของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะเป็นตัวแปรสำคัญเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคต รวมถึงการเพิ่มศักยภาพฐานการผลิตและบริการเดิม และการต่อยอดไปสู่ฐานการผลิตและบริการ ให้โดยใช้เทคโนโลยีที่เข้มข้นและนวัตกรรม

กล่าวคือ ในทุกภาคส่วนหลีกไม่พ้นจะต้องนำเทคโนโลยีมาเป็นตัวขับเคลื่อนในการสร้างผลผลิตเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ที่ได้แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ไม่ว่าจะเป็นทางด้านนโยบายหลัก 12 ด้าน หรือนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง อาทิการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งจากฐานรากการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นต้น

เหล่านี้ล้วนเอ่ยถึงหรือให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเป็นตัวขับเคลื่อนนโยบายให้ไปสู่ความสำเร็จซึ่งหนึ่งในเทคโนโลยีสำคัญนั้นก็คือ เทคโนโลยีด้านดิจิทัล ที่จะนำไปใช้ทั้งในเรื่องการสื่อสาร สารสนเทศคอมพิวเตอร์ การผลิต และการเรียนรู้ รวมถึงการประยุกตเทคโนโลยีต่างๆ ให้เกิดการหลอมรวม (Convergence)เพื่อตอบสนองต่ประโยชน์การใช้งานด้านต่างๆ ตามความต้องการของผู้บริโภค

รวมถึงที่ผ่านมาก็ได้มีการออกกฎหมายเพื่อสนับสนุนหรือผลักดันในเรื่องนี้มากมายหลายฉบับด้วยกัน ตลอดจนการเกิดขึ้นของโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่เฉพาะที่หลากหลายโครงการ กระจายไปในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เช่น เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี) เมืองอัจฉริยะ สมาร์ทซิตี้ เป็นต้น ทั้งนี้ ก็เพื่อเตรียมรองรับการพัฒนาไปสู่สังคมเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในอนาคตดังที่กล่าวมาข้างต้นนั่นเอง

การทำงานบนพื้นฐานประโยชน์ของประเทศและประชาชน
คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กมธ.ดีอีเอส) สภาผู้แทนราษฎร เป็นองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ มีหน้าที่โดยตรงในการพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงการพิจารณา การติดตามตรวจสอบ รวมถึงส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาในเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับการสื่อสาร สารสนเทศ การโทรคมนาคม และกิจการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนำดิจิทัลมาใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนเพื่อที่จะมีข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวของประเทศ ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา

ซึ่งทั้งนี้ ก็เพื่อประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นโดยตรงต่อประเทศชาติและประชาชน อันถือว่าเป็นหน้าที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งในกระบวนการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติ ในส่วนของมาตรการเร่งด่วนที่คณะกรรมาธิการฯ ต้องการติดตาม เพื่อต้องการเห็นผลในทางปฏิบัติที่มองเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วคณะกรรมาธิการฯ ได้วางกรอบการทำงานอย่างชัดเจน ทั้งสิ้น 9 ข้อ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการสื่อสาร สารสนเทศ การโทรคมนาคมระบบดิจิทัล ประกอบด้วย 1.การพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง 2.การพิจารณาทำกิจกรรมด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3. การศึกษาให้ความเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะให้กับองค์กรที่เกี่ยวข้อง 4.การส่งเสริมสนับสนุน และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีการสื่อสารฯ

5.การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี เพื่อการอุปโภค บริโภค การสาธารณูปโภค ให้ครอบคลุม มีคุณภาพ ราคาเหมาะสม 6. สนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ยกระดับการศึกษาด้านการสื่อสาร 7.ติดตามการปฏิบัติตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยนโยบายการสื่อสารฯ 8. การจัดสัมมนาและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการสื่อสารสารสนเทศ โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และข้อที่ 9 เรื่องอื่นๆ ที่คณะกรรมาธิการฯ เห็นว่าควรเข้าไปดำเนินการมีประโยชน์ต่อประชาชน เป็นการเปิดกว้างเอาไว้ให้คณะกรรมาธิการฯสามารถนำเรื่องเข้าที่ประชุมเพื่อขอมติเข้าไปดำเนินการได้

CIO World&Business มีโอกาสได้สัมภาษณ์พิเศษคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สภาผู้แทนราษฎร ทั้ง 15 คน เป็นการพูดคุยถึงวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นตั้งใจสำหรับการทำหน้าที่ขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ที่ทุกคนต่างยึดแนวปฏิบัติ ในการติดตามแสวงหาข้อเท็จจริงการศึกษา การส่งเสริม การทำกิจกรรมที่อยู่ในขอบข่ายงานของคณะกรรมาธิการฯ และคำนึงอยู่บนพื้นฐานประโยชน์ของประชาชนคณะกรรมาธิการฯ ทุกคนจะร่วมกันทำงานเป็นหนึ่งเดียว เพราะเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลมีผลต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นั่นก็เท่ากับว่ามีผลกระทบต่อประชาชนกัน ดังนั้น คณะกรรมาธิการฯจะยืนหลักประโยชน์ประชาชนมาก่อนเสมอ

อ่านต่อหน้า2

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BannerWeb_CIOworld_3
Fortinet Security Fabric

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com