www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • 3 เรื่องด่วนที่ CIO ต้องจัดการ รับมือ COVID-19 การ์ทเนอร์แนะ 3 เรื่องด่วน CIO เร่งจัดการรับมือสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ชี้ต้องมีแผนและการเตรียมตัวที่ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจทั้งหมดและพร้อมนำมาใช้ทันที...
  • Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 “Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 ภายใต้การเกิดขึ้นของ People-Centric Smart Space ตัวกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคม และการดำเนินการทั้งหมดขององค์กร”...
  • Cyber security 2020 “CIO World&Business ได้รวบรวม การคาดการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในปี 2563 จาก ผู้ให้บริการระบบการรักษาความปลอดภัยหลายๆ ราย ทั้งจาก พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์, ฟอร์ติเน็ต และ เทรนด์ไมโคร ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อผู้บริหารในสายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง C-Level ในสายงานอื่นๆ ทุกคน”...
  • CIO คือ ผู้นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต “ผลการศึกษาฉบับล่าสุดชี้ให้เห็นว่าซีไอโอจะเป็นบุคคลสำคัญในการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต และความสามารถของซีไอโอในการควบคุมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้าง ขับเคลื่อน จัดการ เชื่อมต่อและปกป้อง คือ ปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจ”...
  • ‘DES’ BIG MISSION DIGITIZING THAI ECONOMY เดินหน้าประเทศไทย สู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล วิสัยทัศน์ 15 คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่ดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม...

‘DES’ BIG MISSION DIGITIZING THAI ECONOMY

‘DES’ BIG MISSION DIGITIZING THAI ECONOMY
December 10
12:40 2019

เดินหน้าประเทศไทย สู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล วิสัยทัศน์ 15 คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่ดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม

ปัจจุบันเห็นได้ชัดว่า แนวโน้มการพัฒนาด้านเทคโนโลยีด้านไอซีทีของนานาประเทศในโลก เป็นไปในทิศทางแบบก้าวกระโดดมีนวัตกรรมเกิดขึ้นมากมาย ประเทศไทยก็คงหนีไม่พ้นจากผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์ที่เกิดขึ้น ซึ่งจะต้องมีการวางยุทธศาสตร์ กรอบการดำเนินงาน รวมถึงกฎระเบียบต่างๆเพื่อเตรียมรับมือ รวมถึงแนวทางการใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ที่ผ่านมา จะเห็นได้จากการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 ที่ให้มีการเตรียมความพร้อมของกำลังคนในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพราะพลังอำนาจของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะเป็นตัวแปรสำคัญเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคต รวมถึงการเพิ่มศักยภาพฐานการผลิตและบริการเดิม และการต่อยอดไปสู่ฐานการผลิตและบริการ ให้โดยใช้เทคโนโลยีที่เข้มข้นและนวัตกรรม

กล่าวคือ ในทุกภาคส่วนหลีกไม่พ้นจะต้องนำเทคโนโลยีมาเป็นตัวขับเคลื่อนในการสร้างผลผลิตเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ที่ได้แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ไม่ว่าจะเป็นทางด้านนโยบายหลัก 12 ด้าน หรือนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง อาทิการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งจากฐานรากการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นต้น

เหล่านี้ล้วนเอ่ยถึงหรือให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเป็นตัวขับเคลื่อนนโยบายให้ไปสู่ความสำเร็จซึ่งหนึ่งในเทคโนโลยีสำคัญนั้นก็คือ เทคโนโลยีด้านดิจิทัล ที่จะนำไปใช้ทั้งในเรื่องการสื่อสาร สารสนเทศคอมพิวเตอร์ การผลิต และการเรียนรู้ รวมถึงการประยุกตเทคโนโลยีต่างๆ ให้เกิดการหลอมรวม (Convergence)เพื่อตอบสนองต่ประโยชน์การใช้งานด้านต่างๆ ตามความต้องการของผู้บริโภค

รวมถึงที่ผ่านมาก็ได้มีการออกกฎหมายเพื่อสนับสนุนหรือผลักดันในเรื่องนี้มากมายหลายฉบับด้วยกัน ตลอดจนการเกิดขึ้นของโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่เฉพาะที่หลากหลายโครงการ กระจายไปในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เช่น เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี) เมืองอัจฉริยะ สมาร์ทซิตี้ เป็นต้น ทั้งนี้ ก็เพื่อเตรียมรองรับการพัฒนาไปสู่สังคมเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในอนาคตดังที่กล่าวมาข้างต้นนั่นเอง

การทำงานบนพื้นฐานประโยชน์ของประเทศและประชาชน
คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กมธ.ดีอีเอส) สภาผู้แทนราษฎร เป็นองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ มีหน้าที่โดยตรงในการพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงการพิจารณา การติดตามตรวจสอบ รวมถึงส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาในเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับการสื่อสาร สารสนเทศ การโทรคมนาคม และกิจการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนำดิจิทัลมาใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนเพื่อที่จะมีข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวของประเทศ ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา

ซึ่งทั้งนี้ ก็เพื่อประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นโดยตรงต่อประเทศชาติและประชาชน อันถือว่าเป็นหน้าที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งในกระบวนการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติ ในส่วนของมาตรการเร่งด่วนที่คณะกรรมาธิการฯ ต้องการติดตาม เพื่อต้องการเห็นผลในทางปฏิบัติที่มองเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วคณะกรรมาธิการฯ ได้วางกรอบการทำงานอย่างชัดเจน ทั้งสิ้น 9 ข้อ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการสื่อสาร สารสนเทศ การโทรคมนาคมระบบดิจิทัล ประกอบด้วย 1.การพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง 2.การพิจารณาทำกิจกรรมด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3. การศึกษาให้ความเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะให้กับองค์กรที่เกี่ยวข้อง 4.การส่งเสริมสนับสนุน และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีการสื่อสารฯ

5.การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี เพื่อการอุปโภค บริโภค การสาธารณูปโภค ให้ครอบคลุม มีคุณภาพ ราคาเหมาะสม 6. สนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ยกระดับการศึกษาด้านการสื่อสาร 7.ติดตามการปฏิบัติตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยนโยบายการสื่อสารฯ 8. การจัดสัมมนาและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการสื่อสารสารสนเทศ โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และข้อที่ 9 เรื่องอื่นๆ ที่คณะกรรมาธิการฯ เห็นว่าควรเข้าไปดำเนินการมีประโยชน์ต่อประชาชน เป็นการเปิดกว้างเอาไว้ให้คณะกรรมาธิการฯสามารถนำเรื่องเข้าที่ประชุมเพื่อขอมติเข้าไปดำเนินการได้

CIO World&Business มีโอกาสได้สัมภาษณ์พิเศษคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สภาผู้แทนราษฎร ทั้ง 15 คน เป็นการพูดคุยถึงวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นตั้งใจสำหรับการทำหน้าที่ขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ที่ทุกคนต่างยึดแนวปฏิบัติ ในการติดตามแสวงหาข้อเท็จจริงการศึกษา การส่งเสริม การทำกิจกรรมที่อยู่ในขอบข่ายงานของคณะกรรมาธิการฯ และคำนึงอยู่บนพื้นฐานประโยชน์ของประชาชนคณะกรรมาธิการฯ ทุกคนจะร่วมกันทำงานเป็นหนึ่งเดียว เพราะเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลมีผลต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นั่นก็เท่ากับว่ามีผลกระทบต่อประชาชนกัน ดังนั้น คณะกรรมาธิการฯจะยืนหลักประโยชน์ประชาชนมาก่อนเสมอ

อ่านต่อหน้า2

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com