www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • 3 เรื่องด่วนที่ CIO ต้องจัดการ รับมือ COVID-19 การ์ทเนอร์แนะ 3 เรื่องด่วน CIO เร่งจัดการรับมือสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ชี้ต้องมีแผนและการเตรียมตัวที่ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจทั้งหมดและพร้อมนำมาใช้ทันที...
  • Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 “Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 ภายใต้การเกิดขึ้นของ People-Centric Smart Space ตัวกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคม และการดำเนินการทั้งหมดขององค์กร”...
  • Cyber security 2020 “CIO World&Business ได้รวบรวม การคาดการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในปี 2563 จาก ผู้ให้บริการระบบการรักษาความปลอดภัยหลายๆ ราย ทั้งจาก พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์, ฟอร์ติเน็ต และ เทรนด์ไมโคร ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อผู้บริหารในสายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง C-Level ในสายงานอื่นๆ ทุกคน”...
  • CIO คือ ผู้นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต “ผลการศึกษาฉบับล่าสุดชี้ให้เห็นว่าซีไอโอจะเป็นบุคคลสำคัญในการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต และความสามารถของซีไอโอในการควบคุมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้าง ขับเคลื่อน จัดการ เชื่อมต่อและปกป้อง คือ ปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจ”...
  • ‘DES’ BIG MISSION DIGITIZING THAI ECONOMY เดินหน้าประเทศไทย สู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล วิสัยทัศน์ 15 คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่ดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม...

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มุ่งมั่นพัฒนาสู่ Digital Economy

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มุ่งมั่นพัฒนาสู่ Digital Economy
September 18
15:28 2015

“การขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลจากภาครัฐ จะทำให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปลี่ยนแปลงไปสู่ภาพลักษณ์ใหม่ด้านการบริการ สมดั่งปรัชญาองค์กร “Smart DBD”

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หน่วยงานที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจโดยตรง ตั้งแต่การบริการจดทะเบียนธุรกิจ การบริการข้อมูลธุรกิจ และการพัฒนาส่งเสริมให้ธุรกิจเข้มแข็งสามารถแข่งขันได้ อย่างไรก็ตาม การเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลและรับงบการเงิน โดยมีข้อมูลทะเบียนนิติบุคคล 1,267,430 ราย และมีการจดทะเบียนเพิ่มขึ้นปีละมากกว่า 60,000 ราย ทำให้ต้องพัฒนาด้านการจัดการข้อมูลจำนวนมากให้เกิดความถูกต้อง แม่นยำ และเรียบร้อยอยู่ตลอดกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงต้องมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการปฏิรูปการให้บริการมากขึ้น เพื่อเพิ่มช่องทางบริการเชิงรุก อำนวยความสะดวกลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้ผู้ประกอบการ เป็นการยกระดับประเทศไทยให้ง่ายต่อการประกอบธุรกิจ

6ให้ความสำคัญของเศรษฐกิจดิจิตอลต่อเนื่อง
ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวว่า“กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเล็งเห็นความสำคัญและมีการดำเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมามีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาใช้ปรับปรุงกระบวนการงานให้บริการพัฒนาระบบสารสนเทศต่างๆ มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมบริการประชาชนผู้ประกอบการ และหน่วยงานราชการ ให้ได้รับความสะดวก สามารถเข้าถึงบริการและข้อมูลของกรมได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ภายในกรมเพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวิสัยทัศน์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มืออาชีพด้านบริการ สร้างธรรมาภิบาล และมาตรฐานธุรกิจไทย”

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้พัฒนาระบบการให้บริการต่างๆ เพื่อรองรับความต้องการมาตลอด อาทิ e-Service ระบบให้บริการข้อมูลธุรกิจผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ระบบ e-Certificate บริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสาขาธนาคาร บริการ DBD e-Service Application บริการตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคล และข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ ผ่านสมาร์ทโฟน

ระบบ e-Accountant สำหรับเชื่อมโยงข้อมูลผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชีระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อให้เกิดบริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ Single Point e-Filing รวมถึงการนำเทคโนโลยี XBRL ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานสำหรับการรับงบการเงินเข้ามาใช้ เพื่อเตรียมรองรับการเป็นศูนย์กลางการรับงบการเงินของไทย (e-Filing Point) และเชื่อมต่อข้อมูลกับหน่วยงานรัฐและเอกชนที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการรับงบการเงินในอนาคตนอกจากนี้ กรมฯ ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบe-Registration ซึ่งเป็นบริการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบธุรกิจ โดยไม่ต้องมาติดต่อด้วยตนเอง คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ภายในปี 2560

1รวมถึงการพัฒนาระบบหลังบ้าน(BackOffice)หรือกระบวนงานสนับสนุนต่างๆ ไปสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การบริหารจัดการบุคลากรและงบประมาณด้วยระบบไอที รวมทั้งการแปลงข้อมูลงบการเงินเดิมในรูปแบบของกระดาษให้เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับงานบริการที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีของกรมฯ โดยการสร้างระบบเครือข่ายให้ครอบคลุมสำนักงานธุรกิจการค้า เพื่อรองรับการให้บริการทั่วประเทศแบบเรียลไทม์และสร้างระบบความปลอดภัยด้านสารสนเทศ รวมถึงสร้างความตระหนักและรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดตาม ICTPolicy

พัฒนาบริการ รับเศรษฐกิจดิจิทัล
เสริมแกร่งโครงสร้างและคน
เพื่อให้การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารเป็นระบบ และรองรับการขยายตัวเกี่ยวกับการนำเอาไอซีทีมาประยุกต์ใช้ในด้านบริการต่างๆ ที่จะเพิ่มขึ้น กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงได้แบ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านไอซีทีออกเป็น 2 หน่วยงาน ได้แก่

1. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดูแลโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ การจัดทำแผนงานและโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการจัดทำงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม
2. กองพัฒนาระบบงานสารสนเทศ เพื่อดูแลด้านการพัฒนาระบบงานสารสนเทศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งประกอบด้วยระบบงานสารสนเทศด้านบริการประชาชน ระบบงานด้านส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจเพื่อบริการแก่ผู้ประกอบการ ระบบงานคลังข้อมูลธุรกิจ ระบบการเชื่อมข้อมูลธุรกิจสู่หน่วยงานพันธมิตร (e-Starting Business) เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจ Mobile Application (DBD e-Service) ระบบการอบรมออนไลน์ (e-Learning) ระบบออกเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องหมาย DBD Registered และ DBD Verified)

2กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีแผนการพัฒนาบุคลากรด้านไอซีที เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะต่างๆ ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งการสนับสนุนให้ CIO ไปอบรมดูงานต่างประเทศ การจัดส่งเจ้าหน้าที่ด้านไอซีทีไปอบรมสัมมนา ส่งเจ้าหน้าที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศ โดยใช้ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูง (Undergraduate Intelligence Scholarship: UIS) และการพัฒนาบุคลากรด้านไอซีทีและผู้ใช้งานภายในกรม

นอกจากนี้ ยังมีส่วนราชการที่เรียกว่า “กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์” ช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจให้ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลด้วย เช่น ให้ความรู้ผู้ประกอบธุรกิจในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือการตลาดและลดต้นทุนทางการค้า สนับสนุนการใช้ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น thaicommercestore.com ส่งเสริมและกระตุ้นการค้าออนไลน์ รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น การออกเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ DBD Verified และ DBD Registered

บทบาทที่ท้าทายของ CIO ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
การบริหารงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาพัฒนาการทำงานและการให้บริการ เพื่อนำไปสู่นวัตกรรมการให้บริการภาครัฐที่สอดคล้องกับกระแสเศรษฐกิจดิจิทัลมาโดยตลอด แต่ปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้นต่อเนื่อง ภาครัฐจึงต้องเปิดรับการเข้ามาและสามารถนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาปรับใช้กับกระบวนงานของภาครัฐให้ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและภาคราชการด้วยกัน

นอกจากนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังถือเป็นคลังข้อมูลนิติบุคคลและงบการเงินของประเทศ นอกจากจะต้องพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการให้บริการแล้ว จำเป็นต้องมองไปถึงความเชื่อมโยงระบบการให้บริการและข้อมูลสารสนเทศต่างๆ กับหน่วยงานอื่น เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป รวมถึงลดความซ้ำซ้อนและเป็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานมากขึ้น

ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวถึงความท้าทายใหม่ของ CIO ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลว่า การเปลี่ยนแปลงสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะเป็นไปอย่างธรรมชาติ เนื่องจากบุคลากรภายในมีความเข้าใจและเห็นถึงประโยชน์ของการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาช่วยในการทำงาน เมื่อโครงสร้างพื้นฐานและค่านิยม รวมถึงการตื่นตัวของประชาชนในด้านเศรษฐกิจดิจิทัลถึงระดับที่มีความพร้อมมากขึ้น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทั้งCIO ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติ จึงดำเนินการนำระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับให้บริการกับประชาชนทั้งหมดด้วยการนำระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ตามแผนที่วางไว้ เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ภาครัฐเองก็ได้ประหยัดทรัพยากร เวลา และอัตรากำลัง เป็นผลดีของทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการและประเทศ

 

บุคคลากรและโครงสร้างพื้นฐานคือปัจจัยความสำเร็จ
การที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ทำการปรับปรุงระบบการให้บริการสอดคล้องกับเศรษฐกิจดิจิทัลมาอย่างต่อเนื่อง จึงช่วยลดอุปสรรคและปัญหาไปได้มาก อย่างไรก็ตาม การนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้เป็นจำนวนมาก บุคคลากรจึงจำเป็นต้องใช้เวลาจัดการกับข้อมูลที่มีอยู่มากขึ้น อาทิเช่น การนำข้อมูลทะเบียนนิติบุคคลที่มีอยู่6 แสนกว่าราย ในรูปแบบกระดาษเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ ยังมีความท้าทายในการทำให้ข้อมูลนิติบุคคลแสดงผลเรียลไทม์เพื่อความถูกต้องและน่าเชื่อถือของข้อมูล ในการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจทางธุรกิจ

แต่ในภาพรวมของประเทศการจะเดินเข้าไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศได้อย่างสมบูรณ์นั้น ต้องจัดการกับปัญหา 2 ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่ คน และโครงสร้างพื้นฐาน อันประกอบด้วย เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ข้อจำกัดการเข้าถึงของประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกล และด้านอุปสรรคเชื่อมต่อ

ภาครัฐต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนเข้าใจถึงประโยชน์ของเศรษฐกิจดิจิทัลและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในระดับปัจเจก ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของการนำไปใช้เพื่อลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจและชีวิตประจำวัน ทั้งในด้านค่าใช้จ่ายและเวลาที่จะลดลง ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ต้องพัฒนาโครงข่ายอินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุม รวมถึงสร้างเสถียรภาพความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ประชาชนปรับเปลี่ยนวิถีการอุปโภคบริโภคและทำธุรกิจบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้อย่างรู้สึกมั่นใจและการกำหนดค่าบริการเครือข่ายและอุปกรณ์เชื่อมต่อให้เหมาะสมกับรายได้ เป็นการส่งเสริมการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตของประชาชน

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com