www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • 3 เรื่องด่วนที่ CIO ต้องจัดการ รับมือ COVID-19 การ์ทเนอร์แนะ 3 เรื่องด่วน CIO เร่งจัดการรับมือสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ชี้ต้องมีแผนและการเตรียมตัวที่ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจทั้งหมดและพร้อมนำมาใช้ทันที...
  • Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 “Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 ภายใต้การเกิดขึ้นของ People-Centric Smart Space ตัวกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคม และการดำเนินการทั้งหมดขององค์กร”...
  • Cyber security 2020 “CIO World&Business ได้รวบรวม การคาดการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในปี 2563 จาก ผู้ให้บริการระบบการรักษาความปลอดภัยหลายๆ ราย ทั้งจาก พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์, ฟอร์ติเน็ต และ เทรนด์ไมโคร ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อผู้บริหารในสายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง C-Level ในสายงานอื่นๆ ทุกคน”...
  • CIO คือ ผู้นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต “ผลการศึกษาฉบับล่าสุดชี้ให้เห็นว่าซีไอโอจะเป็นบุคคลสำคัญในการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต และความสามารถของซีไอโอในการควบคุมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้าง ขับเคลื่อน จัดการ เชื่อมต่อและปกป้อง คือ ปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจ”...
  • ‘DES’ BIG MISSION DIGITIZING THAI ECONOMY เดินหน้าประเทศไทย สู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล วิสัยทัศน์ 15 คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่ดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม...

กมธ.ดีอีเอสจัดสัมมนา Cyber Security and Data Privacy 2020

กมธ.ดีอีเอสจัดสัมมนา Cyber Security and Data Privacy 2020
December 02
19:24 2019

กมธ.ดีอีเอสเดินหน้าการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล จัดสัมมนาให้ความรู้การรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ รวมถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเตรียมความพร้อมรับมือ พ.ร.บ.การรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ พ.ศ.2562 และ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(กมธ.ดีอีเอส) สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สมาคมส่งเสริมและพัฒนาความรู้เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคไทย และนิตยสาร CIO World&Business

จัดกิจกรรมสัมมนา Cyber Security and Data Privacy 2020 ธุรกรรมปลอดภัย ประชาชนมั่นใจข้อมูลไม่รั่ว สร้างความตระหนักเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่มุ่งเน้นในประเด็นการรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ รวมถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับภาครัฐ ภาคธุรกิจ และประชาชน ที่สอดรับกับ พ.ร.บ.การรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ พ.ศ.2562 และ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

3กัลยา รุ่งวิจิตรชัย ประธานคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กมธ.ดีอีเอส) สภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานจัดงาน กล่าวว่า กมธ.ดีอีเอสเป็นองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ มีหน้าที่โดยตรงในการพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงการพิจารณา การติดตามตรวจสอบ รวมถึงส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาในเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับการสื่อสาร สารสนเทศ การโทรคมนาคม และกิจการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนำดิจิทัลมาใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนเพื่อที่จะมีข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวของประเทศ ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา

หนึ่งในภารกิจของ กมธ.ดีอีเอส คือการให้ความรู้และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการนำดิจิทัลมาใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์รวมถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจากรายงาน Global Risks Report 2019 ของ World Economic Forum นั้น การโจมตีทางไซเบอร์และการจารกรรมข้อมูลถูกจัดอันดับให้อยู่ 1 ใน 5 อันดับแรกของความเสี่ยงทั่วโลก ซึ่งถือเป็นความท้าทายต่อเศรษฐกิจ ธุรกิจ ความมั่นคงของประเทศชาติ เสถียรภาพระหว่างประเทศ ความเป็นส่วนตัว และโอกาสการจ้างงาน

นอกจากนี้ ในการจัดอันดับ Global Cyber Security Index 2018 (GCI) หรือดัชนีความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์โลก โดย ITU ยังพบว่า ประเทศไทยมีความพร้อมอยู่ในอันดับที่ 35 ซึ่งลดลงจาก 2 ปีก่อนหน้า ที่อยู่ในอันดับที่ 20 โดยที่ในหลายๆ ประเทศได้มียุทธศาสตร์ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ มีแผนในระดับชาติ มีการจัดตั้งทีมรับมือและกฎหมายเฉพาะเพื่อต่อต้านภัยคุกคามทางไซเบอร์

ขณะที่ประเทศไทยก็ได้มีการประกาศใช้ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา สิ่งนี้อาจจะทำให้ประเทศไทยมีอันดับที่ดีขึ้น แต่การที่จะทำให้ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และประชาชนทุกคนมีความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลได้นั้น ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน เร่งทำความเข้าใจและจัดหากระบวนการที่สอดคล้องกับข้อกำหนดใน พ.ร.บ. ทั้ง 2 ฉบับอย่างเร่งด่วน

การพัฒนาเทคโนโลยี ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และระบบดิจิทัลของประเทศชาติ จะต้องควบคู่ไปกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ซึ่งในขณะนี้คณะกรรมาธิการ ดีอีเอส ได้ให้ความสำคัญเร่งด่วนในการทำงานเรื่องความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์ โดยได้มีการทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันพัฒนามาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่เหมาะสมต่อประเทศชาติ

แต่ถึงแม้จะมีการคุกคามทางไซเบอร์เกิดขึ้น เราก็ไม่ควรตื่นตระหนก หากเราสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้ นั่นหมายถึงควรต้องมีวิธีที่มีประสิทธิภาพและต่อเนื่องในการควบคุมดูแลภัยคุกคามที่แท้จริง และควรจะต้องมีเครื่องมือและขั้นตอนในการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีการสร้างความเข้าใจที่ตรงกันในหน้าที่รับผิดชอบของภาคเอกชน ภาครัฐ และสร้างความตระหนักรู้ของประชาชน จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ

2“การจัดกิจกรรมสัมมนา Cyber Security and Data Privacy 2020 ธุรกรรมปลอดภัย ประชาชนมั่นใจข้อมูลไม่รั่ว สร้างความตระหนักเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะช่วยส่งเสริมกระบวนการนำดิจิทัลมาใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะสามารถสร้างการรับรู้และความเข้าใจถึงความสำคัญของความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมถึงความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล ให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป” ประธาน กมธ.ดีอีเอส กล่าว

สำหรับงานสัมมนาดังกล่าว ถูกจัดขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมสร้างความเข้าใจและแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง ในการรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ รวมถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่สอดรับกับ พ.ร.บ.การรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ พ.ศ.2562 และ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

โดยเชิญผู้บริหารผู้ทรงคุณวุฒิด้านการรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ รวมถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในหลายอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ร่วมสัมมนา อาทิ ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)ที่บรรยายในหัวเรื่อง“แนวปฏิบัติของผู้ประกอบการโทรคมนาคม กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) ให้การบรรยายในหัวข้อ “ธุรกิจประกันภัยกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธานกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สภาผู้แทนราษฎร, ประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตามและตรวจสอบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และโฆษกพรรคภูมิใจไทย บรรยายในหัวข้อ“การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากภัยไซเบอร์” และ ศิริพรรณ อิสริยะพฤทธิ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สายระบบข้อสนเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ให้เกียรติบรรยายในเรื่อง การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากภัยไซเบอร์

1และในช่วงท้ายของงาน ได้มีการเสวนาในหัวข้อ “ไขข้อกังวลใจ ความเชื่อมั่นการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล คำยืนยันจากภาครัฐและภาคธุรกิจ”โดยผู้ร่วมเสวนาทรงคุณวุฒิ อาทิ ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ที่ปรึกษาด้าน Digital Transformation สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, อานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย และผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.กรุงเทพประกันภัย,กิตติพงษ์ หยู รองประธานอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
บริษัท ลาซาด้า (ประเทศไทย) จำกัด และ ไมเคิล เชน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บัซซี่บีส์ จำกัด ที่มาพูดคุยถึงแนวทางการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลในแต่ละอุตสาหกรรม ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน นักวิชาการ และประชาชน เข้าร่วมสัมมนาจำนวนมาก

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com