www.cioworldmagazine.com

 Breaking News

ซีพีแรมพร้อมเปิดบ้านพาชมนวัตกรรมการผลิตอาหาร(ลำพูน)

ซีพีแรมพร้อมเปิดบ้านพาชมนวัตกรรมการผลิตอาหาร(ลำพูน)
September 05
17:32 2019

บริษัทซีพีแรมจำกัดเปิดบ้านพาเยี่ยมชมโรงงานซีพีแรม(ลำพูน) เป็นโรงงานผลิตอาหารพร้อมรับประทานโดยชูนวัตกรรมกระบวนการผลิตอาหารพร้อมรับประทานมาตรฐานโลกรองรับการขยายตัวของตลาดที่เพิ่มขึ้นในภาคเหนือและช่วยเสริมสร้างศักยภาพการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจและการสร้างงานสร้างรายได้ในภูมิภาค

ขณะเดียวกันยังได้เข้าใกล้แหล่งวัตถุดิบในท้องถิ่นและช่วยให้อาหารที่ผลิตออกจากโรงงานกระจายไปสู่ร้านค้าในเวลาสั้นลงจากเดิมต้องใช้เวลา 6-7 ชม. ลดเหลือ 2-3 ชม.เท่านั้นพร้อมเยี่ยมชมโครงการเกษตรกรคู่ชีวิตในพื้นที่ภาคเหนือ(ลำพูน) นับเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพที่มีความมั่นคงและยั่งยืนให้แก่เกษตรกร

Banner_CIO_big one_version2

สาธิต แสงเรืองอ่อน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการรองสายงานยุทธศาสตร์องค์กรบริษัทซีพีแรม จำกัด เปิดเผยว่าการดำเนินโครงการเกษตรกรคู่ชีวิตในพื้นที่จังหวัดลำพูนมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้และให้คำแนะนำในการเพาะปลูกกะเพราการส่งเสริมการรับรองระบบมาตรฐาน GAP เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการทำการเกษตรที่ดีและเหมาะสมตลอดจนมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในชุมชนให้ดียิ่งขึ้นและเพื่อเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพที่มีความมั่นคงและยั่งยืนให้แก่เกษตรกรในชุมชนรวมถึงการบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆในการทำเกษตรกรรมของเกษตรกรเองเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

สาธิต

สาธิต แสงเรืองอ่อน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการรองสายงานยุทธศาสตร์องค์กรบริษัทซีพีแรมจำกัด

ซีพีแรมมุ่งเน้นการยกระดับ “ความดีคู่ความเก่ง” สู่ผู้บริโภคและสังคมอย่างยั่งยืนตลอด Supply Chain Management ด้วยแนวทาง 3S ได้แก่ Food Safety (ความปลอดภัยของอาหาร), Food Security (ความมั่นคงของอาหาร) และ Food Sustainability (ความยั่งยืนของอาหาร) ซึ่งโครงการ “เกษตรกรคู่ชีวิต” เป็นหนึ่งในโครงการที่สำคัญที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยการยกระดับเกษตรกรผ่านการส่งเสริมการเพาะปลูกกะเพราซึ่งกะเพราเป็นวัตถุดิบหลักของสินค้าที่มียอดขายเป็นอันดับ 1 มีความต้องการใช้ตลอดทั้งปีในปริมาณมาก จึงเป็นกิจกรรมหลักในการส่งเสริมอาชีพ สร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชน และยกระดับเกษตรกรโดยมีกระบวนการส่งเสริมการเพาะปลูกกะเพราโดยมีการถ่ายทอด และปฏิบัติตามมาตรฐานการเพาะปลูกที่ดี และเหมาะสม Good Agricultural Practice (GAP) การวางแผนเพาะปลูกร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งสองฝ่ายการจัดการระบบการบันทึกข้อมูลการเพาะปลูกด้วยระบบ Online เพื่อการตรววจสอบย้อนกลับ (Traceability) การจัดการผลหลังเก็บเกี่ยวโดยการตัดแต่งใบเพื่อเพิ่มมูลค่าและการจัดการแปลงที่รักษาสิ่งแวดล้อมลดการใช้สารเคมีและลดของเสียจากแปลงเพาะปลูกทั้งนี้ ได้มีการขยายผลสู่พื้นที่จังหวัดลำพูน

ซึ่งมีเกษตรกรต้นแบบจังหวัดลำพูนชื่อ ภานุวัฒน์ วิชัยรัตน์ เป็นเกษตรกรบ้านหนองปลาขอ หมู่ที่ 5 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูนซึ่งเดิมเกษตรกรได้ทำเกษตรกรรมโดยมีพื้นที่เพาะปลูก อยู่ที่บ้านหนองปลาขอ หมู่ที่ 5 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูนชนิดพืชที่ปลูก ได้แก่ลำไย พริกไทย ข้าว เป็นต้นซึ่งเกษตรกรประสบปัญหาด้านต้นทุนการผลิต ราคาผลผลิตที่ไม่แน่นอน และขาดตลาดที่รับซื้ออย่างต่อเนื่องซีพีแรมได้ลงพื้นที่และส่งเสิมให้เกษตรกรเพาะปลูก และตัดแต่งส่งใบกะเพรา เข้าไปในกระบวนการผลิตสินค้ามีการรับซื้อในราคาที่คงที่ และมีปริมาณรับซื้อสม่ำเสมอตลอดทั้งปี

โดยซีพีแรมได้มอบต้นกล้ากะเพราที่ใช้ในการเพาะปลูกรวมทั้งสิ้น 5,200 ต้นจากการดำเนินโครงการพบว่าอุปสรรคจากเกษตรกรที่ยังขาดความรู้ และประสบการณ์ในการเพาะปลูกพืชผัก และยังไม่มีระบบมาตรฐานรับรอง จึงได้มีการลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้ ให้คำแนะนำ และพัฒนาการเพาะปลูกของเกษตรกรอย่างต่อเนื่องส่งเสริมการบันทึกข้อมูล Online เพื่อติดตาม และควบคุมการเพาะปลูกให้เป็นตามมาตรฐานที่กำหนดยกระดับเกษตรกรจากการพัฒนาศาลาสวดพระอภิธรรมสู่พื้นที่ตัดแต่งวัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน เพิ่มมูลค่าใบกะเพราส่งเข้ากระบวนการผลิตของบริษัทการตัดแต่งวัตถุดิบเริ่มต้นที่ 8 กิโลกรัมต่อวัน

ปัจจุบันสามารถรองรับการผลิตได้ถึง 50 กิโลกรัมต่อวันส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้การเพาะปลูก โดยใช้ Sensor ควบคุมการใช้น้ำอัตโนมัติส่งเสริมการรับรองระบบมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี และเหมาะสม (GAP) โดยปัจจุบันได้รับรองมาตรฐานการเพาะปลูก จากกรมวิชาการเกษตรสร้างงาน และอาชีพที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรในชุมชน จำนวน 22 รายเกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกร และจดทะเบียนเป็น “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกะเพรายั่งยืน”เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรทำให้มีอาชีพที่มั่นคง และยั่งยืน

 

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BannerWeb_CIOworld_3
SDWAN NSS Lab
CEBIT 300x250

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Categories

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com