www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • 3 เรื่องด่วนที่ CIO ต้องจัดการ รับมือ COVID-19 การ์ทเนอร์แนะ 3 เรื่องด่วน CIO เร่งจัดการรับมือสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ชี้ต้องมีแผนและการเตรียมตัวที่ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจทั้งหมดและพร้อมนำมาใช้ทันที...
  • Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 “Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 ภายใต้การเกิดขึ้นของ People-Centric Smart Space ตัวกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคม และการดำเนินการทั้งหมดขององค์กร”...
  • Cyber security 2020 “CIO World&Business ได้รวบรวม การคาดการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในปี 2563 จาก ผู้ให้บริการระบบการรักษาความปลอดภัยหลายๆ ราย ทั้งจาก พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์, ฟอร์ติเน็ต และ เทรนด์ไมโคร ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อผู้บริหารในสายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง C-Level ในสายงานอื่นๆ ทุกคน”...
  • CIO คือ ผู้นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต “ผลการศึกษาฉบับล่าสุดชี้ให้เห็นว่าซีไอโอจะเป็นบุคคลสำคัญในการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต และความสามารถของซีไอโอในการควบคุมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้าง ขับเคลื่อน จัดการ เชื่อมต่อและปกป้อง คือ ปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจ”...
  • ‘DES’ BIG MISSION DIGITIZING THAI ECONOMY เดินหน้าประเทศไทย สู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล วิสัยทัศน์ 15 คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่ดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม...

CIO 2016 THE BUSINESS LEADER

CIO 2016 THE BUSINESS LEADER
February 17
18:00 2016

บทบาทที่เปลี่ยนไป ของ CIO จากผู้ให้บริการสู่ผู้นำทางธุรกิจ มุมมองจาก ดร.ฉัตรชัย ธนาฤดี ผู้บริหารเชิงกลยุทธ์หนุ่มไฟแรง

1

“การวิเคราะห์อนาคตของ CIO ที่ต้องปรับตัวให้ได้ในกระแสโลก หรือที่เรียกว่า เมกะเทรนด์” ผ่านสายตาของ ดร.ฉัตรชัย ธนาฤดี อีกหนึ่งผู้บริหารเชิงกลยุทธ์ไฟแรง ที่สะท้อนภาพความเปลี่ยนแปลงของโลกเทคโนโลยีให้กลายเป็นบทบาทและแนวทางปฏิบัติของ CIO จากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นผู้นำทางธุรกิจ

ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดนิ่ง ทั้งสถานการณ์ทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจรอบโลก ส่งผลให้ผู้บริหารจำเป็นต้องมีความฉับไวต่อการวิเคราะห์และปรับใช้ทรัพยากรต่างๆ ที่มีให้สอดคล้องกับสภาวะองค์กร และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด การเข้าใจถึงทิศทางหลักของกระแสโลก หรือที่เรียกว่า “เมกะเทรนด์” ซึ่งเป็นการวิเคราะห์แนวโน้มหลักที่จะมีผลต่อเนื่องไปถึงปี 2030 เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถเตรียมการรับมือกับความท้าทาย และปรับแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งสามารถก้าวไปสู่เป้าหมายขององค์กรได้อย่างยั่งยืนได้ เช่นเดียวกับ CIO ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเสริมทัพทางด้านเทคโนโลยีที่จะมาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนธุรกิจ

ดร.ฉัตรชัย ธนาฤดี ผู้บริหารเชิงกลยุทธ์หนุ่มไฟแรง ซึ่งรับหน้าที่หลายบทบาททั้งอาจารย์พิเศษในคณะบริหารธุรกิจกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยชั้นนำ รวมไปถึงผู้บริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศประจำประเทศไทยบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัดได้แนะนำการเตรียมความพร้อมของ CIO ในปี 2016 ที่จะต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นผู้นำทางธุรกิจ(Business Leader) ให้สามารถก้าวทันกลไกการเปลี่ยนแปลง รวมไปถึงป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจ

5 เมกะเทรนด์โลก กับบทบาท CIO ไทย
หากวิเคราะห์จากผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเมกะเทรนด์โลก (Global Mega Trends) ขององค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เคพีเอ็มจี (KPMG)ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส (PwC) หรือเอินส์ทแอนด์ยัง (EY) ฯลฯต่างก็มีมุมมองคล้ายคลึงกัน ซึ่งสามารถนำมาสรุปเป็นประเด็นที่มีผลโดยตรงต่อธุรกิจไทยได้ดังนี้
1.แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรศาสตร์ (Demographic Change)
การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากรสูงอายุ (Aging Society)ในขณะที่สัดส่วนของประชากรวัยทำงาน (Working Society) ลดลงหรือจากผลการศึกษาในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วในกลุ่มประเทศ G7 เช่นแคนาดา เยอรมัน ญี่ปุ่น ชี้ให้เห็นว่ากว่า 70% ผู้หญิงจะเป็นผู้บริหารค่าใช้จ่ายในบ้าน และกลายเป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจซื้อหลักสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคในครัวเรือน

3ปัจจัยทางประชากรศาสตร์เหล่านี้นับเป็นความท้าทายประการแรกที่จะต้องทำความเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการผลิตภัณฑ์หรือบริการที่แตกต่างออกไป สิ่งเหล่านี้สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ มากมายอาทิ ผลิตภัณฑ์หรือระบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบเรียลไทม์ การติดตามความปลอดภัยของผู้สูงอายุผ่านระบบติดตามอัจฉริยะ (SmartMonitoring System) เครื่องดูดฝุ่นที่ทำงานได้อัตโนมัติโดยใช้ระบบเซ็นเซอร์ หรือ Personalized Retail and Custom Promotions System ซึ่งหมายถึง การพัฒนาระบบด้านการค้าปลีกออนไลน์ที่สามารถให้ผู้หญิงจับจ่ายใช้สอยในลักษณะที่เน้นเรื่องลักษณะส่วนบุคคล(Personalization) หรือสามารถแนะนำโปรโมชั่นของสินค้าและบริการ (Custom Promotions) ที่เหมาะกับรูปแบบการดำเนินชีวิตของแต่ละคนในครอบครัว ระบบโซลูชั่นเหล่านี้จำเป็นต้องมีความยืดหยุ่นสูงโดยต้องใช้การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลด้านพฤติกรรมได้อย่างฉับไว

CIO ยุคนี้ควรเร่งศึกษาเครื่องมือหรือโซลูชั่นทางด้านไอทีที่จะสามารถเก็บข้อมูลลูกค้า และมีซอต์ฟแวร์ที่ช่วยในวิเคราะห์ สามารถสำรวจพฤติกรรมการใช้งานของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ รวมไปถึงสามารถรองรับการทำรายงานการประชุมได้สะดวกและอ่านผลได้อย่างชัดเจน ง่ายดาย จากการศึกษาชี้ให้เห็นว่าดาต้าที่มหาศาลในปัจจุบันมีเพียง 0.5% เท่านั้นที่ถูกนำมาใช้จริง หากสามารถดึงดาต้ามาใช้ได้เต็มประสิทธิภาพและนำมาวิเคราะห์เพื่อประกอบการตัดสินใจหรือวางแผนการตลาด จะทำให้มีความได้เปรียบทางธุรกิจเป็นอย่างมาก

อ่านต่อหน้า 2

Pages: 1 2 3

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com