www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • 3 เรื่องด่วนที่ CIO ต้องจัดการ รับมือ COVID-19 การ์ทเนอร์แนะ 3 เรื่องด่วน CIO เร่งจัดการรับมือสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ชี้ต้องมีแผนและการเตรียมตัวที่ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจทั้งหมดและพร้อมนำมาใช้ทันที...
  • Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 “Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 ภายใต้การเกิดขึ้นของ People-Centric Smart Space ตัวกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคม และการดำเนินการทั้งหมดขององค์กร”...
  • Cyber security 2020 “CIO World&Business ได้รวบรวม การคาดการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในปี 2563 จาก ผู้ให้บริการระบบการรักษาความปลอดภัยหลายๆ ราย ทั้งจาก พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์, ฟอร์ติเน็ต และ เทรนด์ไมโคร ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อผู้บริหารในสายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง C-Level ในสายงานอื่นๆ ทุกคน”...
  • CIO คือ ผู้นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต “ผลการศึกษาฉบับล่าสุดชี้ให้เห็นว่าซีไอโอจะเป็นบุคคลสำคัญในการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต และความสามารถของซีไอโอในการควบคุมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้าง ขับเคลื่อน จัดการ เชื่อมต่อและปกป้อง คือ ปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจ”...
  • ‘DES’ BIG MISSION DIGITIZING THAI ECONOMY เดินหน้าประเทศไทย สู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล วิสัยทัศน์ 15 คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่ดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม...

มติ ครม. ขยายเวลาการบังคับใช้ PDPA ให้กับ 22 ธุรกิจ 1 ปี

มติ ครม. ขยายเวลาการบังคับใช้ PDPA ให้กับ 22 ธุรกิจ 1 ปี
May 21
12:01 2020

มติ ครม. ขยายเวลาการบังคับใช้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลสวนบุคคล ออกไปถึง 31 พ.ค. 64 กำหนด 22 ลักษณะธุรกิจ ไม่อยู่ภายใต้บังคับ PDPA

หลังจากที่ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 63 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบถึงความจำเป็นในการออก ร่างพระราชกฤษฎีกา ขยายเวลาการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลสวนบุคคล) ในบางหมวด เนื่องจากหลายหน่วยงานยังไม่พร้อม และกลัวปัญหาเกิดกับ รัฐ เอกชน และประชาชน

ล่าสุด (19 พฤษภาคม 63) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้พิจารณา ร่างพระราชกฤษฎีกา กำหนดหน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พ.ศ.  และคณะรัฐมนตรีมีมติ อนุมัติตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอใน 2 เรื่อง คือ

1. อนุมัติในหลักการ ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พ.ศ. … และให้ดำเนินการต่อไปได้

2. มอบหมายให้ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทำหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เร่งรัดการดำเนินการเพื่อจัดทำกฎหมายลำดับรอง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเรื่องที่จำเป็นต้องมีเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้

กำหนด 22 ธุรกิจ ขยายเวลาการบังคับใช้ PDPA 1 ปี

สาระสำคัญของ ร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับนี้ เป็นการกำหนดหน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

และ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

โดยไม่ใช้บังคับ บทบัญญัติในหมวด ๒ (การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล), หมวด ๓ (สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล), หมวด ๕ (การร้องเรียน), หมวด ๖ (ความรับผิดทางแพ่ง) และหมวด ๗ (บทกำหนดโทษ) และมาตรา ๙๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 แก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นหน่วยงานหรือกิจการตามบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกานี้

โดยใน บัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกาฯ ได้กำหนดหน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พ.ศ. … จำนวน 22 ลักษณะธุรกิจ ประกอบด้วย

(1) หน่วยงานของรัฐ (2) หน่วยงานของรัฐต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ (3) มูลนิธิ สมาคม องค์กรศาสนา และองค์กรไม่แสวงหากำไร (4) กิจการด้านเกษตรกรรม (5) กิจการด้านอุตสาหกรรม (6) กิจการด้านพาณิชยกรรม

(7) กิจการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (8) กิจการด้านพลังงาน ไอน้ำ น้ำ และการกำจัดของเสีย รวมทั้งกิจการที่เกี่ยวข้อง (9) กิจการด้านการก่อสร้าง (10) กิจการด้านการซ่อมและการบำรุงรักษา (11) กิจการด้านการคมนาคม ขนส่ง และการเก็บสินค้า

(12) กิจการด้านการท่องเที่ยว (13) กิจการด้านการสื่อสาร โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ และดิจิทัล (14) กิจการด้านการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย (15) กิจการด้านอสังหาริมทรัพย์ (16) กิจการด้านการประกอบวิชาชีพ (17) กิจการด้านการบริหารและบริการสนับสนุน

(18) กิจการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาการ สังคมสงเคราะห์ และศิลปะ (19) กิจการด้านการศึกษา (20) กิจการด้านความบันเทิงและนันทนาการ (21) กิจการด้านการรักษาความปลอดภัย และ (22) กิจการในครัวเรือนและวิสาหกิจชุมชน ซึ่งไม่สามารถจำแนกกิจกรรมได้อย่างชัดเจน

โดยในกรณีที่มีปัญหาว่าหน่วยงานหรือกิจการใดเป็นหน่วยงานหรือกิจการตามบัญชีท้ายนี้ ให้คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้วินิจฉัย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
> เลื่อนบังคับใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
> มติคณะรัฐมนตรี (19 พฤษภาคม 2563)
> ไมโครซอฟท์แนะนำ 7 ขั้นตอน ก่อน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบังคับใช้
> เตรียมความพร้อมองค์กร สร้างมาตรฐานความน่าเชื่อถือระดับโลก รับ พ.ร.บ. ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ฯ
> พบองค์กร 51% เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าถูกต้อง
> 5 แนวโน้มภัยคุกคาม และความเป็นส่วนตัวของข้อมูลในปี 2563
> เตรียมองค์กรให้พร้อมกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (คลิปวิดีโอ)

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com