www.cioworldmagazine.com

 Breaking News

Business Process Management (BPM) ตอนที่1

Business Process Management (BPM) ตอนที่1
April 29
15:25 2015

“เรียนรู้การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Management) หรือ BPM ที่เป็นการผสมผสานวิธีการบริหารจัดการธุรกิจมาหลายๆ ยุค เน้นไปที่ส่วนสำคัญที่สุดของการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงกระบวนการ (Process) ให้ดีขึ้น”

หลายปีที่ผ่านมาบรรดาผู้บริหารมักอาศัยกระบวนการทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพในการย่นระยะเวลาการดำเนินการและให้บริการชั้นหนึ่งแก่ลูกค้า ในปัจจุบัน กระบวนการทางธุรกิจและข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็สำคัญไม่แพ้กันต่อการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของเงื่อนไขทางธุรกิจ เพื่อคงไว้ซึ่งศักยภาพการแข่งขันในตลาดที่ไม่เคยหยุดนิ่ง

เทคโนโลยีกระบวนการทางธุรกิจแบบอิเล็กทรอนิกส์สามารถดำเนินการตามกฎระเบียบข้อบังคับทางธุรกิจขององค์กร รวมถึงบันทึกความไร้ประสิทธิภาพภายในกระบวนการธุรกิจที่มีอยู่ด้วย องค์กรจะสามารถพัฒนากระบวนการโดยอัตโนมัติ และคาดการณ์สภาวะคอขวดที่อาจเกิดขึ้นในกระแสงาน (และเปลี่ยนแปลงกระแสนั้นๆ เมื่อจำเป็น)

การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Management) หรือ BPM จะคอยติดตามทุกกิจกรรมทางธุรกิจ ผู้บริหารสามารถประเมินผลิตภาพของพนักงานในองค์กรได้ ซึ่งนำไปสู่การรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ได้ทันท่วงทีก่อนเกิดปัญหา จึงมั่นใจได้ว่ากระบวนการทางธุรกิจของคุณจะดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ (BPM) คืออะไรกันแน่ บางตำราก็หมายถึง กระแสงานการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อสร้างเส้นทางเดินงานแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยอ้างอิงจากกฎระเบียบข้อบังคับที่มีอยู่ ด้วยกระบวนการทางธุรกิจที่ไร้กระดาษ องค์กรสามารถจัดการกระบวนการสำคัญๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น บริหารทรัพยากรขององค์กรได้เฉียบคมกว่าเดิม พัฒนาการควบคุมดูแลกระบวนการออนไลน์ ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ยกระดับประสิทธิภาพของกระบวนการทางธุรกิจ และประเมินศักยภาพการทำงานในหลากหลายระดับ

ธนเดช

ผู้เขียน: ดร.ธนเดช เพิ่มพูล สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกสาขา Information Science ที่ปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผนแม่บท IT วางกลยุทธ์เกี่ยวกับ IT

ด้วยความสามารถในการจัดการกระบวนการซับซ้อนที่เกิดจากการใช้งานหลายโปรแกรมร่วมกัน BPM จึงเป็นที่นิยมใช้กับกระบวนการจำนอง กระบวนการเรียกร้องค่าสินไหม และกระบวนการอื่นๆ ภายในองค์กร โปรแกรมกระบวนการการจัดการทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพนั้นช่วยรวมระบบโปรแกรมที่กระจัดกระจายเข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้เกิดการดำเนินการที่ราบรื่นไร้รอยต่อ ผู้บริหารสามารถติดตามทุกกิจกรรมทางธุรกิจที่เกิดขึ้น รายงานกระแสงานได้โดยอัตโนมัติ และเสริมสร้างความสามารถในการตรวจติดตามที่เป็นไปตามข้อกำหนดของ Alfresco BPM และกฎระเบียบข้อบังคับที่เคร่งครัดอื่นๆ

นอกจากนี้ระบบ BPM ยังให้ผู้บริหารสามารถติดตามผลิตภาพของพนักงานในองค์กรและรายงานระบบสินค้าคงคลังได้อีกด้วย ผู้ค้าที่รู้รอบด้านและเล็งเห็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละธุรกิจจะสามารถบริหารงานเบื้องหลังได้ด้วยทักษะเหล่านี้ การจัดการกระบวนการทางธุรกิจจะสะดวกง่ายดาย ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมใหม่ๆ จึงทำงานได้อย่างสบายใจกว่าสิทธิประโยชน์จากการใช้งานระบบการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ

กระบวนการทำงาน (Business Process) คือ เป็นกิจกรรมหรืองานที่ต้องทำตามขั้นตอน โดยเป็นชุดของขั้นตอนหรือกิจกรรมที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ของธุรกิจหรือนโยบาย ซึ่งโดยปกติแล้วการจัดโครงสร้างองค์กรจะกำหนดบทบาทหน้าที่และความสัมพันธ์ระหว่างขั้นตอนหรือกิจกรรมไว้อยู่แล้วกระบวนการทำงานสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ

1.Management processes เป็นกระบวนการทำงานในการกำกับดูแลการทำงานของระบบ โดยจะรวม Corporate Governance และ Strategic Management เอาไว้

2.Operational processes เป็นกระบวนการทำงานที่ประกอบขึ้นเป็นธุรกิจหลัก เช่น การจัดซื้อ การผลิต การโฆษณา การตลาดและงานขาย

3.Supporting processes เป็นกระบวนการทำงานที่สนับสนุนกระบวนการหลักของธุรกิจ เช่น Accounting, Recruitment, Call center, Technical support

หลังจากพอเข้าใจกระบวนการงาน เรามาดูคำว่า การนิยาม กระบวนการงาน Process Definition คือ เป็นการแสดงกระบวนการของธุรกิจ ในรูปแบบที่สนับสนุนการจัดการแบบอัตโนมัติ อย่างเช่น การสร้างแบบจำลองหรือกำหนดกฎเกณฑ์โดยระบบบริหารจัดการ workflow โดย Process Definition จะประกอบไปด้วยเครือข่ายของกิจกรรมและความสัมพันธ์ของกิจกรรม BPM หมายความว่า หลักการของการพัฒนา การดำเนินงาน การวัดประสิทธิภาพ และจำลองกระบวนการทางธุรกิจ (Business Processes) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทางธุรกิจเหล่านั้นอย่างต่อเนื่อง end-to-end ตั้งแต่ต้นกระบวนการถึงสิ้นสุดกระบวนการ

รวมถึงวิธีการของการพัฒนากระบวนการ และเครื่องมือที่ใช้สำหรับพัฒนากระบวนการ เช่น การเก็บข้อมูลของกระบวนการทำงาน รวมทั้งการการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ และเครื่องมือในการวิเคราะห์กระบวนการ (BPA-business process analysis) การสร้างแบบจำลอง และการวิเคราะห์ BPM suites (BPMS) สำหรับกระบวนการแบบอัตโนมัติ

ประโยชน์ของการทำ BPM นั้น ทำให้มีมาตรฐานของกระบวนการ/วิธีการ บอกว่ามีความต้องการทางธุรกิจอย่างไร (Business Requirement) และเมื่อต้องการพัฒนากระบวนการทำงานทางธุรกิจ จะสามารถนำระบบ IT พัฒนาซอฟต์แวร์หรือระบบให้สอดคล้องกับ กระบวนการทำงานนั้นช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เพิ่มคุณภาพ และลดการผิดพลาดของกระบวนการ ลดค่าใช้จ่ายเวลาในการฝึกอบรมลดจำนวนของการร้องขอการสนับสนุนการทำงานลดจำนวนการร้องเรียนจากลูกค้า

สรุป
ในปัจจุบันมีหลายบริษัทในประเทศไทยให้ความสนใจกับการจัดการกระบวนการทำงานภายในองค์กร เพิ่มมากขึ้น หรือที่เรียกว่าการทำ Business Process Management (BPM) โดยการทำ BPM เป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงกระบวนการทำงานในแต่ละธุรกิจ เพื่อให้มีความโปร่งใส และเกิดความรวดเร็วในการทำงาน ทั้งนี้การจัดการกระบวนการทำงานภายในองค์กร จะส่งผลต่อต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ประสิทธิภาพของการทำงาน/บริการ และส่งผลโดยตรงต่อรายได้ที่เกิดจากต้นทุนที่ลดลง และประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้นนั่นเอง

โดยทั่วไป BPM หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในองค์กร เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็น สินค้า/บริการ ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ทั้งลูกค้าภายใน และภายนอกองค์กร โดยลูกค้าภายในองค์กรคือ พนักงานในแผนกต่างๆ ที่ต้องทำงานร่วมกันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ส่วนลูกค้าภายนอกองค์กรคือ บริษัท/บุคคล ที่องค์กรจำเป็นต้องติดต่อประสานงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ขาย สินค้า/บริการ (Supplier) และลูกค้าที่ซื้อสินค้า/บริการ (Buyer) เกิดเป็น Value Chain เชื่อมต่อกันของสายธุรกิจ จากการพัฒนากระบวนการธุรกิจภายในองค์กรโปรดติดตามความเข้มสำหรับการจัดการกระบวนการทางธุรกิจในเล่มต่อไปครับ

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.