www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • 3 เรื่องด่วนที่ CIO ต้องจัดการ รับมือ COVID-19 การ์ทเนอร์แนะ 3 เรื่องด่วน CIO เร่งจัดการรับมือสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ชี้ต้องมีแผนและการเตรียมตัวที่ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจทั้งหมดและพร้อมนำมาใช้ทันที...
  • Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 “Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 ภายใต้การเกิดขึ้นของ People-Centric Smart Space ตัวกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคม และการดำเนินการทั้งหมดขององค์กร”...
  • Cyber security 2020 “CIO World&Business ได้รวบรวม การคาดการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในปี 2563 จาก ผู้ให้บริการระบบการรักษาความปลอดภัยหลายๆ ราย ทั้งจาก พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์, ฟอร์ติเน็ต และ เทรนด์ไมโคร ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อผู้บริหารในสายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง C-Level ในสายงานอื่นๆ ทุกคน”...
  • CIO คือ ผู้นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต “ผลการศึกษาฉบับล่าสุดชี้ให้เห็นว่าซีไอโอจะเป็นบุคคลสำคัญในการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต และความสามารถของซีไอโอในการควบคุมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้าง ขับเคลื่อน จัดการ เชื่อมต่อและปกป้อง คือ ปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจ”...
  • ‘DES’ BIG MISSION DIGITIZING THAI ECONOMY เดินหน้าประเทศไทย สู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล วิสัยทัศน์ 15 คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่ดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม...

BU ขานรับ Digital Economy ปรับใช้ ต้อง รู้ทัน

BU ขานรับ Digital Economy ปรับใช้ ต้อง รู้ทัน
September 30
11:25 2015

“Digital Economy คือ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยการนำเอาเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตมวลรวมของประเทศให้ทันกับโลกในยุคปัจจุบัน ตั้งแต่การสร้างความรู้ และ นำเอาไปปรับใช้ให้ตรงเป้าหมาย ผ่านทางนวัตกรรม และกระบวนการความคิด”

เรื่องของ เศรษฐกิจ ดิจิทัล นั่น เป็นเรื่องของอาศัยประบวนการวงแผน และกลยุทธ์ในการดำเนินงานที่ชัดเจน โดยเริ่มตั้งแต่รากฐานที่สำคัญที่สุดคือ กระบวนการทางการ พัฒนาความรู้ การสร้างความตระหนักด้านการใช้เทคโนโลยี Digital ให้เกิดความเข้าใจ ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เริ่มต้นจากสถานศึกษาที่ต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการเรียนการสอนให้แก่ นิสิตนักศึกษาที่เรียนอยู่ในแต่ล่ะสถาบันการศึกษาที่ให้เป็นบุคลากรที่มีความสามารถทางด้านไอทีให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีในปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมุ่งสู่การเป็น “e-University” ด้วย Strategic+Action

2ผศ.สมจิตต์ ลิขิตถาวร รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้เปิดเผยกับทาง นิตยสาร CIOWORLD&BUSINESS ว่า ในฐานะที่เราเป็นสถาบันอุดมศึกษา ย่อมต้องให้ความสำคัญกับ “เรื่องเศรษฐกิจดิจิทัล” ในลำดับต้นๆ ดังจะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพได้โฟกัสในเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ซึ่งเราได้ตั้งเป้าหมายว่า มหาวิทยาลัยกรุงเทพมุ่งสู่การเป็น “e-University” จึงได้จัดทำแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อผลักดันเป้าหมายด้าน ICT ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุผลตามแผน โดยพิจารณาวางกระบวน การทำงาน (Process/Sub Process) ที่จะช่วยพัฒนาการเรียนการสอนให้ทันสมัย สนับสนุนงานวิจัยให้เข้มแข็งและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่ดี มีนวัตกรรมการให้บริการที่เป็นเลิศ
สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี

เพื่อรองรับแผนดังกล่าว ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้วางระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้ธุรกรรมออนไลน์ สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ติดตั้ง Wireless Campus ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งสองวิทยาเขต และภายในห้องเรียน ได้นำ Cloud Infrastructure Service มาประยุกต์ใช้กับการบริการด้านต่างๆ สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เช่น True/AIS เพื่อให้บริการระบบ Wi-Fi ที่มีการติดตั้ง Firewall และ IPS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายอีกด้วย

3นอกจากนี้ยังได้จัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP: Business Continuity Plan) โดยจัดทำ DR-Site ซึ่งเป็นกระบวนการนำเว็บไซต์สำรองมาทำงานแทนกรณีเกิดปัญหากับเว็บไซต์หลัก มีแผนกู้ระบบสารสนเทศ (Contingency Plan) และมีการซักซ้อมแผนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับปัญหาที่มีผลกระทบกับระบบสารสนเทศ และการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ขณะที่ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ได้มีการจัดทำระบบสารสนเทศที่สามารถให้บริการออนไลน์ครอบคลุมทั้งในส่วนของการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ โดยตั้งแต่ระบบรับสมัครนักศึกษา จวบจนสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิต นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพยังได้พัฒนาระบบงานให้อยู่ในรูปของ e-Workflow เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และลดขั้นตอนการทำงาน เช่น ระบบจองยานพาหนะ ระบบจัดเลี้ยง จองห้องเรียน/ห้องประชุม จองโสตทัศนูปกรณ์ ฯลฯ มีการส่งเสริมทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยให้จัดเก็บเอกสารในรูปของ e-Document/ e-Book อีกด้วย และล่าสุดได้มีการนำโปรแกรมประยุกต์มาใช้เพื่อการเรียนการสอนที่สร้างสรรค์และการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ โดยสนับสนุนการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์ (Creative Teaching) ด้วย Google Apps for Education และโครงการ Smart Classroom เพื่อช่วยให้อาจารย์ และนักศึกษาได้สัมผัสกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบใหม่ผ่านเทคโนโลยีล้ำสมัย โดยได้พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยเทคโนโลยีที่เอื้อให้นักศึกษามีส่วนร่วมมากขึ้น

4โดยผ่านอุปกรณ์ไร้สาย มีการสนับสนุนอาจารย์ให้นำระบบจัดการการเรียนรู้ (LMS: Learning Management System) มาใช้ในการเรียนการสอนและส่งเสริมการผลิตเอกสารและตำราของอาจารย์ในรูปของ e-Pub และ e-Book นอกจากนี้ ยังมีการดำเนินการสนับสนุนทรัพยากรสารสนเทศสำหรับนักวิจัย เพื่อเพิ่มจำนวนการตีพิมพ์วารสารในระดับชาติและนานาชาติให้มากยิ่งขึ้น โดยสนับสนุนการจัดทำระบบห้องสมุดใหม่ (ALEPH) ที่มีฐานข้อมูลที่เป็นมาตรฐานสากลและสืบค้นง่ายในรูปแบบ Single Search มีระบบ D-Space เพื่อจัดการคลังเอกสารดิจิตอล ซึ่งมีความสามารถในการจัดเก็บผลงานวิจัยและผลงานวิชาการอื่นๆ อย่างเป็นระบบ และยังสนับสนุนระบบสารสนเทศเพื่อการติดต่อสื่อสารหรือการเรียนการสอนทางไกลกับสถาบันต่างประเทศด้วยระบบ Video Conference สนับสนุนบทเรียนออนไลน์ “Tell Me More” เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษด้วยตนเองให้กับนักศึกษา และบุคลากร รวมถึงซอฟต์แวร์อื่นๆ เพื่อการเรียนการสอนเฉพาะทาง เช่น Fidelio ระบบบริหารจัดการโรงแรม ฯลฯ อีกทั้งยังสร้างความร่วมมือกับตัวแทน Google Thailand เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ด้วย Google Apps for Eduaction นอกจากนี้ มีการสนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาการผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนี้เพื่อให้รักษาอันดับ (Ranking) ใน Webometrics อีกด้วย
แนวคิดในการทำงานคือ “การลงทุน” อย่างสอดคล้อง

มหาวิทยาลัยกรุงเทพนั้นมีแนวคิด หรือการบริหารเพื่อรองรับกับเศรษฐกิจดิจิทัล มานานแล้ว เพราะเราได้ให้ความสำคัญมาตั้งแต่ต้น เราทำงานอย่างมีพลวัต (Dynamics) ไม่หยุดนิ่งพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง มีการติดตาม และศึกษาแนวโน้มของ ICT อยู่ตลอดเวลา ทั้งอดีต ปัจจุบันและอนาคต เพียงแต่ต้องเร่ง Speed ผลักดันสู่การเปลี่ยนแปลงให้รวดเร็วขึ้น ผลักดันงบประมาณเพื่อการลงทุนใน ICT ที่สอดรับกับแผนกลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีการพิจารณาด้วยความรอบคอบในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ที่ทันสมัย โดยที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพมีการเตรียม “บุคลากร” ให้พร้อมไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำปรึกษาด้านไอที นักวิเคราะห์ระบบ นักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นักปฏิบัติ และช่างเทคนิคที่มีคุณภาพ ซึ่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพเชื่อมั่นว่า เมื่องบประมาณพร้อม อุปกรณ์ทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์พร้อม คนพร้อม มีกระบวนการทำงานที่ชัดเจนย่อมนำมาซึ่งการบริหารจัดการที่ดี
ผู้นำความเปลี่ยนแปลงขององค์กรต้อง “ชัดเจน”

ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องนามธรรม ไม่สามารถกำหนดตายตัวว่า เป็นว่าจะเป็นแบบใด แต่ขึ้นอยู่กับปัจเจกบุคคล และสถานการณ์ แต่ต้องมีวิสัยทัศน์ สามารถกำหนดวิสัยทัศน์ด้านไอทีที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ของสถาบัน และสามารถสื่อสารเพื่อให้บุคลากรไอทีและบุคลากรในสถาบันโดยรวมเข้าใจ และยินดีให้ความร่วมมือ โดยต้องทำงานเชิงรุกตามหลัก PDCA (Plan-Do-Check-Act) ตัดสินใจเป็นทีม และรับฟังอย่างมีประสิทธิผล เพื่อให้ได้นวัตกรรม หรือแนวคิดใหม่ๆ รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของของบุคลากร ซึ่งที่ผ่านมาทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้มีการเชิญวิทยากรอบรมเฉพาะทาง หรือส่งบุคลากรไปอบรมภายนอกสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ได้นำแนวทางการบริการสมัยใหม่มาช่วยสร้างกระบวนการทำงาน (Work Process) ที่สั้น กระชับ คล่องตัว และมีพลวัต (Dynamic) อีกทั้งมีการเพิ่มบริการที่เป็น e-Service ให้มากยิ่งขึ้น ตลอดทั้งปีจะมีการประเมินผลงานตามความสามารถอีกด้วย

แต่อย่างไรก็ตามคงต้องยอมรับว่าปัญหา ณ ขณะนี้คงหนีไม่พ้นเรื่องขาดแคลนบุคลากร เนื่องจากเราพัฒนาระบบในรูปแบบ In-house จำเป็นต้องมีบุคลากรด้านไอทีที่เข้มแข็ง ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าทีม นักวิเคราะห์ระบบโปรแกรมเมอร์ ช่างเทคนิค หรือผู้เชี่ยวชาญด้านไอที คนของเรามักจะถูกบริษัทหรือองค์กรภายนอกดึงตัวไปด้วยการให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ามาก ครั้นเมื่อเรารับคนใหม่ก็ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้พอสมควร Learning Curve ก็ประมาณ 1-2 ปี ซึ่งทำให้เราเสียเวลามาก และมีผลให้งานอาจต้องล่าช้าไปบ้าง

หากมองการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยในภาพรวมยังเป็นอุปสรรค เพราะยังมองไม่เห็นแผนงานที่ชัดเจนของรัฐบาล เพียงแค่รัฐบาลประกาศให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจดิจิทัล จะทำอย่างไรเพื่อบรรลุผล ยังขาดทั้งแผนกลยุทธ์ และแผนการดำเนินการในระยะสั้น ระยะยาว ขาดการประสานงานของหน่วยงานภาครัฐที่จำเป็นต้องขับเคลื่อนประสานให้เป็นหนึ่งเดียว ต่างคนต่างทำ จึงไม่เกิดผล ต่างคนต่างใช้งบซื้ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ งบกระจัดกระจายและซ้ำซ้อน จึงมองเห็นว่าน่าจะมีกรรมการชุดหนึ่ง เพื่อวางแผนและกำหนดทิศทาง ผลักดันและติดตามให้เกิดการผสานเชื่อมโยง (Integration) เป็นหนึ่งเดียว ซึ่งหากสามารถกำหนดแนวทางชัดเจนที่จะเดินไปข้างหน้าอย่างมีเป้าหมาย ย่อมน่าจะเห็นการวางแผนเพื่อให้ประเทศก้าวสู่การพัฒนา “เศรษฐกิจดิจิทัล” ของประเทศไทยได้ดีขึ้น

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com