www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • ITEL เตรียมพร้อมสู่โลกยุคดิจิทัล 4.0 ITEL หรือ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ชูยุทธศาสตร์เจ้าถนนไฟเบอร์ออฟติก โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้โครงข่าย “Interlink Fiber Optic” เป็นโครงข่ายที่มีความรวดเร็วและเสถียรที่สุดในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และสามารถรองรับการให้บริการรูปแบบใหม่ๆ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี...
  • Balkanization: Security Should Not Be in Isolation แคสเปอร์สกี้ แลป ประกาศภัยอันตรายจากแนวคิด Balkanization หรือ การรักษาความปลอดภัยที่ขาดความร่วมมือ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจำเป็นต้องร่วมมือกัน การแยกตัวโดดเดี่ยวขาดความร่วมมือจะไม่สามารถเป็นเกราะป้องกันภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตได้...
  • ทีโอที โชว์โครงข่ายพื้นฐานโทรคมล้ำสมัย ใหญ่สุดของประเทศรองรับ BIG DATA-IoT บมจ.ทีโอที ร่วมมหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลยิ่งใหญ่ ภายใต้คอนเซปต์ “TOT : Lively Network โครงข่ายมีชีวิต โครงข่าย ทีโอที” ในงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ “ Digital Thailand Big Bang 2018”...
  • ความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กสทช.และ ITU ผศ. ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลภายในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ระหว่างสำนักงาน กสทช. และ ITU...
  • HPE is now qualified OEM for Intel FPGAs HPE ProLiant Server เตรียม Support “Intel® Arria® 10 GX FPGAs” สำหรับเหล่า programmer/developer ที่ต้องการHardware ที่แตกต่างจากปัจจุบันที่ใช้อยู่ โดยในเบื้องต้นจะสามารถใช้บน DL360/DL380 Gen10 ช่วงประมาณเดือนธันวาคมนี้...

กทปส.สร้างความเท่าเทียมการได้รับข่าวสารชนเผ่าให้ทุนสนับสนุน สวท. เชียงใหม่ พัฒนาเครื่องส่งวิทยุ AM

กทปส.สร้างความเท่าเทียมการได้รับข่าวสารชนเผ่าให้ทุนสนับสนุน สวท. เชียงใหม่ พัฒนาเครื่องส่งวิทยุ AM
June 21
12:58 2018

“กทปส. เดินเครื่องหนุนการพัฒนาเครื่องส่งวิทยุฯภาคภาษาชนเผ่าลดความเหลื่อมล้ำการรับข่าวสาร ให้ทุนสนับสนุนเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงเครื่องใหม่ที่กำลังส่งสูง สวท. เชียงใหม่”

กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ กทปส.มอบทุนพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ หรือสวท. เชียงใหม่ ผ่านโครงการพัฒนาการสื่อสารการส่งกระจายเสียงวิทยุภาคภาษาชนเผ่า 7 ชนเผ่าเพื่อให้ประชาชนที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ของประเทศไทยทั้ง 7 ชนเผ่าและอีก 2 ชนเผ่า ซึ่งมีประชากรรวมกว่า 1ล้านคน ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายขอบห่างไกลจากตัวเมืองให้ได้รับบริการด้านการกระจายเสียงเพื่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องจากภาครัฐ

HPE1 662x190

เพิ่มความสามารถในการเข้าถึงการบริการสาธารณะของรัฐขั้นพื้นฐานรวมถึงการลดปัญหาทางสังคมทั้งทางด้านยาเสพติดและกระบวนการค้ามนุษย์ตลอดจนการรักษาวัฒนธรรมและเผยแพร่วิถีชีวิตชุนชนของกลุ่มชนเผ่าหวังนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการติดต่อสื่อสารและเพิ่มความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อของกลุ่มชาติพันธุ์อย่างยั่งยืน

นิพนธ์ จงวิชิต รักษาการผู้จัดการกองทุนวิจัยและพัฒนาฯเปิดเผยว่า “ในปลายปี 2560 ที่ผ่านมา กทปส.ได้ให้ทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาการสื่อสารการส่งกระจายเสียงวิทยุภาคภาษาชนเผ่า 7 ชนเผ่า ในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ดำเนินงานโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ที่เผยแพร่ผ่านทางระบบ A.M.1476 กิโลเฮิรตซ์ภาคภาษาชนเผ่า”

“โครงการดังกล่าวเป็นการให้ทุนสนับสนุนพัฒนาเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงเครื่องใหม่ที่กำลังส่งสูง ทดแทนเครื่องเก่าที่ใช้งานมาอย่างยาวนานถึง 40 ปี และสนับสนุนการดำเนินงานในส่วนอื่นๆ ของสวท. เชียงใหม่ และกทปส. ซึ่งจะทำให้การรับฟังข้อมูลข่าวสารของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ทั้ง 9 ชนเผ่า ส่วนใหญ่อยู่ในฐานะผู้อพยพคนชายขอบหรือคนต่างด้าวที่ด้อยโอกาสและไม่รู้ภาษาไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”

“รวมถึงการสร้างโอกาสให้ได้รับข้อมูลข่าวสารได้ทั่วถึงเป็นไปอย่างถูกต้องและเสมอภาคขณะเดียวกันยังได้รับฟังความคิดเห็นที่สะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ปัญหา ความต้องการและข้อจำกัดที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณะด้านต่างๆ เพื่อให้พี่น้องชนเผ่าได้รับการปกป้องและคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานตามประเพณีการปกครองประเทศไทย”

P10
P6
P14

สำหรับโครงการพัฒนาการสื่อสารการส่งกระจายเสียงวิทยุภาคภาษาชนเผ่า ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย เป็นโครงการที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ภายใต้ 4 กิจกรรม

ทั้งการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มทักษะการผลิตรายการวิทยุภาคภาษาชนเผ่าให้กับผู้จัดรายการและเครือข่าย 9 กลุ่มชาติพันธุ์ การพัฒนาระบบการส่งกระจายเสียงเพื่อให้พี่น้องชนเผ่าได้รับการบริการที่คลอบคลุมทุกพื้นที่ทั้งทางระบบออนไลน์และระบบ A.M.1476 รวมทั้งการพัฒนาประสิทธิภาพของช่องทางการสื่อสารให้ทั่วถึงและยั่งยืนต่อไป

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BannerWeb_CIOworld_1

Like Us On Facebook

Categories

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com