www.cioworldmagazine.com

 Breaking News

ม.แม่ฟ้าหลวง โชว์โครงการต้นแบบ e-School ความสำเร็จจากทุน กทปส.

ม.แม่ฟ้าหลวง โชว์โครงการต้นแบบ e-School ความสำเร็จจากทุน กทปส.
January 28
16:51 2020

กทปส. ลงพื้นที่ติดตามความสำเร็จทุน ม.แม่ฟ้าหลวง หลังจบโครงการ พบการต่อยอดใช้งานโครงการต้นแบบ Digital Administration เกิดโรงเรียนต้นแบบ e-School นับร้อยโรงเรียนในพื้นที่เชียงราย และพัฒนาการเรียนการสอนด้วย Digital Tools ตอบโจทย์ตามตัวชี้วัด

กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ กทปส. นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

เพื่อติดตามความสำเร็จและผลสัมฤทธิ์ของ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ชนบทด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อยกระดับการเรียนการสอนและการบริหารจัดการสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพโดยรวมของการบริหารโรงเรียนในชนบท หนึ่งในโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยจาก กทปส. ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาต้นแบบ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเพิ่มขีดความสามารถและลดความเหลื่อมล้ำในการเรียนการสอนในพื้นที่ชนบท

นิพนธ์ จงวิชิต รักษาการผู้อำนวยการ กทปส. กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

นิพนธ์ จงวิชิต รักษาการผู้อำนวยการกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ กล่าวว่า “กทปส. เล็งเห็นความสำคัญของการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล จึงเป็นที่มาของการมอบทุนเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ชนบทด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อยกระดับการเรียนการสอนและการบริหารจัดการสถานศึกษาขึ้น”

“โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ ดังกล่าว เป็นโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก กทปส. เพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลในชนบทด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ให้แก่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ในปีพ.ศ. 2558 โดยมี ผศ.นอ.ดร.ธงชัย อยู่ญาติวงศ์ อาจารย์ประจำ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นหัวหน้าโครงการ ด้วยงบประมาณ 7.27 ล้านบาท”

“โครงการของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความแตกต่างจากโปรแกรมบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพัฒนาขึ้น เพราะมีการเก็บข้อมูลจากความต้องการอย่างแท้จริง ของบุคลากรในโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ใช้งานจริง จึงคาดว่าจะสามารถตอบความต้องการของปลายทางได้ตรงประเด็นมากกว่า จึงพิจารณามอบทุนวิจัยให้” นิพนธ์ กล่าว

ผศ.นอ.ดร.ธงชัย ในฐานะหัวหน้าโครงการ อธิบายว่า “มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโดยสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแนวคิดที่จะขยายผลต่อยอดจากการจัดทำโครงการต้นแบบศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาชนบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9”

“จึงได้จัดทำแผนงานวิจัยและของบประมาณจาก กทปส. ภายใต้ชื่อ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ชนบทด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อยกระดับการเรียนการสอนและการบริหารจัดการสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพโดยรวมของการบริหารโรงเรียนในชนบท เป็นการจัดทำต้นแบบการปฏิรูปการเรียนการสอน และการบริหารจัดการของโรงเรียนในชนบทด้วย Digital Technology (e-School)”

โดยตั้งวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการไว้ 3 ประการ ประกอบด้วย

1. วิจัยพัฒนาระบบ Digital Administration (e-School) สำหรับงานบริหารจัดการหลักของโรงเรียน ประกอบด้วย ระบบ e-Office (ระบบงานสารบรรณ) ระบบ e-Money (ระบบงานการเงินและบัญชี) ระบบ e-Material (ระบบงานพัสดุ) ระบบ e-Folio (ระบบงานประวัติและผลงานบุคคล) ระบบ e-Student (ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกิจกรรมนักเรียน) และ ระบบ e-Executive (ระบบการติดตามงานสำหรับผู้บริหาร)

2. พัฒนาโรงเรียนต้นแบบ e-School ในการใช้ระบบ Digital Administration และการใช้ Digital Tool ในการเรียนการสอน เพื่อให้เป็นต้นแบบในการขยายผลสู่โรงเรียนต่างๆ ที่สนใจทั่วประเทศ

3. ส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้และทักษะด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และพัฒนาให้เกิดเป็นชุมชนดิจิทัลแห่งการเรียนรู้ (Digital Learning Community of Practice)

เม็งรายมหาราชวิทยาคม กับความสำเร็จงานวิจัย Digital Administration

ผู้บริหารจาก กทปส. และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้นำคณะสื่อมวลชนไปที่โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม อำเภอเมือง จ.เชียงราย เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจัดการศึกษาแบบสหศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย

ผศ.นอ.ดร.ธงชัย อยู่ญาติวงศ์ อาจารย์ประจำ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

คณะฯ ได้เข้าเยี่ยมชมเพื่อดูผลการจากใช้งานระบบต้นแบบ Digital Administration จริง โดย ผศ.นอ.ดร.ธงชัย หัวหน้าโครงการวิจัย กล่าวรายงานว่า “ปัจจุบันโครงการได้วิจัยพัฒนาระบบ Digital Administration เสร็จสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของโครงการ ประกอบด้วย ระบบ System Administration (ระบบงานผู้ดูแลระบบ)”

“ระบบ e-Office (ระบบงานสารบรรณ) ระบบ e-Money (ระบบงานการเงินและบัญชี) ระบบ e-Material (ระบบงานพัสดุ) ระบบ e-Folio (ระบบงานประวัติและผลงานบุคคล) ระบบ e-Student (ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกิจกรรมนักเรียน) และ ระบบ e-Executive (ระบบการติดตามงานสำหรับผู้บริหาร)”

ประยูร ชาติชำนาญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม กล่าวว่า “โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม เป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมในการใช้งานระบบต้นแบบดังกล่าว ทั้งบุคลากร และระบบโครงสร้างพื้นฐานรองรับ ได้มีการประยุกต์ใช้โมดูลต่างๆ ในระบบต้นแบบ Digital Administration ครบถ้วน สามารถเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโรงเรียน สร้างความสะดวกให้กับบุคลากร ครู อาจารย์ รวมถึงฝ่ายบริหาร ในการวางแผน วิเคราะห์ ติดตามตรวจสอบการใช้งานประมาณ การอนุมัติโครงการต่างๆ รวมถึงการใช้ประโยชน์เพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกิจกรรมนักเรียน”

“นอกจากนั้นยังทำหน้าที่ศูนย์กลาง ให้กับโรงเรียนอื่นๆ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 20 โรงเรียน ที่ได้มีการนำระบบไปใช้งานทุกโรงเรียน โดยเลือกใช้โมดูลพร้อมใช้งานตามลำดับ และมีโรงเรียนอื่นๆ นอกโครงการได้ขอนำระบบดังกล่าวไปใช้งานกว่า 100 โรงเรียนในหลายพื้นที่ของประเทศ” ผู้บริหารกล่าว

โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม กับความสำเร็จงานวิจัยต้นแบบ Digital Administration

ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ พัฒนาการเรียนการสอนด้วย Digital Tools

จากนั้น คณะ กทปส. เดินทางมาที่ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อำเภอเมือง จ.เชียงราย เพื่อชมการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ Digital Technology (Digital Tools) ที่ทางโครงการวิจัยได้นำ Digital Tools สมัยใหม่ที่เป็น Freeware มาอบรมการใช้งานให้กับคุณครู สำหรับการนำไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนการเตรียมการสอน การสอน การประเมินผล และการสื่อสารกับนักเรียน

พิมพ์ ค้ากำยาน ครูโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ หนึ่งในครูแกนนำที่เข้าอบรมกับโครงการพัฒนาทักษะการใช้ Digital Tools

“ปัจจุบันโครงการได้บรรลุเป้าหมายในการสร้างครูแกนนำจำนวนกว่า 100 คน จากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 20 โรงเรียน ในการพัฒนาทักษะการใช้ Digital Tools ใหม่ๆ ที่เหมาะสม และเทคนิคการนำไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดการเรียนการสอนทีมีสัมฤทธิผล โดยโครงการได้ส่งเสริมให้เกิดเป็น Digital Learning Community of Practice จากครูแกนนำกลุ่มนี้ เพื่อการแบ่งปันความรู้ และการร่วนกันพัฒนาการเรียนการสอน” ผศ.นอ.ดร.ธงชัย กล่าว

พิมพ์ ค้ากำยาน ครูโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ หนึ่งในครูแกนนำที่เข้าอบรมกับโครงการกล่าวว่า “การใช้ Digital Tools จะสามารถช่วยในเรื่องการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้สามารถสื่อสารกับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งส่งผลโดยตรงกับการเอาใจใส่ในบทเรียนมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด มีพื้นที่เก็บผลงานนักเรียน แถมยังสามารถบริหารชั้นเรียน การติดตามความประพฤติ วัดและประเมินผล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

ขณะที่ อัศวิน ธะนะปัด ครูแกนนำในกลุ่มการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อธิบายว่า ตนได้ใช้ Digital Tools เพื่อผลิตสื่อการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ สิ่งที่เกิดขึ้นคือ สามารสร้างแรงจูงใจในการเรียนให้เกิดได้ดีกว่าการใช้สื่อดั้งเดิม และที่สำคัญเกิดองค์ความรู้ที่ยั่งยืน ติดตัวเด็กนักเรียนได้นานกว่า เพราะสื่อดิจิทัลทำให้เห็นภาพได้ดีกว่า ในมุมของครูนั้น แม้สื่อดิจิทัลจะต้องใช้เวลาเตรียมนานและยากกว่า แต่ได้ผลกับตัวนักเรียนดีกว่า”

ความคุ้มค่าของงบประมาณ 7 ล้าน

นิพนธ์ จงวิชิต กล่าวในตอนท้ายว่า “สำหรับความคุ้มค่าของงบประมาณนั้น อยู่บนหลักการและการประเมินตอนที่พิจารณาให้ทุน เราใช้หลักการสนับสนุนงานวิจัยโดยคนในพื้นที่ เพื่อประโยชน์ของคนในพื้นที่ เพื่อแก้ปัญหาระบบการบริหารจัดการหลังบ้านของโรงเรียน จากงบประมาณที่ขอมาประมาณ 7 ล้านบาท สำหรับทำงานต้นแบบ 20 โรงเรียน

“ข้อเท็จจริงนั้น สามารถทำงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ และใช้เงินได้ต่ำกว่างบประมาณ คือราว 6 ล้านเศษ และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการขยายจากเมื่อตอนแรกคือ 20 โรงเรียน ไปสู่ร้อยกว่าโรงเรียน”

พร้อมคุยสพฐ.วางแนวทางต่อยอด

“สิ่งที่กองทุนคิดต่อไปคือ วันนี้เราเห็นข้อจำกัดในเรื่องการขยายผลแต่ยังติดที่ปัญหาระบบเซิร์ฟเวอร์ ผมแจ้งผู้วิจัยว่ากทปส. พร้อมเปิดโอกาสในการขยายผลทำวิจัยต่อเนื่องและพร้อมพิจารณางานที่เป็นงานวิจัยเป็นสิ่งที่กทปส.เห็นความสำคัญ”

“จริงๆ แล้ว กทปส. จะให้ทุนไปตลอดไม่ได้ สามารถให้ทุนได้แค่งานวิจัย โครงการในลักษณะนี้จะต้องได้รับการผลักดันโดย สพฐ. ซึ่งถ้าสพฐ.เห็นว่าโครงการในลักษณะนี้เป็นประโยชน์ มีซอฟต์แวร์ที่พร้อมอยู่แล้ว การขยายผลเพียงแค่ขยายเซิร์ฟเวอร์ กับเรื่องของการฝึกอบรม สพฐ.ควรจะทดลองนำร่อง หรือขยายผลอย่างจริงจังโดยอาศัยงบประมาณของรัฐบาล นี่เป็นสิ่งที่เราต้องหารือร่วมกันต่อไป” นิพนธ์ กล่าวปิดท้าย

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.