www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • 3 เรื่องด่วนที่ CIO ต้องจัดการ รับมือ COVID-19 การ์ทเนอร์แนะ 3 เรื่องด่วน CIO เร่งจัดการรับมือสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ชี้ต้องมีแผนและการเตรียมตัวที่ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจทั้งหมดและพร้อมนำมาใช้ทันที...
  • Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 “Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 ภายใต้การเกิดขึ้นของ People-Centric Smart Space ตัวกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคม และการดำเนินการทั้งหมดขององค์กร”...
  • Cyber security 2020 “CIO World&Business ได้รวบรวม การคาดการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในปี 2563 จาก ผู้ให้บริการระบบการรักษาความปลอดภัยหลายๆ ราย ทั้งจาก พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์, ฟอร์ติเน็ต และ เทรนด์ไมโคร ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อผู้บริหารในสายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง C-Level ในสายงานอื่นๆ ทุกคน”...
  • CIO คือ ผู้นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต “ผลการศึกษาฉบับล่าสุดชี้ให้เห็นว่าซีไอโอจะเป็นบุคคลสำคัญในการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต และความสามารถของซีไอโอในการควบคุมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้าง ขับเคลื่อน จัดการ เชื่อมต่อและปกป้อง คือ ปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจ”...
  • ‘DES’ BIG MISSION DIGITIZING THAI ECONOMY เดินหน้าประเทศไทย สู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล วิสัยทัศน์ 15 คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่ดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม...

ตัวอย่างความร่วมมือแบบ PPP เพื่อการวิจัย พัฒนา AI และ Big Data

ตัวอย่างความร่วมมือแบบ PPP เพื่อการวิจัย พัฒนา AI และ Big Data
May 15
16:57 2019

“ขอชื่นชม และยกตัวอย่างความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนอย่าง HPE กับสถาบันการศึกษาอย่าง สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม ม.พระจอมเกล้าธนบุรีในการช่วยกันวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูงด้าน AI และ Big Data สร้างสิ่งที่มีคุณค่าให้แก่ประเทศในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0”

ผู้เขียนได้มีโอกาสไปร่วมงานพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการโครงการสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI)และบิ๊กดาต้า (Big Data)เพื่องานวิจัยเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) เมื่อเมษายนที่ผ่านมา ณ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีหรือฟีโบ้ (FIBO)

ทำให้ได้รับทราบถึงความร่วมมือที่น่าชื่นชมระหว่างภาคเอกชนซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีระดับสากล กับมหาวิทยาลัยที่ผลิตบุคคลากรที่มารับใช้วงการเทคโนโลยี ได้เห็นถึงการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูงด้าน AI และ Big Data ของคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยที่มุ่งสร้างสิ่งที่มีคุณค่าให้แก่ประเทศในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0

อภิสิทธิ์โดย รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ผู้ก่อตั้งฟีโบ้และผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านพัฒนาการศึกษา บุคลากรและเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษตะวันออก ได้กล่าวถึงความสำคัญในการเสนอรัฐบาลนำเรื่อง AI และBig Dataให้เป็นวาระแห่งชาติเพื่อสนับสนุนธุรกิจ/อุตสาหกรรม และการสร้างกำลังคนด้านนี้

ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะสถาบันการศึกษาต้องพยายามผลิตบุคคลากรอีกทั้งวิจัยพัฒนาเพื่อให้ได้นวัตกรรม ที่ภาครัฐต้องการให้เกิดตามแผนยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้ ดังนั้น ฟีโบ้ จึงมีส่วนสำคัญในการรับผิดชอบในการทำให้การเดินไปสู่เป้าหมายเป็นจริงให้ได้

ขณะที่ รศ.ดร.สยาม เจริญเสียง ผู้อำนวยการฟีโบ้ ให้ความเห็นว่า มีความยินดีที่ภาครัฐและเอกชน เล็งเห็นความสำคัญและให้การสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี AI และ Big Data ความร่วมมือเช่นนี้จะนำไปสู่การผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี โท เอก และนักวิจัยที่มีศักยภาพในการสร้างระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ประยุกต์ใช้งานได้จริงในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย

ดร.วราสิณี ฉายแสงมงคล อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และหัวหน้าทีมวิจัย IDEA LAB-FIBO อธิบายพันธกิจวิจัยด้านการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) ของฟีโบ้ รวมถึงแผนกิจกรรม การเรียนการสอน และความร่วมมือกับหลากหลายภาคส่วน อาทิ ด้านการแพทย์ที่สามารถนำเทคโนโลยีด้าน AI และ Big Data มาช่วยในการวินิจฉัยการเกิดโรคต่างๆหรือการนำข้อมูลทางการแพทย์ที่มีขนาดใหญ่ นำมาประมวลผลทางการแพทย์ได้อย่างแม่นยำถูกต้องมากขึ้นซึ่งก็มีความร่วมมือกับโรงเรียนแพทย์และโรงพยาบาลหลายแห่งซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์เป็นอย่างยิ่งด้านการสาธารณสุข

CMU15905ส่วนในภาคอุตสาหกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ ก็น่าสนใจอย่างยิ่ง ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมการศึกษาในห้องเล็บของสถาบันฯ ได้เห็นภาพการทำงานร่วมกันของนักศึกษาในแต่ละชั้นปี ในการพัฒนาโปรแกรมควบคุมระบบการทำงานของหุ่นยนต์ผสานกับการนำ AI และ Big Data มาใช้เพื่องานอุตสาหกรรม รู้สึกตื่นตาตื่นใจและเกิดความภูมิใจที่ในอนาคตประเทศไทยเราจะมีวิศวกรที่มีคุณภาพออกมารองรับการเติบโตของประเทศ จึงมีความยินดีที่เห็นความร่วมมือดีๆเช่นนี้

ซึ่งทางบริษัทที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมเหล่านี้คือ บริษัท ฮิวเลตต์แพคการ์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) หรือ HPE ครับ โดย พลาศิลป์ วิชิวานิเวศน์ กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทย เล่าให้ฟังว่า บริษัทฯ มีความยินดี ที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง ในการพัฒนาประเทศด้านงานวิจัยและพัฒนา AI และ Big Dataซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากในการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในยุคดิจิทัล โดยเฉพาะเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

โดยความร่วมมือในครั้งนี้ HPE จะทำการสนับสนุนเทคโนโลยีชั้นสูงในการประมวลผลข้อมูล สำหรับงาน AI, Deep Learning โดยเฉพาะ HPE Apollo 6500 เซิร์ฟเวอร์ระดับ High Performance Computing (HPC) และ Deep learning รวมถึงการนำผู้เชี่ยวชาญ Data Scientist มาช่วยให้คำปรึกษาและพัฒนาแอพพลิเคชั่นให้กับธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

2โครงการนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาบุคลากร AI ในประเทศ ซึ่งเชื่อว่าถ้าทุกองค์กรนำ AI ไปใช้ จะช่วยพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจในยุคปัจจุบันและอนาคตได้มากขึ้น

นี่แหละครับความร่วมมือตัวอย่างที่น่าสนใจถ้าเราจับประเด็นให้ดีจะเห็นว่านอกจากอุปกรณ์ เทคโนโลยีแล้ว การทำ Skill Transfer ในด้านต่างๆเช่น ความรู้ด้านเทคโนโลยี การบริหารจัดการโครงการ การแก้ปัญหาต่างๆที่เคยเกิดขึ้น ล้วนแต่สามารถต่อยอดองค์ความรู้ได้ทั้งสิ้น เหตุผลสำคัญที่ฟีโบ้เลือก HPE เป็นพันธมิตรในครั้งนี้ เพราะ HPE มีประสบการณ์ในการคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆมายาวนาน

ทั้งยังมี Data Scientist ที่มีความเชี่ยวชาญ นำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ให้กับสังคมให้เข้าใจในการพัฒนา AI รวมถึงผลิตบุคลากรที่มีศักยภาพใช้งานได้จริงในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย สิ่งที่ HPE และ ฟีโบ้ ทำสะท้อนให้เห็นภาพการเติมเต็มสิ่งที่ประเทศไทยต้องการ สร้างการมีส่วนร่วมและสร้างคน ถ้าเราทำตรงนี้ให้เกิดขึ้นได้จริง จะสร้างทั้ง Stage of Practice และจำนวนผู้เชี่ยวชาญด้านนี้สู่ตลาดเพิ่มขึ้น สิ่งเหล่านี้จะกลายเป็น Value ที่สำคัญมากในอนาคต ซึ่งหากเราไม่เริ่มทำ ลูกหลานก็จะแข่งขันไม่ได้

ท่านผู้อ่านครับเราลองมองย้อนออกมาข้างนอก การจับมือร่วมกัน ของภาครัฐ เอกชน คนในสังคมที่มีความสามัคคี กลมเกลียว มองถึงผลประโยชน์ชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งสำคัญมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตนจะทำให้ประเทศชาติเราเจริญอย่างแน่นอนครับ บ้านเมืองเราเพิ่งผ่านช่วงสำคัญที่รวมใจไทยให้เป็นหนึ่งเดียวด้วยความภาคภูมิใจในความเป็นราชอาณาจักรไทย ความภูมิใจในสิ่งที่งดงามมีค่าที่เราและชาวต่างชาติได้เห็นเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าเราคนไทยมีที่มาที่ไป มีรากแห่งอารยะที่มีคุณค่ามายาวนาน เราแค่ต่อยอดในด้านต่างๆให้เติบโตขึ้น

เทคโนโลยีก็เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของความเติบโตของประเทศ ช่วยกันสร้างประเทศให้เจริญทั้งวัฒนธรรมที่ดีงามและเทคโนโลยีที่พัฒนาประเทศให้ไม่เป็นสองรองใครในภูมิภาคนี้ และรวมใจไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานอันแรงกล้าที่เป็น พระปฐมบรมราชโองการของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่พระราชทานไว้ว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” เพื่อเราทุกคนได้ระลึกเตือนใจและตระหนักถึงการร่วมมือร่วมใจกันของทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาประเทศไทยที่รักของเราทุกคนครับ

อ่านไฟล์ PDF.

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com