www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • สำรวจพฤติกรรม นักช้อปออนไลน์ในประเทศไทย “CIO World&Business ได้นำรายงานของ Picodi.com ที่ได้วิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานของปี 2018 ในหลายๆ ประเด็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของคนไทย ทั้งการเลือกใช้อุปกรณ์ในการเชื่อต่อการซื้อสินค้าออนไลน์ อายุเฉลี่ยของผู้ซื้อสินค้า ช่วงเวลาของการใช้บริการรวมถึงหมวดหมู่สินค้าที่ได้รับความนิยม ข้อมูลทั้งหมดจะกลายเป็นตัวแปรสำคัญให้การซื้อขายในอุตตสาหกรรมนี้ปรับตัว”...
  • ลูกค้าดีแทค จ่ายทุกบริการของแอปเปิ้ลผ่านบิลของดีแทคได้แล้ว ลูกค้าดีแทค สามารถชำระเงินสำหรับทุกบริการของ App Store, Apple Music และ iTunes ผ่านบิลของดีแทคได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2562 เป็นต้นไป...
  • แพลตฟอร์ม HR ในยุค Digital Transformation องค์กรสมัยใหม่จำเป็นต้องมองหาแพลตฟอร์ม HR ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความแตกต่างการขับเคลื่อนงานด้านทรัพยากรบุคคลในโลกดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ 60% กำลังวางแผนลงทุนเทคโนโลยีใหม่ใน 12-24 เดือน...
  • Kaspersky Lab พัฒนาบริการรายงานภัยคุกคาม APT Kaspersky lab พัฒนาบริการรายงานภัยคุกคามขั้นสูง (APT Intelligence Reporting Service) ด้วยการเพิ่มเติมโปรไฟล์ของผู้ก่อภัยคุกคามและเฟรมเวิร์ค MITRE ATT&CK...
  • อีริคสันจับมือยูเนสโก้พัฒนาทักษะ AI ให้เยาวชน อีริคสัน และยูเนสโก้ ร่วมกันพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้ทักษะใหม่ทางด้านดิจิทัล เน้นพัฒนาทักษะด้านสิ่งประดิษฐ์อัจฉริยะ (AI) สำหรับคนรุ่นใหม่ เพื่อสร้างการศึกษาที่เท่าเทียม...

มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้านไอซีที ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ (ตอนที่ 1)

มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้านไอซีที ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ (ตอนที่ 1)
February 26
14:54 2016

โดยได้วุฒิการศึกษาและได้คุณวุฒิวิชาชีพพร้อมกันในด้านการร่วมมือกับต่างประเทศ ทางสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมมือกับต่างประเทศ อาทิเช่น นิวซีแลนด์ ฮ่องกง เกาหลี ญี่ปุ่นและออสเตรเลียโดยมีการนำเอามาตรฐานของต่างประเทศมาปรับปรุงมาตรฐานอาชีพของไทยและพัฒนาร่วมกัน ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วในกลุ่มธุรกิจ สปาโลจิสติกส์ ผู้ประกอบอาหาร และแมคาทรอนิกส์ และทางสถาบันมีเป้าหมายเทียบเคียงคุณวุฒิระดับนานาชาติ โดยเฉพาะประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งจะต้องส่งผลต่อการเอื้ออำนวยการเคลื่อนย้ายกำลังคนและผู้เรียนในประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกัน

แผนดำเนินการของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพในปี 2559 มุ่งเน้นเป้าหมายการรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพ เพิ่มขึ้นอีก 50 แห่ง บุคลากรในอาชีพเข้ารับการประเมิน ประมาณ 20,000คนเพื่อรับรองการเคลื่อนย้ายกำลังคนในกลุ่มประเทศอาเซียน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพยังเตรียมมุ่งเน้นพัฒนาอาชีพที่ตอบสนองระบบเศรษฐกิจ DigitalEconomy และนโยบาย Cluster อุตสาหกรรมศักยภาพ และ Super Cluster ของฝ่ายเศรษฐกิจของรัฐบาล อาทิ อุตสาหกรรมดิจิทัลยานยนต์ พลังงานทดแทน เกษตรแปรรูป เป็นต้น

Banner_CIO_big one_version2

ส่วนสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์ หรือ ไอซีที ถือเป็นสาขาที่ขาดแคลนกำลังคนอย่างมาก ขณะนี้สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กำลังเร่งดำเนินการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 6สาขาวิชาชีพ เพื่อรับรองบุคลากรซึ่งคาดจะเพิ่มเป็น 1ล้านคนในอนาคต โดยได้นำหลักเกณฑ์ของญี่ปุ่น(IPA)และเกาหลีใต้(IITP)มาเทียบเคียงคุณวุฒิวิชาชีพด้านไอซีทีด้วยเพื่อยกระดับความเชี่ยวชาญและความชำนาญการของบุคคลในองค์กรให้มีความพร้อม และทราบศักยภาพของตนเองในการทำงานหรือที่เรียกว่า IT Literacy

สำหรับประเทศไทยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นเรื่องใหม่ในสังคมไทย ทางสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จึงมีการดำเนินการเชิงรุก เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมมือมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ทั้งนี้รัฐบาลได้ให้การส่งเสริมให้มีการโดยสนับสนุนค่าธรรมเนียมการทดสอบให้กับผู้ประกอบอาชีพ เพื่อให้ได้ใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพในการพัฒนาบุคลากรในองค์กร การสร้างความก้าวหน้าในสายงานสามารถเพิ่มรายได้และตระหนักถึงความสำคัญของการประเมินมาตรฐานอาชีพ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

บทสรุป
จากการสำรวจของธนาคารโลกปี 2006-2009 พบว่าธุรกิจไทยขาดแรงงานที่เหมาะสมกับงานมากที่สุดในอาเซียน โดยสูงถึงร้อยละ 38.8 ในขณะที่ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 12.6 รองลงมาคือมาเลเซีย ร้อยละ 20.2 ลาว ร้อยละ 18.7และยังพบว่าไทยติดอันดับการจ้างแรงงานไร้ฝีมือคิดเป็นคิดเป็นร้อยละ 83.5 ของแรงงานทั้งหมดในสถานประกอบการที่ทำการสำรวจรองลงมาคือมาเลเซียและกัมพูชา

ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการศึกษาของไทยเน้นการผลิตเชิงปริมาณ ทำให้ขาดความสามารถในการแข่งขันอีกทั้งการศึกษาก็ไม่สอดคล้องกับความต้องการของนายจ้าง ทำให้เกิดการผลิตคนไม่เหมาะสมกับงาน ดังนั้นสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี และดำเนินงานเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้านสังคมและคุณภาพชีวิตด้านนโยบายการศึกษา โดยเร่งรัดจัดทำคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อรับรองสมรรถนะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพ และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ให้พร้อมรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะเป็นการตอบโจทย์ปัญหาดังกล่าวและยั่งยืนต่อของประเทศไทย

ส่วนผู้เขียนก็ได้เชิญและเข้าร่วมอบรม พร้อมร่วมงาน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์ ทั้งในฐานะเจ้าหน้าที่สอบ (Examiner) สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ และเป็นผู้ประเมินองค์กรเพื่อรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งในฉบับต่อไปจะนำรายละเอียดเกี่ยวกับการทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์ ต่อไปครับ

A1

Pages: 1 2

Tags
ICT

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BannerWeb_CIOworld_3
Banner (320x250 Pixel) EDIT
CEBIT_webbanner_320x250pxl_TH

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Categories

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com