www.cioworldmagazine.com

 Breaking News

มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้านไอซีที ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ (ตอนที่ 1)

มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้านไอซีที ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ (ตอนที่ 1)
February 26
14:54 2016
ดร.ธนเดช เพิ่มพูล
ดร.ธนเดช เพิ่มพูล

ที่ปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผนแม่บท IT วางกลยุทธ์เกี่ยวกับ IT และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Enterprise Networking และ ICT BCP พร้อมมาตรฐานการปฏิบัติงานทาง IT และพร้อมทั้งระบบความปลอดภัยระบบ IT ตามมาตรฐาน ISO/IEC 270001:2005

“ประเทศไทยกำลังพัฒนาระบบสมรรถนะบุคคล ซึ่งรู้จักกันดีในนาม ระบบคุณวุฒิวิชาชีพที่ผลักดันโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หน่วยงานนี้จะเป็นกลไกหนึ่งในการยกระดับวิชาชีพของแรงงานในประเทศให้ได้มาตรฐานตรงกับความต้องการของตลาด พร้อมรับการเปิดเสรีAEC ซึ่งจะเป็นการตอบโจทย์และสร้างยั่งยืนต่อของประเทศไทย”

Banner_CIO_big one_version2

shutterstockนับแต่อดีตที่ผ่านมา ประเทศไทยได้พัฒนาระบบการเรียนการสอนในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยจึงใช้ระบบคุณวุฒิทางการศึกษาเป็นสิ่งวัดความสามารถของบุคคลและเป็นสิ่งสำคัญในการจ้างงานทั้งในภาครัฐและเอกชนมาโดยตลอด เมื่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนรับผู้จบการศึกษาที่มีความรู้ทางวิชาการเข้ามาทำงานแล้ว ต้องทำการฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อให้บุคลากรใหม่มีสมรถนะที่จะสามารถทำงานให้กับองค์กรได้ต่อไปซึ่งต้องใช้เวลานานและเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก

แต่หลังจากที่ยุคสมัยได้เปลี่ยนแปลงจนถึงภาวการณ์ในปัจจุบัน ท่ามกลางการแข่งขันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภาคธุรกิจต้องปรับตัวเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน โดยการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงขึ้นโดยเฉพาะการเพิ่มสมรรถนะด้านบุคคลากรเดิม ส่วนบุคลากรก็ต้องมีความสามารถและสมรรถนะที่เพียงพอที่จะเริ่มงานได้ทันทีเช่นเดียวกัน จะมีความรู้แต่ในเชิงวิชาการเช่นเดียวในอดีตไม่ได้ ซึ่งในหลายประเทศได้ทำการพัฒนาระบบสมรรถนะบุคคล ซึ่งรู้จักกันดีในนาม“ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ”มาอย่างต่อเนื่องและบางประเทศได้ประกาศใช้แล้วเช่นกัน

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือเรียกสั้นๆ ว่าสคช. เป็นหน่วยงานของรัฐขึ้นอยู่กับสำนักนายกรัฐมนตรี เดินหน้ายกระดับมาตรฐานอาชีพ พร้อมวางเป้าหมายพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ จำนวน 16,000 คนในปี 2559รวมทั้งการบูรณาการความร่วมมือกับต่างประเทศ กลุ่มประเทศอาเซียน หน่วยงานและองค์กรในประเทศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนากำลังคนในสาขาวิชาชีพอากาศยาน ไอซีที รวมทั้งยกระดับฝีมือกำลังคนในธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

สำหรับในปีที่ผ่านมาสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ได้จัดทำไปแล้ว 38 สาขาวิชาชีพ อาทิ บริการยานยนต์ โลจิสติกส์ ผู้ประกอบอาหารไทยสปาไอซีที แมคคาทรอนิกส์ อุตสาหกรรมการพิมพ์เป็นต้น โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ มีความร่วมมือกับหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมาตรฐานอาชีพจะเป็นเครื่องมือในการช่วยเหลือผู้ประกอบการในการคัดเลือกละพัฒนาบุคลากร ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีบุคลากรที่ตรงตามลักษณะงานและวางแผนในการพัฒนาบุคคลากร รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีและให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม ซึ่งปัจจุบันมีผู้ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพแล้ว 7,744 คน

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ มีเป้าหมายในการร่วมมือการภาคการศึกษา ซึ่งมีทั้งหมด 13 สาขาอาชีพ ได้แก่สาขาอาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์แมคาทรอนิกส์ อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ และรถไฟความเร็วสูงและระบบราง มาเป็นหลักสูตรนำร่อง เพื่อเตรียมนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ให้พร้อมรับมือการประเมินสถานะ

อ่านต่อหน้า 2

banner mahidol 660

Pages: 1 2

Tags
ICT

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BannerWeb_CIOworld_3
300x250 (B2)
CEBIT_webbanner_320x250pxl_TH

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Categories

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com