www.cioworldmagazine.com

 Breaking News

มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้านไอซีที ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ (ตอนที่ 4)

มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้านไอซีที ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ (ตอนที่ 4)
August 10
10:06 2016
ดร.ธนเดช เพิ่มพูล
ดร.ธนเดช เพิ่มพูล

ที่ปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผนแม่บท IT วางกลยุทธ์เกี่ยวกับ IT และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Enterprise Networking และ ICT BCP พร้อมมาตรฐานการปฏิบัติงานทาง IT และพร้อมทั้งระบบความปลอดภัยระบบ IT ตามมาตรฐาน ISO/IEC 270001:2005

“ขออธิบายถึง มาตรฐานการรับรองบุคลากร ISO/IEC 17024เป็นกลไกสำคัญที่จะร่วมสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นว่าบุคลากรที่ได้รับการรับรองนั้นเป็นผู้มีความสามารถเป็นไปตามเกณฑ์ข้อกำหนดของการรับรองบุคลากรในสาขานั้นๆสร้างการยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับระหว่างประเทศ”

1สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)ได้นำมาตรฐานการรับรองบุคลากร ISO/IEC 17024 เป็นมาตรฐานที่กำหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรหรือ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีบทบาทหน้าที่ในการให้การรับรองความสามารถของบุคลากร (Personnel Certification) นำไปปฏิบัติ เพื่อให้ผลของการรับรองมีความน่าเชื่อถือและเป็นทียอมรับ

ทั้งนี้การรับรองบุคลากรเป็นวิธีการหนึ่งที่จะสามารถสร้างความมั่นใจว่าบุคลากรที่ได้รับการรับรอง นั้นเป็นผู้มีความสามารถเป็นไปตามเกณฑ์ข้อกำหนดของการรับรองบุคลากรในสาขานั้นๆ ซึ่งความเชื่อมั่นดังกล่าวมีผลมาจากการที่หน่วยรับรองมีกระบวนการในการประเมินความสามารถบุคลากร มีการติดตามผลเป็นระยะและมีการประเมินเพื่อให้การรับรองใหม่ต่อบุคลากรดังกล่าวภายหลังจากที่ครบรอบเวลาของการรับรองที่กำหนดแล้ว

นอกจากนี้มาตรฐานนี้ยังสามารถใช้เป็นบรรทัดฐานในการสร้างการยอมรับในผลการรับรองทั้งในระดับชาติและระดับระหว่างประเทศ ซึ่งในการกำหนดสาขาการรับรองบุคลากร หากมีการกำหนดเกณฑ์ความสามารถบุคลากรให้เป็นที่ยอมรับทั่วกันก็จะสามารถทำให้เกิดการยอมรับร่วม (Mutual Recognition) รวมทั้งทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนหรือการถ่ายโอนแรงงานข้ามชาติได้อย่างเสรีอีกด้วย

การรับรองบุคลากร (ISO/IEC 17024) มีความสำคัญอย่างไร การรับรองบุคลากร หมายถึง การรับรองว่าบุคลากรนั้นมีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถและปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพที่กำหนดคุณสมบัติ (Qualification) เป็นการแสดงคุณลักษณะส่วนบุคคล การศึกษา การฝึกอบรม และประสบการณ์การทำงานความสามารถ (Competence) เป็นการแสดงความสามารถในการนำความรู้และทักษะไปปฏิบัติ และแสดงคุณลักษณะส่วนบุคคลตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดเฉพาะตามมาตรฐานวิชาชีพการรับรองบุคลากรเป็นวิธีหนึ่งในการยอมรับว่าบุคลากรมีความสามารถ คุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์กำหนด

ส่วนการรับรองบุคลากรนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ข้อกำหนดเฉพาะ (Qualification andCompetency Specification) ของมาตรฐานวิชาชีพของการรับรองบุคลากรในสาขานั้นๆ (Certification Scheme)

อ่านต่อหน้า2

Pages: 1 2

Tags
ICT

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.