www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • 3 เรื่องด่วนที่ CIO ต้องจัดการ รับมือ COVID-19 การ์ทเนอร์แนะ 3 เรื่องด่วน CIO เร่งจัดการรับมือสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ชี้ต้องมีแผนและการเตรียมตัวที่ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจทั้งหมดและพร้อมนำมาใช้ทันที...
  • Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 “Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 ภายใต้การเกิดขึ้นของ People-Centric Smart Space ตัวกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคม และการดำเนินการทั้งหมดขององค์กร”...
  • Cyber security 2020 “CIO World&Business ได้รวบรวม การคาดการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในปี 2563 จาก ผู้ให้บริการระบบการรักษาความปลอดภัยหลายๆ ราย ทั้งจาก พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์, ฟอร์ติเน็ต และ เทรนด์ไมโคร ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อผู้บริหารในสายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง C-Level ในสายงานอื่นๆ ทุกคน”...
  • CIO คือ ผู้นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต “ผลการศึกษาฉบับล่าสุดชี้ให้เห็นว่าซีไอโอจะเป็นบุคคลสำคัญในการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต และความสามารถของซีไอโอในการควบคุมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้าง ขับเคลื่อน จัดการ เชื่อมต่อและปกป้อง คือ ปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจ”...
  • ‘DES’ BIG MISSION DIGITIZING THAI ECONOMY เดินหน้าประเทศไทย สู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล วิสัยทัศน์ 15 คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่ดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม...

ม.ข.เดินหน้ายกระดับศูนย์ Data Center ก้าวสู่หมาวิทยาลัยแห่งอนาคต

ม.ข.เดินหน้ายกระดับศูนย์ Data Center ก้าวสู่หมาวิทยาลัยแห่งอนาคต
July 27
16:04 2015

ปัจจุบันการมีศูนย์ข้อมูล (Data Center หรือDC) ถือความจำเป็นสำหรับองค์กรในทุกองค์กรไปแล้ว เนื่องจากทุกวันนี้การใช้งานข้อมูลนั้นมีความสำคัญอย่างมาก ซึ่งการจัดการโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมอยู่ในตำแหน่งที่รับมือกับข้อมูลมหาศาลเป็นสิ่งที่สำคัญ แต่ปัญหาที่องค์กรส่วนใหญ่กังวล คือ หากขยายเซิร์ฟเวอร์ (Server) แล้ว โหลดที่จ่ายให้ Server อาจไม่เพียงพอ เพราะการออกแบบในตอนแรกไม่ได้ออกแบบไว้เพื่อรองรับ การขยายตัว หรืออาจติดปัญหาตรงพื้นที่ไม่พอวางตู้ Rack หรือพื้นที่ในการวางเครื่องสำรองไฟ เครื่องปรับอากาศ มีไม่เพียงพอ หรืออีกหลายๆปัญหาที่จะเป็นอุปสรรค ในการ ขยายศูนย์ข้อมูล (Data Center) ของท่านหรืออาจจะเป็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกครั้ง หากไม่ได้รับการแก้ปัญหา ที่ถูกวิธีจากผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์เพียงพอ สิ่งเหล่านี้นับเป็นโจทย์สำคัญที่องค์กรต้องคิดวางแผน

ความเป็นมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Khon Kaen University) ถือเป็นสถาบันอุดมศึกษาสถานแห่งแรก ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2505 และยังได้รับพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตราพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ วันที่ 25 มกราคม 2509 ซึ่งถือเป็นวันสถาปนาของมหาวิทยาลัย และจากวิสัยทัศน์ของที่ต้องการก้าวสู่ “มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก” โดยต้องเป็น “ศูนย์รวมทางความคิด เป็นสติปัญญาของสังคม ยึดมั่นในความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นกลไกในการพัฒนาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการทุกสาขา” จึงได้มีการจัดตั้งหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบภารกิจด้านการวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีขึ้นมาเป็นการเฉพาะ หลายหน่วยงาน

เด่นพงษ์นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดตั้งหน่วยงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ และเอกชนอีกหลายหน่วยงาน ปัจจุบันมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความร่วมมือกับองค์กรระดับชาติและนานาชาติกว่า 160 หน่วยงาน จาก 25 ประเทศทั่วโลก โดยได้แลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร เครื่องมือ ห้องทดลอง และองค์ความรู้ต่างๆ อยู่อย่างต่อเนื่อง
สานต่อนโยบายเทคโนโลยี แก้ปัญหาการลงทุ่น

ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และการสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า จากความต้องการของเราที่จะก้าวไปสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำในระดับโลก เราคงไม่อาจหลีกเลี่ยงที่จะทำเอาเทคโนโลยีมาใช้กับองค์กรของเราได้ เพราะไม่เพียงแต่จะช่วยให้สามารถย่นระยะเวลาในการทำงานให้รวดเร็วขึ้น แล้วยังสามารถช่วยส่งเสริมหน่วยงานต่างๆที่มีอยู่ในสามารถใช้เทคโนโลยีไปใช้กับ ซอฟต์แวร์ หรือแอพพลิเคชั่นของทางหมาลัยได้ดีที่สุด เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้นมีความหลากหลาย ของคณะที่เปิดการสอน ทำให้เกิดปัญหาของการลงทุน Server จากความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากหลายคณะที่ทำการเปิดการสอน เราจึงสร้างศูนย์ข้อมูล (DC) ขึ้นภายในอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้คณะต่างๆสามารถใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในงานแขนงต่างๆได้ดีขึ้น

ซึ่งจะทำเช่นได้ก็ต้องมีระบบหลังบ้านที่ดี เพราะ ศูนย์ข้อมูล หรือ “ดาต้าเซ็นเตอร์” ที่มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัย ถือเป็นหัวใจสำคัญของมหาวิทยาลัย เพราะเป็นส่วนที่เก็บข้อมูลทุกอย่างทั้งของฝ่ายสนับสนุน (Back Office) และการให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ดีแม้ว่าที่ผ่านมาเรื่องของการลงทุนศูนย์ข้อมูล (DC) จะเป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญ โดยลงทุนต่อเนื่อง และสามารถให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ ภายในได้ดีแล้ว แต่ด้วยการออกแบบห้องของศูนย์ข้อมูลเดิมนั้นไม่สามารถรองรับการขยายได้เพิ่มในอนาคต อีกทั้งยังไม่ได้มาตรฐานของศูนย์ข้อมูลที่ดี มากเพียงพอ ไม่เป็นระเบียบ ทำให้ยุ่งยากในกระบวนการของการจัดการ

1222เราจึงมีแผนที่จะสร้างศูนย์ข้อมูล (DC) แห่งใหม่ที่สามารถรองรับการขยายตัวในอนาคตได้ และต้องให้กระทบผู้ใช้น้อยที่สุด เนื่องจากเป็นงานที่ยาก ละเอียดและต้องรอบคอบ ทำให้เราเริ่มมองหาผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบวางระบบศูนย์ข้อมูล (DC) ของเราใหม่ โยที่ต้องเป็นเทคโนโลยีที่ดีขึ้น รวดเร็ว ปลอดภัย และบริหารจัดการได้ง่ายขึ้น ไม่ต้องใช้คนมากอย่างเช่นในอดีต
พัฒนาเทคโนโลยีก้าวสู่สถาบันการศึกษาระดับโลก

หลังจากที่เราได้ลองได้ให้บริษัทฯต่างที่มีความสามารถในด้านการออกแบบศูนย์ข้อมูล (DC) มาเสนอ เราก็พบว่าหลายๆบริษัทฯ นั้นไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของเราได้ จนทาง ทีอี คอนเน็คทิวิตี้ (TE Connectivity) ได้เข้ามาเสนอให้เรา ซึ่งพิจารณาจากความเชี่ยวชาญ ร่วมไปถึงการที่ ทีอี คอนเน็คทิวิตี้ นั้นเป็นผู้ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สายสัญญาณ และอุปกรณ์เชื่อมต่อ ร่วมไปถึงตู้ Rack ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่มีการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของศูนย์ข้อมูล (DC) มาตั้งแต่ขั้นตอนของโรงงาน

อีกทั้งยังสามารถดำเนินงานย้ายศูนย์ข้อมูล (DC) เก่าของทางมหาวิทยาลัย ได้เพียงในระยะเพียงในระยะเวลา 180 วัน โดยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานในปัจจุบัน อีกทั้งยังสามารถวารันตรีได้ยาวนานถึง 25 ปี ทำให้เราตัดสินใจที่จะให้ทาง ทีอี คอนเน็คทิวิตี้ เป็นผู้ออกแบบ และย้ายศูนย์ข้อมูล (DC) เก่าของทางมหาวิทยาลัยขึ้นไปยังศูนย์ข้อมูลใหม่ที่สร้างขึ้น ซึ่งทาง ทีอี คอนเน็คทิวิตี้ เองก็เข้ามาช่วยออกแบบตั้งแต่ขั้นแบบแปลน การจัดวางตู้ Rack สายเคเบิ้ล ระบบเครื่องสำรองไฟ เครื่องปรับอากาศ ให้ และยังรวมไปถึงเข้ามาช่วยอบรมให้บุคลากรของทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการดูแล Server และศูนย์ข้อมูล (DC) สามารถปฏิบัติงานได้ดีมากขึ้น
รวดเร็ว ปรับเปลี่ยน ได้ตามต้องการ

อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์สิ่งที่เราได้จาการลงทุนในครั้งนี้คือการที่ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้นสามารถให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆภายในได้รวดเร็วขึ้น และยังช่วยให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายในการลงทุน เซิร์ฟเวอร์ (Server) และค่าไฟฟ้า ของแต่ล่ะคณะลงไปได้เยอะมาก เพราะในอดีตแต่ละคณะนั้นต้องการมี เซิร์ฟเวอร์ (Server) ไว้ใช้งานของตนเอง ทำให้ต้องเสียงบประมาณในการจัดซื้อ รวมไปถึงต้องจ้างบุคลากรในการดูแลในแต่ละส่วนงาน แต่ในบางครั้งก็มีการจัดซื้อแล้วไม่ได้ใช้งาน ซึ่งผลที่ตามมาอีกอย่างคือค่าไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่หลังจากที่เราได้ออกแบบศูนย์ข้อมูลใหม่หมด

โดยผสานเอาเทคโนโลยีสายเคเบิ้ลที่เล็กลง แต่รวดเร็ว ระบบคอนโทรลแอร์ (Close control Air) และตู้ Rack รางเก็บสาย ที่เป็นระเบียบ ทำให้ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ลดลงมาก เพราะการออกแบบทำให้ระบบอากาศภายในห้องศูนย์ข้อมูล (DC) ใหม่ของเรามีระบบอากาศที่ไหลเวียนดีขึ้น ความร้อนภายในห้องลดลง อีกทั้งยังยังสามารถ ถอดเปลี่ยนสาย หรือเพิ่มได้ง่ายๆ ทำให้เราสามารถรวบรวมเอา เซิร์ฟเวอร์ (Server) ที่มีอยู่ในแต่ล่ะคณะมารวมเอาไวที่ศูนย์ข้อมูล (DC) ใหม่เพียงที่เดียวได้ และใช้งานได้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยที่ปรับเปลี่ยนตามความต้องการของแต่ล่ะคณะ แต่ล่ะหน่วยงาน อีกทั้งด้วยการออกแบบที่เหมาะสมของตู้ Rack ทำให้เรามีศูนย์ข้อมูล (DC) ที่เพิ่มขึ้นจากเดิมกว่า 2 เท่า และมีดาวน์ไทม์ต่ำ รองรับการความต้องการในอนาคตได้ในระยะยาว

ขณะที่ด้านของตัวผู้ใช้อย่างนักศึกษา และบุคลากรของทางมหาวิทยาลัยเอง ก็สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ น่าจะเสถียรมากขึ้น และรองรับการบริการที่มากขึ้น รวดเร็วขึ้นกว่าเดิมมาก ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานที่ตัวมหาลัยขอนแก่นเอง หรือแคมปัสต่างๆของเรา โดยที่ไม่ต้องรอดำเนินการนานๆเช่นในอดีตอีกด้วย นอกเหนือไปจากนั้นการการสร้างศูนย์ข้อมูล (DC) ใหม่ ที่มีประสิทธิภาพ ในครั้งนี้ยังช่วยให้มหาวิทยาลัยอื่นๆสามารถมาใช้งานศูนย์ข้อมูลของเราได้

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com