www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • 3 เรื่องด่วนที่ CIO ต้องจัดการ รับมือ COVID-19 การ์ทเนอร์แนะ 3 เรื่องด่วน CIO เร่งจัดการรับมือสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ชี้ต้องมีแผนและการเตรียมตัวที่ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจทั้งหมดและพร้อมนำมาใช้ทันที...
  • Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 “Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 ภายใต้การเกิดขึ้นของ People-Centric Smart Space ตัวกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคม และการดำเนินการทั้งหมดขององค์กร”...
  • Cyber security 2020 “CIO World&Business ได้รวบรวม การคาดการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในปี 2563 จาก ผู้ให้บริการระบบการรักษาความปลอดภัยหลายๆ ราย ทั้งจาก พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์, ฟอร์ติเน็ต และ เทรนด์ไมโคร ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อผู้บริหารในสายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง C-Level ในสายงานอื่นๆ ทุกคน”...
  • CIO คือ ผู้นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต “ผลการศึกษาฉบับล่าสุดชี้ให้เห็นว่าซีไอโอจะเป็นบุคคลสำคัญในการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต และความสามารถของซีไอโอในการควบคุมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้าง ขับเคลื่อน จัดการ เชื่อมต่อและปกป้อง คือ ปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจ”...
  • ‘DES’ BIG MISSION DIGITIZING THAI ECONOMY เดินหน้าประเทศไทย สู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล วิสัยทัศน์ 15 คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่ดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม...

กำพล ศรธนะรัตน์ ตอบโจทย์กลยุทธ์ด้วย Enterprise Architecture

กำพล ศรธนะรัตน์ ตอบโจทย์กลยุทธ์ด้วย Enterprise Architecture
July 30
14:56 2014

ถ่ายทอดแนวคิดแห่งความสำเร็จของก.ล.ต.จาก กำพล ศรธนะรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หน่วยงานภาครัฐที่คว้ารางวัลด้านไอทีทั้งในระดับประเทศและเอเชียแปซิฟิก

[block]สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หนึ่งในหน่วยงานภาครัฐที่สร้างชื่อจากหลายรางวัลด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งในระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก จากรางวัล “FutureGov Awards 2012”สาขา Green Government เป็นความสำเร็จในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพิ่มประสิทธิภาพภายใต้โครงการ The Smart SEC Office

 

รวมถึงสองรางวัลจากโครงการThailand ICT Excellence Awards 2011-2012 ด้วยการรับรางวัล “ICT ทำดีเพื่อสังคม”จากความสำเร็จในการพัฒนา Mobile App “start-to-invest”ให้ความรู้ด้านการเงินการลงทุนแก่ประชาชน และรางวัล “Core Process Improvement”จากการพัฒนาระบบงานให้บริการและระบบงานภายในตามโครงการ SMART SEC Administrative Office

เบื้องหลังความสำเร็จด้านไอทีของหน่วยงานต้องให้เครดิต กำพล ศรธนะรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ CIO Talk ขอนำแนวคิดและแนวปฏิบัติการพัฒนาต่างๆ มาแชร์ รวมถึงจนการรับมือกับเทคโนโลยีล่าสุด

The Smart SEC Office สำเร็จด้วยการร่วมใจปฏิบัติ

ในช่วงที่ผ่านมา ก.ล.ต.มีการดำเนินโครงการ The Smart SEC Office ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานโดยนำเทคโนโลยีเข้ามา ใช้เพิ่มประสิทธิภาพ เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการจัดการเอกสารและข้อมูลของตลาดทุน ให้มีมาตรฐาน เพื่อลดต้นทุนในการจัดเก็บ โดยโครงการนี้ มีโครงการย่อย 3 ส่วน คือ หนึ่ง การรับแบบรายงานออนไลน์ (One For All Reporting System: OFAR) ลดการรับกระดาษ และให้มีข้อมูลพร้อมใช้ได้อย่างรวดเร็ว

โครงการที่สอง Enterprise Content Management (ECM) เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ และโครงการที่สาม งานจัดระเบียบเอกสาร/ข้อมูล เพื่อสร้างมาตรฐานในการดำเนินการกับเอกสาร/ข้อมูล

“แม้ว่าการดำเนินการในการสร้างกระบวนการทำงาน และมาตรฐานใหม่จะมีความยุ่งยาก แต่ หัวใจของการประสบความสำเร็จ คือ ต้องมีความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่ง ก.ล.ต. มุ่งเน้นให้ผู้ปฏิบัติมีส่วนร่วมตลอดการดำเนินงาน เพื่อให้เข้าใจวิธีปฏิบัติ และที่มาของการกำหนดมาตรฐานและกระบวนการต่างๆ อย่างชัดเจน ทำให้สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด” กำพล กล่าว

การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจคืออุปสรรคของการพัฒนาไอที

กำพล ศรธนะรัตน์5ผู้อำนวยการฝ่ายไอทีของ ก.ล.ต. อธิบายให้ฟังว่า “จากการวางแผนพัฒนา ตลอดจนลงมือปฏิบัติจริงนั้น ผมพบปัญหาหลักในการพัฒนาระบบไอที คือ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของธุรกิจ เพื่อให้ทันต่อการแข่งขันและการขยายตัวไปสู่สากล เป็นผลให้ประกาศต่างๆ ของสำนักงานต้องเปลี่ยนแปลงให้เร็วตามไปด้วย ซึ่งนั่นคือความจำเป็นให้เกิดความต้องการในการพัฒนาระบบเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และรวดเร็ว ให้ทันต่อธุรกิจเช่นกัน ประกอบกับแนวโน้มในการใช้ระบบไอทีในการให้บริการมีสูงขึ้นเรื่อยๆ”

“ก.ล.ต. จึงนำหลักการของ Enterprise Architecture (EA) มาใช้ โดยมีพื้นฐานมาจากธุรกรรมหลักต่างๆ ของสำนักงาน จัดทำเป็น IT Services หลัก เพื่อให้ยืดหยุ่นต่อการปรับปรุงและการนำกลับมาใช้ใหม่ (reuse) เป็นผลให้สามารถสนับสนุนระบบงานต่างๆ ให้สามารถตอบสนองต่อธุรกิจได้ทัน”

ฝ่ายไอทีต้องยกระดับ เข้าใจองค์กร เข้าใจธุรกิจ

สำหรับกำพลแล้ว ถือเป็น CIO ระดับฝีมือที่หลายคนในวงการให้เครดิต ได้ให้แนวคิดในการบริหารไอทีให้ประสบความสำเร็จไว้ว่า “ต้อง สร้างการดำเนินการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับให้หน่วยงานไอทีไม่เป็นเพียงสายงานสนับสนุน แต่เป็นสายงานที่เข้าใจการดำเนินงานหลักขององค์กร”

และกำพลได้เสนอเทคนิคที่น่าสนใจเพื่อความสำเร็จของไอทีและองค์กร ประการแรก จัดทำ Enterprise Architecture (EA) ขององค์กร เพื่อให้เข้าใจและเห็นเป็นภาพรวมของ Business และ IT Services ที่รองรับ สร้างความยืดหยุ่นในการพัฒนาระบบ และรองรับการใช้ซ้ำ (reuse) เพื่อสร้างงานทันต่อความต้องการขององค์กร

ประการที่ 2 จัดตั้ง Enforcement Unit ติดตามการดำเนินงานภายในให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ และติดตามการใช้งานของผู้ใช้งาน เพื่อรับความเห็นจากผู้ใช้งาน เกิดความรู้สึกถึงความใส่ใจในงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะก่อให้เกิดความสอดคล้องและความร่วมมือในโครงการต่อๆ ไป

และประการที่ 3 สร้างงานไอทีเชิงรุก การ บริหารงานไอทียุคใหม่จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในพันธกิจขององค์กร การดำเนินงานต่างๆ ของหน่วยงานในองค์กร และการปฏิบัติงานของผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี เพื่อให้สามารถแนะนำบริการด้านไอทีที่เป็นประโยชน์และช่วยเหลือในงานต่างๆ ขององค์กรได้ และให้ไอทีเป็น business partner ของผู้ใช้งานอย่างแท้จริง เมื่อเกิดโครงการใดๆ ขึ้นในองค์กร ไอทีจะได้ถูกนำเสนอให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเสมอ

[/block][block]กำพล ศรธนะรัตน์3ก.ล.ต.นำหลักการของ Enterprise Architecture มาใช้ โดยมีพื้นฐานมาจากธุรกรรมหลักต่างๆ ของสำนักงาน จัดทำเป็น IT Services หลัก เพื่อให้ยืดหยุ่นต่อการปรับปรุงและการนำกลับมาใช้ใหม่ [/block]

 

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com